Przetargi.pl
„Utworzenie Centrum Zdrowia Psychicznego – Łódź Bałuty” współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach projektu Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020, (Oś Priorytetowa VII: - Działanie VII.2 Infrastruktura ochrony zdrowia

Specjalistyczny Psychiatryczny Zespół Opieki Zdrowotnej ogłasza przetarg

 • Adres: 91-229 Łódź, Aleksandrowska
 • Województwo: łódzkie
 • Telefon/fax: tel. 42 71 55 777, , fax. 42 652 80 30
 • Data zamieszczenia: 2019-04-12
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Specjalistyczny Psychiatryczny Zespół Opieki Zdrowotnej
  Aleksandrowska 159
  91-229 Łódź, woj. łódzkie
  tel. 42 71 55 777, , fax. 42 652 80 30
  REGON: 00029718700000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: http://www.babinski.home.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  „Utworzenie Centrum Zdrowia Psychicznego – Łódź Bałuty” współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach projektu Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020, (Oś Priorytetowa VII: - Działanie VII.2 Infrastruktura ochrony zdrowia
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest ,,Utworzenie Centrum Zdrowia Psychicznego – Łódź Bałuty” realizowanego i współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach projektu Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020, (Oś Priorytetowa VII: - Działanie VII.2 Infrastruktura ochrony zdrowia). Zamawiający informuje, że przedmiar robót stanowi podstawę informacyjną i nie może stanowić jedynej podstawy wyliczenia ceny oferty. Przy wyliczeniu ceny oferty, która jest ceną ryczałtową, należy uwzględnić wszystkie nakłady, które są niezbędne do wykonania przedmiotu zamówienia. Opis przedmiotu zamówienia należy odczytywać wraz z ewentualnymi zmianami treści specyfikacji,będącymi np. wynikiem udzielonych odpowiedzi na zapytania wykonawców. Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia ( zwany dalej OPZ) jest zawarty załączniku nr 1 oraz w dokumentacji projektowej stanowiącej załącznik nr 10 do niniejszego postępowania. Zakres prac obejmuje: 1. Roboty budowlane: a) roboty budowlane – architektoniczne w zakresie ścian, ścianek działowych, podłóg, sufitów i fundamentów, stropów i schodów, pokrycia dachu na nowo projektowanej części, montażu i wymiany stolarki okiennej i drzwiowej, wykończenia pomieszczeń, ocieplenia i elewacji; b) instalacje sanitarne (wodociągowe i kanalizacyjne), ciepłownicze i wentylacji, w tym wykonanie nowego układu przygotowania ciepłej wody użytkowej dla całości budynku – węzła cieplnego. c) instalacje elektryczne i teletechniczne d) dobudowa nowego fragmentu budynku po stronie północnej wraz z szybem windowym i windą. Zaprojektowano dźwig osobowy szpitalny o napędzie hydraulicznym nieprzelotowy. Ilość przystanków: 3. e) Wyposażenie – w ramach przedmiotu zamówienia należy dostosować wszystkie instalacje do montażu przyszłego wyposażenia oddziału. Zamawiający informuje, że przedmiar robót stanowi podstawę informacyjną i nie może stanowić jedynej podstawy wyliczenia ceny oferty. Przy wyliczeniu ceny oferty, która jest ceną ryczałtową, należy uwzględnić wszystkie nakłady, które są niezbędne do wykonania przedmiotu zamówienia. 2. Zagospodarowanie terenu: W ramach zagospodarowania terenu - budowa nowego odcinka drogi dojazdowej wyłącznie w obrębie dojazdu do nowoprojektowanego dźwigu osobowego.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45215140-0
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: 1. Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium w wysokości 10 000,00 zł (słownie: dziesięć tysięcy złotych 00/100) najpóźniej do dnia 26.04.2016 r. do godz. 10:00. Wadium może być wniesione w jednej lub kilku formach: pieniądzu, poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo - kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym,gwarancjach bankowych, gwarancjach ubezpieczeniowych, poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust 5 pkt. 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2016 , poz. 359 2260 oraz 2017 r. poz. 1089 ).W przypadku wnoszenia wadium w pieniądzu ustaloną kwotę należy wpłacić przelewem na konto Zamawiającego na rachunek bankowy: Pekao S.A. 82 1240 1545 1111 0010 5042 3197 (liczy się data wpływu na w/w konto). Na poleceniu przelewu należy zamieścić tytułem: Wadium przetargowe do sprawy Nr : ZPIZ/PN/RB/04/04/19” oraz dokładnej nazwy i adresu Wykonawcy. Kserokopię dowodu wpłaty należy dołączyć do oferty. O uznaniu przez Zamawiającego, że wadium w pieniądzu wpłacono w wymaganym terminie, decyduje data wpływu środków na rachunek Zamawiającego.4. W przypadku wnoszenia wadium w innej dopuszczonej formie niż pieniężna, dokument wadium należy w formie kserokopii potwierdzonej przez Wykonawcę za zgodność z oryginałem dołączyć do oferty, natomiast oryginał złożyć w odrębnej kopercie właściwie opisany jako oryginał wadium przetargowego i zapakować do wspólnej koperty wraz z ofertą . Dokument wadium winien zawierać niżej wymienione elementy: a. wskazanie Zamawiającego – Specjalistyczny Psychiatryczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Łodzi, ul. Aleksandrowska 159, 91-229 Łódź, b. zlecającego i jego siedzibę (adres), c. określenie wierzytelności, która ma być zabezpieczona gwarancją/poręczeniem, d. zobowiązanie banku/instytucji ubezpieczeniowej do nieodwołalnego i bezwarunkowego zapłacenia całości kwoty zobowiązania na pierwsze pisemne żądanie zapłaty Zamawiającego wraz z oświadczenie, że: zgodnie z art. 46 ust. 4a ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2018 r., poz. 1986 ze zm.) Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca, w odpowiedzi na wezwanie o którym mowa w art. 26 ust. 3 i 3a , z przyczyn leżących po jego stronie nie złożył oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności o których mowa w art. 25 ust. 1 , oświadczenia , o którym owa w art. 25a ust 1, pełnomocnictw lub nie wyraziła zgody na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt.3 , co powodowało brak możliwości wybrania oferty złożonej przez Wykonawcę jako najkorzystniejszej; zgodnie z art. 46 ust. 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2018 r., poz. 1986 ze zm. ); e. zapisy odnośnie czasu jej trwania, f. zapisy odnośnie zasad wygaśnięcia, g. zapisy odnośnie możliwości cesji na rzecz strony trzeciej, h. okres ważności, obejmujący przynajmniej cały okres związania ofertą.
 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnianie Wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny. Wykonawca ubiegający się o udzielenie zamówienia musi złożyć wraz z ofertą aktualne na dzień składania ofert oświadczenie potwierdzające , iż Wykonawca spełnia warunki udziału z art. 22 ust. 1.
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1. W terminie 3 dni od zamieszczenia na stronie internetowej informacji z otwarcia ofert Wykonawca samodzielnie winien złożyć oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt. 23 ustawy Pzp, wg wzoru stanowiącego Załącznik nr 5do SIWZ. Wraz ze złożeniem oświadczenia, Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, składa każdy z Wykonawców. Formularz ofertowy przygotowany wg wzoru stanowiącego Załącznik nr 2 do SIWZ. 3.Oświadczenie/oświadczenia stanowiące wstępne potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu -wypełnione zgodnie z Załącznikiem nr 3 do SIWZ.Jeżeli Wykonawca, wykazując spełnianie warunków, o których mowa w pkt. 5.1. SIWZ powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania spełniania warunków udziału przedstawienia w odniesieniu do tych podmiotów oświadczenia o którym mowa w pkt. 7.2.1. SIWZ. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców (dotyczy również wspólników spółki cywilnej) oświadczenie o którym mowa w pkt. 7.2.1.SIWZ składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. 4. Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z postępowania wypełnione zgodnie z Załącznikiem nr 4 do SIWZ.Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia zamieszcza informacje o tych podmiotach w oświadczeniu, o którym mowa w pkt. 7.2.2. SIWZ. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców(dotyczy również wspólników spółki cywilnej)oświadczenie, o którym mowa w pkt. 7.2.2. SIWZ składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. 5. Oryginał zobowiązania podmiotu trzeciego do oddania swego zasobu na potrzeby wykonawcy składającego ofertę –jeżeli dotyczy(Wzór zobowiązania stanowi Załącznik nr 9 do SIWZ)Oryginał zobowiązania podmiotu udostępniającego swoje zasoby na potrzeby Wykonawcy –jeśli dotyczy(sporządzony wg wzoru stanowiącego Załącznik nr 9 do SIWZ).W celu oceny, czy wykonawca będzie dysponował niezbędnymi zasobami w stopniu umożliwiającym należyte wykonanie zamówienia publicznego oraz oceny, czy stosunek łączący wykonawcę z tymi podmiotami gwarantuje rzeczywisty dostęp do ich zasobów, ww. dokument, winien określać w szczególności: 1 zakres dostępnych wykonawcy zasobów innego podmiotu;2 sposób wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez wykonawcę, przy wykonywaniu zamówienia publicznego;.3. zakres i okres udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia publicznego;4. czy podmiot, na zdolnościach, którego wykonawca polega w odniesieniu do warunków udziału w postępowaniu dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, zrealizuje roboty budowlane, których wskazane zdolności dotyczą 6. Pełnomocnictwo / Pełnomocnictwa dla osoby / osób podpisujących ofertę (w formie oryginału lub kopii potwierdzonej notarialnie za zgodność z oryginałem), jeżeli oferta jest podpisana przez pełnomocnika. 7. W przypadku składania oferty przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, ewentualnie umowę o współdziałaniu, z której będzie wynikać przedmiotowe pełnomocnictwo. Pełnomocnik może być ustanowiony do reprezentowania Wykonawców w postępowaniu albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy. 8.Oświadczenia i/lub dokumenty na podstawie których, Zamawiający dokona oceny skuteczności zastrzeżenia informacji zawartych w ofercie, stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa, w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (jeżeli Wykonawca zastrzega takie informacje). Wykonawca może złożyć jedną ofertę. Oferta musi być sporządzona z zachowaniem formy pisemnej pod rygorem nieważności.Oferta i załączniki do oferty (tj. wymagane oświadczenia i dokumenty) muszą być podpisane przez Wykonawcę lub osobę/osoby uprawnione do jego reprezentacji. Pełnomocnictwo –jeżeli dotyczy -musi zostać załączone do oferty w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez notariusza. W przypadku pełnomocnictwa złożonego w innym języku niż język polski winno być ono złożone wraz z przysięgłym tłumaczeniem na język polski. Dokumenty wchodzące w skład oferty składane są w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem, poprzez złożenie na każdej zapisanej stronie kopii dokumentu podpisu wraz z adnotacją „za zgodność z oryginałem”.Poświadczenia za zgodność z oryginałem dokonuje odpowiednio wykonawca, podmiot, na którego zdolnościach lub sytuacji polega wykonawca, wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia publicznego, w zakresie dokumentów, które każdego z nich dotyczą. Oświadczenia, dotyczące wykonawcy i innych podmiotów, na których zdolnościach lub sytuacji polega wykonawca na zasadach określonych w art. 22a ustawy Pzp oraz dotyczące podwykonawców, (jeżeli dotyczy), składane są w oryginale. Poświadczenia za zgodność z oryginałem następuje w formie pisemnej przez opatrzenie kopii dokumentu lub kopii oświadczenia, własnoręcznym podpisem. Zamawiający może żądać przedstawienia oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii dokumentów, lub oświadczeń , o których mowa lub innych niż oświadczenia, wyłącznie wtedy, gdy złożona kopia dokumentu jest nieczytelna lub budzi wątpliwości co do jej prawdziwości. Zamawiający informuje, iż zgodnie z art. 8 ust. 3 ustawy Pzp, nie ujawnia się informacji stanowiących tajemnice przedsiębiorstwa, w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, jeżeli Wykonawca, nie później niż w terminie składania ofert, w sposób niebudzący wątpliwości zastrzegł, że nie mogą być one udostępnione oraz wykazał, załączając stosowne wyjaśnienia, iż zastrzeżone informacje stanowią tajemnice przedsiębiorstwa. Wykonawca nie może zastrzec informacji, o których mowa w art. 86 ust. 4 ustawy Pzp. Wszelkie informacje stanowiące tajemnice przedsiębiorstwa w rozumieniu ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2003 r. Nr 153, poz. 1503 ze zm.), które Wykonawca pragnie zastrzec jako tajemnice przedsiębiorstwa, winny być załączone w osobnym opakowaniu, w sposób umożliwiający łatwe od niej odłączenie i opatrzone napisem: „Informacje stanowiące tajemnice przedsiębiorstwa –nie udostępniać”, z zachowaniem kolejności numerowania stron oferty.Wykonawca nie jest obowiązany do złożenia oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 pkt.1 i 3 ustawy Pzp, jeżeli zamawiający posiada oświadczenia lub dokumenty dotyczące tego Wykonawcy lub może je uzyskać za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, w szczególności rejestrów publicznych w rozumieniu ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (t. j. Dz.U.z2017 r. poz. 570). W przypadku wskazania przez Wykonawcę dostępności wymaganych oświadczeń lub dokumentów w formie elektronicznej pod określonymi adresami internetowymi ogólnodostępnych i bezpłatnych baz danych, Zamawiający pobiera samodzielnie z tych baz danych wskazane przez Wykonawcę oświadczenia lub dokumenty. Jeżeli oświadczenia i dokumenty o których mowa w zdaniu pierwszym są sporządzone w języku obcym Wykonawca zobowiązany jest do przedstawienia ich tłumaczenia na język polski. W przypadku wskazania przez Wykonawcę wymaganych oświadczeń lub dokumentów, które znajdują się w posiadaniu Zamawiającego, w szczególności oświadczeń lub dokumentów przechowywanych przez Zamawiającego zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy Pzp, Zamawiający w celu potwierdzenia okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 pkt. 1 i 3 ustawy Pzp, korzysta z posiadanych oświadczeń lub dokumentów, o ile są one aktualne.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach