Przetargi.pl
Utwardzenie dna i odwodnienie wąwozu lessowego w ciągu drogi gminnej nr 113511 L od km 0+457 do km 0+677 od km 1+145 do km 1+300 od km 1+360 do km 1+480 od km 1+493 do km 1+583 od km 1+676 do km 1+816 w miejscowości Godziszów Drugi

Gmina Godziszów ogłasza przetarg

 • Adres: 23-302 Godziszów, Godziszów Trzeci 121A
 • Województwo: lubelskie
 • Telefon/fax: tel. 015 8710002 , fax. 015 8711110
 • Data zamieszczenia: 2013-03-22
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Godziszów
  Godziszów Trzeci 121A 121A
  23-302 Godziszów, woj. lubelskie
  tel. 015 8710002, fax. 015 8711110
  REGON: 00053789800000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.godziszow.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Utwardzenie dna i odwodnienie wąwozu lessowego w ciągu drogi gminnej nr 113511 L od km 0+457 do km 0+677 od km 1+145 do km 1+300 od km 1+360 do km 1+480 od km 1+493 do km 1+583 od km 1+676 do km 1+816 w miejscowości Godziszów Drugi
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Utwardzenie dna i odwodnienie wąwozu lessowego w ciągu drogi gminnej nr 113511 L od km 0+457 do km 0+677 od km 1+145 do km 1+300 od km 1+360 do km 1+480 od km 1+493 do km 1+583 od km 1+676 do km 1+816 w miejscowości Godziszów Drugi. Przedmiotowy obiekt jest jednym z elementów infrastruktury drogowej gminy Godziszów, jest to droga gminna 113511 l (wąwóz ) w m-sci Godziszów-Kolonia. Roboty będą polegały na wykonaniu utwardzenia dna wąwozu płytami drogowymi ażurowymi odcinka dł. 725 m. Zakres robót wykonywany będzie w km 0+475-0+677;1+145-1+300;1+360-1+480;1+493-1+583;1+676-1+816 na łącznej dł. 725 m i szerokości 3 m. Materiały użyte do zabezpieczenia dna wąwozu to płyty żelbetowe ażurowe o wym. 75x100 x12,5 cm ułożone na podsypce cementowo piaskowej gr. 5 cm oraz warstwie odcinającej gr. 10 cm. Wnęki w płytach zostaną wypełnione podsypka cementowo piaskowa w stosunku 1 : 4, czoła płyt zostaną obsypane ziemia z odkładu po wykonaniu koryta do szerokości 0,5 m.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 451000008
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: nie dotyczy

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.godziszow.netbip.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach