Przetargi.pl
Budowa Zintegrowanego Centrum Przesiadkowego dla mieszkańców gmin Powiatu Gnieźnieńskiego

Gmina Miasto Gniezno ogłasza przetarg

 • Adres: 62-200 Gniezno, ul. Lecha
 • Województwo: wielkopolskie
 • Telefon/fax: tel. +48614260400 , fax. +48614260500
 • Data zamieszczenia: 2019-09-03
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Miasto Gniezno
  ul. Lecha 6
  62-200 Gniezno, woj. wielkopolskie
  tel. +48614260400, fax. +48614260500
  REGON: 63125784500000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.gniezno.eu

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Budowa Zintegrowanego Centrum Przesiadkowego dla mieszkańców gmin Powiatu Gnieźnieńskiego
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiot zamówienia realizowany jest w trybie „zaprojektuj i wybuduj” dla zadania pn. „Budowa Zintegrowanego Centrum Przesiadkowego dla mieszkańców gmin Powiatu Gnieźnieńskiego”, polegającego na zaprojektowaniu i wybudowaniu w oparciu o program funkcjonalno – użytkowy oraz koncepcję, które są załącznikiem do SIWZ. 2. Niniejsze zamówienie publiczne realizowane będzie przy udziale dofinansowania w ramach Działania 3.3. Wspieranie strategii niskoemisyjnych w tym mobilność miejska, Poddziałania 3.3.1. Inwestycje w obszarze transportu miejskiego Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020. 3. Ogólny zakres przedmiotu zamówienia obejmuje: 3.1. Wykonanie dokumentacji projektowej (projektu budowlanego, projektów wykonawczych, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych, projektów organizacji ruchu, projektów usunięcia kolizji itp.) niezbędnej do prawidłowego wykonania wszystkich wymaganych robot budowlanych, opracowanej na mapie do celów projektowych. Wykonawca zadania w imieniu Zamawiającego uzyska wszelkie wymagane opinie, warunki techniczne, uzgodnienia, pozwolenia i decyzje administracyjne w tym decyzję o pozwoleniu na budowę. Dokumentacja projektowa podlega zatwierdzeniu przez Zamawiającego. 3.2. Wykonanie wszystkich robót budowlanych zgodnie z zakresem zamówienia na podstawie opracowanej przez Wykonawcę i zatwierdzonej przez Zamawiającego dokumentacji i wszystkich niezbędnych robót przygotowawczych potrzebnych do wykonania zamówienia oraz wykonania wszystkich czynności wymaganych przepisami prawa budowlanego. 3.3. Wykonanie kompleksowej dokumentacji powykonawczej w tym między innymi geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej. Ilość egzemplarzy dokumentacji powykonawczej Zamawiający ustali przed terminem końcowego odbioru robót budowlanych. 3.4. Uzyskanie decyzji administracyjnych o dopuszczeniu obiektów do użytkowania, bądź uzyskanie zaświadczeń o przyjęciu przez organ nadzoru budowlanego zgłoszeń o zakończeniu robót budowlanych, jeżeli będą wymagane. 3.5. Warunki realizacji zamówienia określone zostały w: a) Programie funkcjonalno – użytkowym: „Budowa Zintegrowanego Centrum Przesiadkowego w Gnieźnie dla mieszkańców gmin Powiatu Gnieźnieńskiego”. b) Koncepcji: „Budowa Zintegrowanego Centrum Przesiadkowego w Gnieźnie dla mieszkańców gmin Powiatu Gnieźnieńskiego”. c) Wzorze umowy. d) Prawomocnej decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego. Powyższe stanowią załączniki do SIWZ.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45000000-7
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Wykonawca przystępujący do przetargu jest zobowiązany wnieść wadium w wysokości 90.000,00 zł (słownie: dziewięćdziesiąt tysięcy złotych 00/100).
 • III.2. Warunki udziału
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1. Oferta winna zawierać: 1.1. Formularz ofertowy (załącznik nr 1), 1.2. Oświadczenie, o którym mowa w pkt. IV.1.1. siwz (załącznik nr 2), - Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia oraz spełniania, w zakresie, w jakim powołuje się na ich zasoby, warunków udziału w postępowaniu zamieszcza informacje o tych podmiotach w oświadczeniu. - W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców, oświadczenie składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Dokumenty te potwierdzają spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia w zakresie, w którym każdy z Wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia. 2. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w pkt III.4)1.1.-1.3. - składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że: a) nie zalega z opłacaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne albo że zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu, b) nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości. 3. Dokumenty, o których mowa w pkt 2 lit. b, powinny być wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. Dokument, o którym mowa w pkt 2. lit. a, powinien być wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem tego terminu. 4. Jeżeli w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w pkt 2, zastępuje się je dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie Wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania Wykonawcy lub miejsce zamieszkania tej osoby. Zapis pkt 3 stosuje się. 5. W przypadku wątpliwości co do treści dokumentu złożonego przez Wykonawcę, Zamawiający może zwrócić się do właściwych organów odpowiednio kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, o udzielenie niezbędnych informacji dotyczących tego dokumentu.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach