Przetargi.pl
DOWÓZ I ODWÓZ ORAZ OPIEKA NAD DZIEĆMI DOWOŻONYMI DO SZKÓŁ Z TERENU GMINY SPICZYN

Gminny Zespół Ekonomiczno-Administracyjny Szkół w Spiczynie ogłasza przetarg

 • Adres: 21-077 Spiczyn, Spiczyn 8
 • Województwo: lubelskie
 • Telefon/fax: tel. 081 7577015 , fax. 081 7577015
 • Data zamieszczenia: 2013-03-22
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gminny Zespół Ekonomiczno-Administracyjny Szkół w Spiczynie
  Spiczyn 8 8
  21-077 Spiczyn, woj. lubelskie
  tel. 081 7577015, fax. 081 7577015
  REGON: 43065209500000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.e-bip.pl/Spiczyn/Samorządowe jednostki/Gminny Zespół Ekonomiczno Administracyjny Szkół/bip
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  DOWÓZ I ODWÓZ ORAZ OPIEKA NAD DZIEĆMI DOWOŻONYMI DO SZKÓŁ Z TERENU GMINY SPICZYN
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: usługi
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Dowóz i odwóz oraz opieka nad dziećmi z terenu gminy Spiczyn dojeżdżającymi do szkół podstawowych w Januszówce, Spiczynie i Zawieprzycach oraz do Gimnazjum w Spiczynie na trasach podanych poniżej;Spiczyn (kierunek Lublin granica gminy)-Ludwików - Spiczyn długość trasy 8 km, przewidywana liczba uczniów-31, Ziółków - Spiczyn długość trasy 7 km, przewidywana liczba uczniów-36, Nowy Radzic - Nowa Wólka - Januszówka -Stoczek - Kijany Kościelne - Spiczyn długość trasy 13 km, przewidywana liczba uczniów-37, Zawieprzyce Kolonia - Zawieprzyce szkoła -Spiczyn długość trasy 8 km, przewidywana liczba uczniów-32, Jawidz (kierunek Niemce na skraju lasu )-Jawidz przy szkole - Jawidz (kierunek Lubartów granica gminy )- Spiczyn długość trasy 12 km, przewidywana liczba uczniów-39, Charlęż Kolonia - Spiczyn długość trasy 8 km, przewidywana liczba uczniów-24, Spiczyn- Kijany Kościelne - Ziółków - Ludwików - Spiczyn (kierunek Lublin granica gminy) długość trasy 18 km, przewidywana liczba uczniów-45, Zawieprzyce szkoła - Zawieprzyce Kolonia długość trasy 4 km, przewidywana liczba uczniów-13, Januszówka - Radzic Nowy długość trasy 5 km, przewidywana liczba uczniów-3, Spiczyn - Charlęż Kolonia długość trasy 8 km, przewidywana liczba uczniów-24, Spiczyn - Zawieprzyce - Zawieprzyce Kolonia długość trasy 8 km, przewidywana liczba uczniów-24, Spiczyn- Jawidz (kierunek Niemce na skraju lasu )-Jawidz przy szkole - Jawidz (kierunek Lubartów granica gminy) długość trasy 12 km, przewidywana liczba uczniów-39, Spiczyn- Spiczyn (kierunek Lublin granica gminy)-Ludwików długość trasy 8 km, przewidywana liczba uczniów-14, Spiczyn- Kijany Kościelne - Ziółków - Stoczek-Januszówka - Nowa Wólka - Nowy Radzic długość trasy 16 km, przewidywana liczba uczniów-41, Teren gminy i powiatu łęczyńskiego - dowóz na zawody sportowe, imprezy kulturalne i inne wg potrzeb szkół - 30 km/dzień x ilość dni nauki szkolnej. Razem 165 km /dziennie. Powyższe trasy wykonywane będą w dni nauki szkolnej. Trasa - teren gminy i powiatu łęczyńskiego - dowóz na zawody sportowe, imprezy kulturalne i inne wg potrzeb szkół wykonywana będzie wg potrzeb w rozliczeniu miesięcznym. Wykonawcy ubiegający się o udzielenie zamówienia ; złożą propozycję rozkładu jazdy na trasach wymienionych powyżej uwzględniając dojazd do szkół w godzinach od 6.45 do 7.55 i odwóz od godziny 12.45 do 14.15 ze szkół podstawowych i od 14.30 do 15.30 z gimnazjum, zabezpieczą na potrzeby zamawiającego po uzgodnieniu z co najmniej jednodniowym wyprzedzeniem środki transportowe przeznaczone na potrzeby dowozu dzieci na zawody sportowe, imprezy kulturalne i inne wg potrzeb, zabezpieczą opiekę w czasie przewozu zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 601720004
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: tak

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Nie wymagane

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.e-bip.pl/Spiczyn/Samorządowe jednostki/Gminny Zespół Ekonomiczno Administracyjny Szkół/bip
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach