Przetargi.pl
Utwardzenie terenu wokół budynku A w DPS Piłka-Zamyślin, oddział Zamyślin

Dom PomocySpołecznej Piłka - Zamyślin ogłasza przetarg

 • Adres: 64-400 Międzychód, Zamyślin
 • Województwo: wielkopolskie
 • Telefon/fax: tel. 957173194
 • Data zamieszczenia: 2019-09-03
 • Zamieszczanie ogłoszenia: nieobowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Dom PomocySpołecznej Piłka - Zamyślin
  Zamyślin 2a
  64-400 Międzychód, woj. wielkopolskie
  tel. 957173194
  REGON: 63982118500000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.dpspilka.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Utwardzenie terenu wokół budynku A w DPS Piłka-Zamyślin, oddział Zamyślin
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest remont polegający na wykonaniu prac polegających na utwardzeniu kostka brukową terenu wokół budynku A ( schody, chodnik wzdłuż stołówki i do kotłowni, placyk nad składem opału, chodnik wzdłuż budynku od strony parkingu oraz dojście do altanki) w DPS Piłka-Zamyślin, oddział Zamyślin Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określają: a) kosztorys ofertowy
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45111291-4
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Na podstawie złożonego oświadczenia
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: Wykonawca, w terminie 3 dni od zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Ustawy, przekazuje Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej. Wraz ze złożeniem oświadczenia, wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach