Przetargi.pl
Przebudowa i remont pomieszczeń Stołówki Akademickiej UMCS

Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej ogłasza przetarg

 • Adres: 20031 Lublin, Pl. M. Curie-Skłodowskiej
 • Województwo: lubelskie
 • Telefon/fax: tel. 815 375 965 , fax. 815 375 965
 • Data zamieszczenia: 2018-12-06
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej
  Pl. M. Curie-Skłodowskiej 5
  20031 Lublin, woj. lubelskie
  tel. 815 375 965, fax. 815 375 965
  REGON: 135300000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.umcs.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Uczelnia publiczna

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Przebudowa i remont pomieszczeń Stołówki Akademickiej UMCS
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest przebudowa i remont pomieszczeń Stołówki Akademickiej UMCS w Lublinie przy ul. Langiewicza 16 Szczegółowy opis dotyczący przedmiotu zamówienia zawarty jest w załącznikach do SIWZ. Zamawiający wymaga udzielenia przez Wykonawcę pełnej gwarancji na przedmiot zamówienia na okres minimum 36 miesięcy dla robót budowlanych, licząc od dnia odbioru końcowego całego przedmiotu umowy. Zamawiający wymaga udzielenia gwarancji na urządzenia na okres minimum 24-miecięcy. Zgodnie z art. 29 ust. 3a ustawy, Zamawiający określa, iż czynności bezpośrednio związane z realizacją przedmiotu zamówienia, na placu budowy, tj.: 1)roboty budowlane w zakresie wykonania rozbiórek, 2)roboty budowlane w zakresie wykonania stropów żelbetowych, 3)roboty budowlane murowe, 4)roboty budowlane w zakresie podłóg i posadzek, 5)roboty budowlane w zakresie wykonania tynków, okładzin oraz malowania ścian, 6)roboty budowlane w zakresie wykonania sufitów, 7)roboty budowlane w zakresie stolarki drzwiowej, 8)roboty budowlane w zakresie montażu windy zewnętrznej i wewnętrznej, 9)roboty budowlane w zakresie zagospodarowania terenu, 10)roboty budowlane w zakresie schodów żelbetowych i szybu windy, 11)roboty budowlane w zakresie demontażu istniejących instalacji elektrycznych, 12)roboty budowlane w zakresie wykonania tablic rozdzielczych, 13)roboty budowlane w zakresie wykonania instalacji monitoringu, sieciowej i telefonicznej, 14)roboty budowlane w zakresie wykonania przycisków przeciwpożarowych, 15)roboty budowlane w zakresie wykonania oświetlenia zewnętrznego, 16)roboty budowlane w zakresie instalacji kanalizacji, 17)roboty w zakresie instalacji wodnej, 18)roboty budowlane w zakresie wyposażenia łazienek, 19)roboty budowlane w zakresie instalacji hydrantowej, 20)roboty budowlane w zakresie instalacji gazowej, 21)roboty budowlane w zakresie instalacji centralnego ogrzewania, 22)roboty budowlane w zakresie instalacji wentylacji i klimatyzacji, 23)roboty budowlane w zakresie instalacji freonowej, mają być wykonywane przez osoby zatrudnione na umowę o pracę. Obowiązek zatrudnienia na umowę o pracę nie dotyczy kierownika budowy i kierowników robót. Zamawiający, najpóźniej w dniu przekazania placu budowy, wymaga od Wykonawcy przedłożenia wykazu osób zatrudnionych na umowę o pracę, mających realizować przedmiot zamówienia. Wykaz ma zawierać następujące informacje: imiona i nazwiska, daty zawarcia umów, rodzaj umów o pracę oraz wymiar etatu osób zatrudnionych na umowę o pracę. Zamawiający zastrzega sobie prawo do kontroli na miejscu w zakresie spełnienia przez Wykonawcę lub Podwykonawcę powyższego wymagania. W przypadku uzasadnionych wątpliwości co do przestrzegania prawa pracy przez Wykonawcę lub Podwykonawcę, Zamawiający może zwrócić się o przeprowadzenie kontroli przez Państwową Inspekcję Pracy. Zamawiający zastrzega sobie również możliwość żądania zanonimizowanego zaświadczenia ZUS, potwierdzającego opłacanie przez Wykonawcę lub Podwykonawcę składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne z tytułu zatrudnienia na podstawie umów o pracę. Zamawiający, zgodnie z art. 29 ust. 3 ustawy, dopuszcza oferowanie produktów równoważnych, użytych do realizacji zamówienia.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45262500-6
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: 1.Wykonawca przystępujący do przetargu, zobowiązany jest wnieść wadium w wysokości 50 000,00 zł (słownie: pięćdziesiąt tysięcy złotych 00/100), przed upływem terminu składania ofert. 2.Wykonawca wnosi wadium w jednej lub kilku formach określonych w art. 45 ust. 6 ustawy. 3.Wadium wnoszone w pieniądzu wpłaca się przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego: mBANK S.A. o/Lublin nr 98 1140 1094 0000 2905 1600 1075; Nr SWIFT BREXPLPWLUB z dopiskiem: „Wadium na ……………….……” (wpisać nazwę postępowania, oznaczenie sprawy). Wadium uważa się za wniesione w terminie, jeżeli kwota wadium znajdzie się na rachunku Zamawiającego przed upływem terminu składania ofert. 4.W przypadku wniesienia wadium w innej formie niż pieniądz, należy złożyć wraz z ofertą dokument w formie oryginału (może być w oddzielnej kopercie) a jego kopię potwierdzoną za zgodność z oryginałem załączyć jako integralną część oferty. 5.Oferta Wykonawcy, który nie zabezpieczy jej akceptowaną formą wadium zostanie przez Zamawiającego odrzucona. 6.Warunki zwrotu i zatrzymania wadium są określone w art. 46 ustawy. 7.Z treści wadium składanego w innej formie niż pieniądz powinno wynikać jednoznacznie, gwarantowanie wypłaty należności w sposób nieodwołalny, bezwarunkowy i na pierwsze żądanie. Wadium takie powinno obejmować cały okres związania ofertą, poczynając od daty składania ofert. 8.Wadium wniesione przez jednego z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia uważa się za wniesione prawidłowo.
 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Zamawiający nie określa warunków w tym zakresie.
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23) ustawy, Zamawiający wymaga oświadczenia Wykonawcy o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej (według wzoru stanowiącego załącznik do SIWZ). W przypadku przynależności do tej samej grupy kapitałowej Wykonawca może złożyć wraz z oświadczeniem dokumenty bądź informacje potwierdzające, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w przedmiotowym postępowaniu.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach