Przetargi.pl
Utwardzenie terenu przy stolikach do gry w szachy wraz z dojazdem do bramy pożarowej na terenie tężni solankowej oraz przebudowa alejek na skwerze Ks. Adama Fabianowskiego w Inowrocławiu

Miasto Inowrocław ogłasza przetarg

 • Adres: 88-100 Inowrocław, al. Ratuszowa 36
 • Województwo: kujawsko-pomorskie
 • Telefon/fax: tel. 52 35 55 250 , fax. 52 35 55 233
 • Data zamieszczenia: 2022-07-21
 • Zamieszczanie ogłoszenia: nieobowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Miasto Inowrocław
  al. Ratuszowa 36
  88-100 Inowrocław, woj. kujawsko-pomorskie
  tel. 52 35 55 250, fax. 52 35 55 233
  REGON: 092350725
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.bip.inowroclaw.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Utwardzenie terenu przy stolikach do gry w szachy wraz z dojazdem do bramy pożarowej na terenie tężni solankowej oraz przebudowa alejek na skwerze Ks. Adama Fabianowskiego w Inowrocławiu
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem zamówienia jest utwardzenie terenu przy stolikach do gry w szachy wraz z dojazdem do bramy pożarowej na terenie tężni solankowej, zgodnie z dokumentacją projektową i specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót budowlanych.W zakres cz. 1 zamówienia (utwardzenie terenu przy stolikach do gry w szachy wraz z dojazdem do bramy pożarowej na terenie tężni solankowej) wchodzi:1) wykonanie wykopów pod projektowane nawierzchnie oraz zdjęcie warstwy ziemi urodzajnej (grubość warstwy humusu około 0,4m), wycinka 1 drzewa;uwaga! roboty ziemne będą realizowane pod nadzorem archeologicznym, prowadzenie nadzoru pozostaje po stronie Zamawiającego; 2) wykonanie drogi dojazdowej do bramy pożarowej, długości 90,65 m:a) konstrukcja: - nawierzchnia z kostki betonowej - gr. 8 cm, wymiar, kształt i kolor zbliżony do nawierzchni istniejących alejek w rejonie tężni (melanż kasztanowy), kolorystyka dotyczy również obramowań (oporniki, obrzeża), - posypka cementowo-piaskowa - 3 cm, - podbudowa betonowa - 20 cm, - warstwa odsączająca z piasku - 25 cm,- uzupełnienie z piasku (nasyp) po zdjęciu warstwy humusu – grubość średnio 25 cm, b) położenie obrzeży betonowych;3) wykonanie utwardzenia terenu pod stoliki do gry w szachy, 38,50 m2:konstrukcja: - nawierzchnia z kostki betonowej o gr. 8 cm układana na podsypce cementowo – piaskowej gr. 3 cm (kolor melanż kasztanowy),- podbudowa betonowa - 10 cm,- warstwa odcinająca z piasku - 25 cm,- uzupełnienie z piasku (nasyp) po zdjęciu humusu – grubość średnio 20 cm,4) demontaż i powtórny montaż trzech stolików do gry w szachy;5) humusowanie terenu i obsianie trawą. Uwaga! Kształt, kolor kostki i obramowań podlega zatwierdzeniu przez Zamawiającego.1. Przedmiotem zamówienia jest przebudowa alejek na skwerze Ks. Adama Fabianowskiego w Inowrocławiu, przy zachowaniu istniejącego przebiegu, zlokalizowanych na terenie Parku Solankowego, zgodnie z dokumentacją projektową i specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót budowlanych.W zakres cz. 2 zamówienia (przebudowa alejek na skwerze ks. Adama Fabianowskiego) wchodzi:1) rozbiórka istniejącej nawierzchni bitumicznej, podbudowy z kamienia wapiennego oraz obrzeży betonowych, wywóz i utylizacja materiałów rozbiórkowych zgodnie z obowiązującymi przepisami;2) przebudowa alejek parkowych, głównej równoległej do ul. Zygmunta Wilkońskiego o długości 137,88 m, drugiej prostopadłej do niej o długości 50,72 m, z poszerzeniem na ławki parkowe; a) konstrukcja: kostka betonowa 6 cm (kolor szary i antracyt), podsypka cementowo-piaskowa - 4 cm, podbudowa betonowa - 10 cm, warstwa odsączająca z piasku - 10 cm,b) położenie obrzeży betonowych;3) budowa skrzyżowania alejek - w kształcie koła o promieniu zewnętrznym R = 6 m z wysepką w środku w kształcie koła o promieniu R = 3 m, wysepka wyodrębniona kolorem kostki (żółty);4) regulacja pionowa studzienek kanalizacyjnych;5) dostawa i montaż nowych ławek parkowych (20 szt) i koszy parkowych na odpadki (7szt);6) humusowanie i obsianie trawą.Uwaga! Ławki parkowe oraz kosze przed zamontowaniem podlegają zatwierdzeniu przez Zamawiającego.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45111200-0
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału w postępowaniu, dotyczące:1) zdolności technicznej lub zawodowej, tj.a) w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, zgodnie z zasadami sztuki budowlanej wykonali i prawidłowo ukończyli co najmniej jedną robotę budowlaną polegającą na budowie lub przebudowie lub remoncie nawierzchni drogowej z kostki betonowej o wartości minimum 100 000,00 zł brutto ( dotyczy Wykonawców składających ofertę na cz. 1 lub cz. 2 lub na cz. 1 i cz. 2 zamówienia),b) dysponują osobą posiadającą uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności drogowej, wyznaczonej do pełnienia funkcji kierownika budowy
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: Tak

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 2 ustawy
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą: 2022-08-05

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach