Przetargi.pl
Utrzymanie zieleni w obszarach terenów Gminy Tczew oraz sprzątanie terenów stanowiących własność Gminy Tczew

Gmina Tczew ogłasza przetarg

 • Adres: 83-110 Tczew, ul. Lecha 12
 • Województwo: pomorskie
 • Telefon/fax: tel. (058) 530 51 32 , fax. (058) 530 51 30
 • Data zamieszczenia: 2014-01-23
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Tczew
  ul. Lecha 12 12
  83-110 Tczew, woj. pomorskie
  tel. (058) 530 51 32, fax. (058) 530 51 30
  REGON: 19167537900000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.gmina-tczew
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Utrzymanie zieleni w obszarach terenów Gminy Tczew oraz sprzątanie terenów stanowiących własność Gminy Tczew
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: usługi
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  I) Przedmiotem zamówienia jest: Utrzymanie zieleni w obszarach terenów Gminy Tczew oraz sprzątanie terenów stanowiących własność Gminy Tczew 1) Wycinka drzew, a) wycinka drzewa, b) frezowanie pnia. 2) Podcinanie korony drzew. 3) Nasadzenie drzew. 4) Wykaszanie krzaków (w tym także odrostów pni drzew), a) wykaszanie odrostów drzew, b) wykaszanie krzaków. 5) Prace porządkowe, a)sprzątanie, czyszczenie i odchwaszczanie chodników, b)sprzątanie jezdni, krawężników i ścieków deszczowych. 6) Mechaniczne wykaszanie terenów zieleni gminnej i boisk gminnych. 7) Ręczne wykaszanie traw z poboczy dróg gminnych. 8) Ręczne wykaszanie traw z terenów stanowiących własność Gminy Tczew. 9)Mechaniczne wykaszanie poboczy dróg stanowiących własność Gminy Tczew. 10) Czyszczenie studzienek deszczowych/studni chłonnych/separatorów/osadników. 11) Sprzątanie wiat przystankowych. 12) Sprzątanie placów zabaw. w celu bieżącego utrzymania terenów Gminy Tczew oraz pasów drogowych dróg stanowiących własność Gminy Tczew w roku 2014. II) Zakres prac obejmuje: dla 1) -pozycja obejmuje wycinkę drzewa bez frezowania pnia lub wycinkę drzewa wraz z frezowaniem pnia lub samo frezowania pnia drzewa, (Zamawiający w przypadku zlecenia wycinki drzewa wraz z frezowaniem pnia dokona sumowania wynagrodzenia wskazanego dla pkt. a) i b)) a) -wycinka drzew poza okresem lęgowym ptaków, -wycięcie drzewa piłą mechaniczną (bez względu na obwód), -usunięcie i wywóz drzewa, gałęzi i uporządkowanie terenu (w zależności od obszaru - grabienie/zamiatanie terenu przyległego do terenu wykonywania prac, w szczególności usunięcie trocin), -Wykonawca ma za zadanie usunąć z drogi i wywieźć wszystkie wycięte gałęzie i konary w sposób nie zagrażający bezpieczeństwu ruchu drogowego, -oczyszczenie, doraźne ręczne zbieranie odpadów (np. papiery, butelki itp.) z obszaru wykonywanych prac, wywóz i utylizacja odpadów (Wykonawca przekaże Zamawiającemu dokument potwierdzający utylizację zebranych odpadów najpóźniej w dniu przedłożenia f-ry za zrealizowaną usługę), -w przypadku gdy w wyniku nieprawidłowo przeprowadzonego zadania zostanie nałożona kara administracyjna (wynikająca m. in. z ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 roku o ochronie przyrody tj. Dz. U. z 2013 627 ze zmianami) Zamawiający obciąży nią Wykonawcę, b) -frezowanie pnia na głębokość 10 cm poniżej powierzchni i zasypanie wyrobiska gruntem i zagęszczenie, -Wykonawca ma za zadanie usunąć z drogi i wywieźć wszystkie wycięte gałęzie i konary w sposób nie zagrażający bezpieczeństwu ruchu drogowego, -oczyszczenie, doraźne ręczne zbieranie odpadów (np. papiery, butelki itp.) z obszaru wykonywanych prac, wywóz i utylizacja odpadów (Wykonawca przekaże Zamawiającemu dokument potwierdzający utylizację zebranych odpadów najpóźniej w dniu przedłożenia f-ry za zrealizowaną usługę), dla 2) -cięcia pielęgnacyjne drzew (niezależnie od ich wysokości), w tym także podcięcia przy pomocy podnośnika (koszowego, balkonowego lub innego), -maksymalnie cięcie - do 30% masy korony, usunięcie pędów, gałęzi konarów chorych martwych połamanych, niwelacja wad korony, poprawa statyki drzewa lub zapobieganie rozłamom, obniżenie wysokości drzew, usunięcie gałęzi nieprawidłowych oraz nadmiernie zagęszczających koronę, -Wykonawca ma za zadanie usunąć z drogi i wywieźć wszystkie wycięte gałęzie i konary w sposób nie zagrażający bezpieczeństwu ruchu drogowego, -w przypadku gdy w wyniku nieprawidłowo przeprowadzonych zabiegów zostanie nałożona kara administracyjna (wynikająca m. in. z ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 roku o ochronie przyrody tj. Dz. U. z 2013 627 ze zmianami) Zamawiający obciąży nią Wykonawcę, dla 3) -nasadzenie drzew (o wysokości min 1,5 m (ponad wysokość gruntu) liściastych z pominięciem drzew owocowych oraz gatunków topoli, wraz z opalikowaniem do wysokości min. 2 m ponad wysokość gruntu, -sporządzenie dokumentacji fotograficznej (wersja papierowa lub CD) i przekazanie Zamawiającemu nie później niż w dniu odbioru, -Wykonawca zobowiązany jest także do zapewnienia pielęgnacji nasadzeń na okres min. 1 roku w taki sposób aby nie dopuścić do ich uschnięcia lub innych uszkodzeń (w przypadku uschnięcia lub innych uszkodzeń drzewa Wykonawca dokona ponownego nasadzenia i ponownie zapewni roczną pielęgnację - aż do momentu tzw. przyjęcia się nasadzenia). dla 4) -pozycja może obejmować wykaszanie krzaków lub wycinanie odrostów drzew lub jednoczesne wykaszanie krzaków i wycinanie odrostów drzew, -wykaszanie krzaków i wycinanie odrostów drzew ograniczających skrajnię drogi, zagrażających bezpieczeństwu ruchu drogowego oraz utrudniających swobodny odpływ wód w rowach drogowych (ręczne/mechaniczne), -oczyszczenie odrostów drzew możliwie najbliżej miejsca odrostu z korzenia lub szyi korzeniowej do wysokości korony drzewa, -wycinka krzaków nisko przy gruncie - możliwie najbliżej gruntu, -szerokość usuwania krzaków: (w granicach drogi) nie więcej niż 1,5 mb mierzonego przy gruncie (wycinka krzaków ma na celu zapobiegnięcie pozostawania krzaków w świetle drogi), -usunięcie krzewów (wywóz) i uporządkowanie terenu (w zależności od obszaru - grabienie/zamiatanie terenu przyległego do terenu wykonywania prac), -oczyszczenie doraźne polegające na ręcznym zbieraniu odpadów (np. papiery, butelki itp.) z obszaru wykonywanych prac, wywóz i utylizacja odpadów (Wykonawca przekaże Zamawiającemu dokument potwierdzający utylizację zebranych odpadów najpóźniej w dniu przedłożenia f-ry za zrealizowaną usługę), dla 5) a) sprzątanie, czyszczenie i odchwaszczanie chodników (ręczne/mechaniczne) z zalegającego piasku, ziemi i innych naniesionych przez wodę materiałów, usuwanie chwastów, wywóz i utylizacja odpadów, doraźne ręczne zbieranie odpadów (np. papiery, butelki itp.) z obszaru wykonywanych prac oraz w pasie chodnika po 2 m z każdej strony, wywóz i utylizacja odpadów (Wykonawca przekaże Zamawiającemu dokument potwierdzający utylizację zebranych odpadów najpóźniej w dniu przedłożenia f-ry za zrealizowaną usługę), b) sprzątanie jezdni, krawężników i ścieków deszczowych (ręczne/mechaniczne) na średnią szerokość 50 cm z zalegającego piasku, ziemi i innych naniesionych przez wodę materiałów, usuwanie chwastów, doraźne ręczne zbieranie odpadów (np. papiery, butelki itp.) z obszaru wykonywanych prac oraz w pasie sąsiadującym po 2 m z każdej strony, wywóz i utylizacja odpadów (Wykonawca przekaże Zamawiającemu dokument potwierdzający utylizację zebranych odpadów najpóźniej w dniu przedłożenia f-ry za zrealizowaną usługę), dla 6) -wykaszanie terenów zieleni gminnej i boisk gminnych przy pomocy ciągnika rolniczego o mocy minimalnej 60KM, klasa 1,4 T umożliwiający sprzężenie i pracę z powierzoną przez Gminę Tczew kosiarką bijakową typu Votex RML 176; -wysokość koszenia - max. 4 cm. -Wykonawca na własny koszt będzie dokonywał bieżących napraw kosiarki, -transport kosiarki z miejsca aktualnego postoju jak również zwrot po wykonaniu usługi (w miejsce wskazane przez Zamawiającego) obciąża Wykonawcę, -Wykonawca będzie odpowiadał za powierzone mienie w okresie obowiązywania umowy i na własny koszt zapewni miejsce postojowe dla maszyny, dla 7) -ręczne wykaszanie poboczy dróg gminnych (poboczy, rowów w pasach drogowych, skarp w pasach drogowych) przy pomocy kos spalinowych o mocy min. 2 kW, -wysokość koszenia - max. 4 cm. -realizacja usługi nie może spowodować pozostawienia i zalegania trawy w pasie jezdni (jeżeli podczas koszenia wykoszona trawa opadnie na jezdnię - Wykonawca zapewni jej usunięcie np. poprzez zgrabienie), -Zamawiający nie precyzuje liczby pracowników niezbędnych do wykonania zadania, -Wykonawca zobowiązuje się wykonać usługę przy użyciu własnego sprzętu, -doraźne ręczne zbieranie odpadów (np. papiery, butelki itp.) z obszaru wykonywanych prac wraz z wywozem i utylizacją (Wykonawca przekaże Zamawiającemu dokument potwierdzający utylizację zebranych odpadów najpóźniej w dniu przedłożenia f-ry za zrealizowaną usługę), dla 8) -ręczne wykaszanie terenów stanowiących własność Gminy Tczew (m. in. okoszenie terenów świetlic wiejskich, remiz strażackich, placów zabaw) przy pomocy kos spalinowych o mocy min. 2 kW, -wysokość koszenia - max. 4 cm, -realizacja usługi nie może spowodować zalegania trawy na sąsiednich działkach - w szczególności drogowych (jeżeli podczas koszenia wykoszona trawa zalegać będzie na terenach innych Wykonawca zapewni jej usunięcie np. poprzez zgrabienie) -Zamawiający nie precyzuje liczby pracowników niezbędnych do wykonania zadania, -Wykonawca zobowiązuje się wykonać usługę przy użyciu własnego sprzętu, -doraźne ręczne zbieranie odpadów (np. papiery, butelki itp.) z obszaru wykonywanych prac wraz z wywozem i utylizacją (Wykonawca przekaże Zamawiającemu dokument potwierdzający utylizację zebranych odpadów najpóźniej w dniu przedłożenia f-ry za zrealizowaną usługę), dla 9) -mechaniczne wykaszanie poboczy dróg gminnych przy pomocy ciągnika rolniczego wraz z kosiarką rotacyjną, mechaniczną lub hydrauliczną, -wysokość koszenia - max. 4 cm. -realizacja usługi nie może spowodować pozostawienia i zalegania trawy w pasie jezdni (jeżeli podczas koszenia wykoszona trawa opadnie na jezdnię - Wykonawca zapewni jej usunięcie np. poprzez zgrabienie), -Wykonawca zobowiązuje się wykonać usługę przy użyciu własnego sprzętu, -szerokość koszenia (zgodnie z ukształtowaniem terenu) średnio - 1,5 mb wraz z okoszeniem drzew oraz elementów bezpieczeństwa ruchu drogowego (np. słupki od znaków drogowych, bariery), dla 10) -oczyszczenie studzienek deszczowych/studni chłonnych i osadników ze wszelkich zanieczyszczeń wraz z kanałami i przykanalikami doprowadzającymi/odprowadzającymi ścieki bez względu na średnicę oczyszczanego obiektu, -oczyszczenie kanałów i przykanalików w zakresie możliwym do oczyszczenia przy wlocie/wylocie studni/separatora, -wywóz i utylizacja odpadów (Wykonawca przekaże Zamawiającemu dokument potwierdzający utylizację zebranych odpadów najpóźniej w dniu przedłożenia f-ry za zrealizowaną usługę), dla 11) -sprzątanie terenu wewnątrz wiaty przystankowej i na zewnątrz w zasięgu 2m, -opróżnianie koszy na śmieci przy wiatach, -zamiatanie terenu i grabienie liści, -mycie szyb, konstrukcji i zadaszenia (jeżeli wiata posiada), -wywóz i utylizacja odpadów (Wykonawca przekaże Zamawiającemu dokument potwierdzający utylizację zebranych odpadów najpóźniej w dniu przedłożenia f-ry za zrealizowaną usługę), -usunięcie zawieszonych (zbędnych) reklam, ogłoszeń itp. dla 12) -sprzątanie terenu placu zabaw (teren ogrodzony lub w przypadku braku ogrodzenia - 5m w zasięgu urządzeń zabawowych) -opróżnianie koszy na śmieci, -zamiatanie terenu i grabienie liści, -wywóz i utylizacja odpadów (Wykonawca przekaże Zamawiającemu dokument potwierdzający utylizację zebranych odpadów najpóźniej w dniu przedłożenia f-ry za zrealizowaną usługę), III) Ustalenia dodatkowe 1) Drewno pozyskane w związku z prowadzonymi pracami (dot. cz. I, II, IV) oddane zostaje do dyspozycji Wykonawcy prowadzącego prace. Wykonawca kalkulując swą ceną powinien ten fakt uwzględnić i cenę odpowiednio pomniejszyć (uzyskana darowizna). 2) Koszty dojazdów i powrotów w związku z prowadzonymi pracami obciążają Wykonawcę. 3) Prace związane z wycinką drzew, krzaków i odrostów drzew należy wykonać zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 24 sierpnia 2006 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy wykonywaniu niektórych prac z zakresu gospodarki leśnej. Wszelkie prace należy wykonywać zgodnie z zasadami bezpieczeństwa i higieny pracy. 4) Piłą motorową mogą pracować tylko osoby posiadające uprawnienia do obsługi pił motorowych. 5) Nie dopuszcza się pozostawienia nieczystości (w tym krzaków i drzew) w pasie drogowym na okres nocy. Wykonawca jest zobowiązany na bieżąco usuwać i wywozić zgromadzone nieczystości. Zakazuje się składowania gałęzi, urobku itp. na poboczach dróg. 6) Niedopuszczalne jest prowadzenie robót w warunkach złej widoczności t.j. podczas mgły, ulewnego deszczu, po zmierzchu oraz podczas porywistego wiatru. 7) Pracownicy zatrudnieni przy w/w pracach powinni posiadać odzież i obuwie ochronne oraz wyposażeni być w sprzęt ochrony osobistej (zgodnie z zakresem prac i wg potrzeb - kaski, rękawice, kamizelki ostrzegawcze). 8) Stosowany przy robotach sprzęt musi być sprawny i sprawdzony przed użyciem, a narzędzia ostre i prawidłowo osadzone. 9) Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za ewentualne uszkodzenia linii napowietrznych, budowli, ogrodzeń itp., ponosi także odpowiedzialność odszkodowawczą na rzecz osób trzecich w związku z prowadzonymi robotami 10) Zamawiający zastrzega sobie możliwość niezrealizowania części zamówienia. Prace będą zlecane zależnie od bieżących potrzeb i możliwości finansowych Zamawiającego - niemożliwe jest wskazanie konkretnych ilości na dzień prowadzenia postępowania. Przybliżony harmonogram zostanie uzgodniony pomiędzy Stronami. Wykonawca będzie wykonywał prace sukcesywnie, w miejscach wskazanych przez Zamawiającego na terenie gminy Tczew. 11) Czas reakcji Wykonawcy (dla każdej części) nie może być dłuższy niż 5 (kalendarzowych) dni od momentu uzyskania informacji o konieczności wykonania prac. Czas realizacji zadania dla każdej części (nie dłużej niż): I - 2szt/dzień, II-20szt./dzień, III-20 szt./na dzień, IV-1000mb lub 100 szt./dzień, V- 100m2 lub 200 mb/dziennie, VI- 500m2/dziennie, VII - 1500m2/dziennie, VIII - 100m2/dziennie, IX- 6km/dziennie, X - 20 szt./dziennie, XI-5szt/dziennie, XII-2szt./dziennie (chyba, że harmonogram będzie precyzował to inaczej). 12) Wykonawca jest zobowiązany zapewnić przejezdność dróg i bezpieczeństwo dla ich użytkowników. 13) W przypadku gdy wykonywanie prac wpływa na ruch drogowy lub ogranicza widoczność na drodze albo powoduje wprowadzenie zmian w istniejącej organizacji ruchu pojazdów lub pieszych Wykonawca zobowiązany jest do wykonania projektu organizacji ruchu i uzgodnienia go z Zamawiającym a w przypadku prac w ciągu drogi publicznej także z Komendą Powiatową Policji i Starostwem Powiatowym w Tczewie (projekt organizacji ruchu związany z robotami prowadzonymi w pasie drogowym powinien określać sposób zabezpieczenia tych robót zgodnie z wymogami bezpieczeństwa ruchu drogowego). Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za prawidłowe prowadzenie robót, a w tym za oznakowanie robót 14) Cena ofertowa za jedną sztukę, m2, mb lub km musi obejmować kompleksowo koszty wykonania usługi (zgodnie z zakresem opisanym w niniejszym rozdziale), w tym m. in wszelkie koszty związane z realizacją zamówienia dojazd do miejsca wykonywanych prac na terenie Gminy Tczew paliwo na realizowane usługi, wyposażenie pracowników w sprzęt ochrony osobistej ( kaski, rękawice, kamizelki ostrzegawcze itp.), środki czystości, grabie itp. oznakowanie miejsca prowadzonych prac, pracę ludzi oraz sprzętu wraz z wynagrodzeniem operatora. 15) Zamawiający nie będzie ponosił żadnych dodatkowych kosztów związanych z realizowaną usługą. 16) Zamawiający na bieżąco będzie kontrolować jakość i zakres wykonywanych prac przez Wykonawcę. Wykonawca zobowiązany jest stosować się do wskazówek Zamawiającego. 17) Rozliczanie następować będzie na podstawie protokołu odbioru zatwierdzonego przez Zamawiającego i Sołtysa wsi w której wykonywane były prace. 18) Zaoferowane stawki będą stałe bez względu na porę roku, godzinę oraz miejsce wykonywania usługi. 19) Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert częściowych. Wykonawca może złożyć ofertę na jedną lub więcej części zamówienia: UWAGA: na potrzeby porównania i oceny ofert Wykonawca zobowiązany jest wskazać cenę jednostkową dla wyodrębnionych w druku oferty częściach. Części I: Wycinka drzew. Części II: Podcinanie korony drzew. Części III: Nasadzenie drzew. Części IV: Wykaszanie krzaków (w tym także odrostów drzew). Części V: Prace porządkowe. Części VI: Mechaniczne wykaszanie terenów zieleni gminnej i boisk gminnych. Części VII: Ręczne wykaszanie traw poboczy dróg gminnych. Części VIII: Ręczne wykaszanie traw z terenów stanowiących własność Gminy Tczew. Części IX: Mechaniczne wykaszanie poboczy dróg stanowiących własność Gminy Tczew. Części X: Czyszczenie studzienek deszczowych/studni chłonnych/separatorów/osadników. Części XI: Sprzątanie wiat przystankowych. Części XII: Sprzątanie placów zabaw. 20) W przypadku zatrudnienia podwykonawców Wykonawca będzie ponosił pełną odpowiedzialność wobec Zamawiającego i osób trzecich za działania i zaniechania podwykonawców, jak również za jakość wykonanych przez nich robót zgodnie z zasadami opisanymi w rozdziale 25 niniejszej SIWZ. 21) Wykonawca zobowiązany jest do wykonania zadania zgodnie z obowiązującymi przepisami i normami oraz przy zachowaniu przepisów BHP, przy maksymalnym ograniczeniu uciążliwości dla mieszkańców. 22) Wykonawca w trakcie wykonywania prac ponosi pełną odpowiedzialność za bezpieczeństwo swoich pracowników oraz innych osób znajdujących się w obrębie wykonywanych prac. Wykonawca na własny koszt zapewnia postój maszyn i składowanie materiałów. 23) Wykonawca we własnym zakresie ustala przebieg uzbrojenia podziemnego i odpowiada za ewentualne uszkodzenia. 24) Wykonawca zobowiązany jest do posiadania aktualnej i opłaconej polisy OC w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej na kwotę minimum: Część I - 5 000,00 zł. (słownie: pięć tysięcy złotych 00/100), Część II- 50 000,00 zł. (słownie: pięćdziesiąt tysięcy złotych 00/100), Część III - 5 000,00 zł. (słownie: pięć tysięcy złotych 00/100), Część IV - 20 000,00 zł. (słownie: dwadzieścia tysięcy złotych 00/100), Część V - 10 000,00 zł. (słownie: dziesięć tysięcy złotych 00/100). Część VI - 20 000,00 zł. (słownie: dwadzieścia tysięcy złotych 00/100), Części VII - 10 000,00 zł. (słownie: dziesięć tysięcy złotych 00/100), Część VIII - 5 000,00 zł. (słownie: pięć tysięcy złotych 00/100), Części IX - 20 000,00 zł. (słownie: dwadzieścia tysięcy złotych 00/100), Części X - 5 000,00 zł. (słownie: pięć tysięcy złotych 00/100), Części XI - 5 000,00 zł. (słownie: pięć tysięcy złotych 00/100), Części XII - 5 000,00 zł. (słownie: pięć tysięcy złotych 00/100), w okresie trwania Umowy. W przypadku złożenia oferty na kilka części wymagane jest aby wysokość ubezpieczenia OC stanowiła sumę wartości dla części dla których Wykonawca składa ofertę. 25) Wykonawca zobowiązany jest do skalkulowania ceny za przedmiot zamówienia z należytą starannością. Obowiązującym wynagrodzeniem jest iloczyn faktycznie wykonanych prac i zaoferowanej ceny jednostkowej.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 773141005
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Zamawiający wymaga od Wykonawcy wniesienia wadium. Oferta w okresie związania ofertą musi być zabezpieczona w wadium w wysokości: 1. Część I- 200,00 zł. (słownie: dwieście złotych 00/100), 2. Część II - 1 900,00 zł. (słownie: jeden tysiąc dziewięćset złotych 00/100), 3. Część III - 150,00 zł. (słownie: sto pięćdziesiąt złotych 00/100) 4. Część IV - 1 000,00 zł. (słownie: jeden tysiąc złotych 00/100), 5. Część V - 350,00 zł. (słownie: trzysta pięćdziesiąt złotych 00/100), 6. Część VI - 700,00 zł. (słownie: siedemset złotych 00/100), 7. Części VII - 400,00 zł. (słownie: czterysta złotych 00/100), 8. Część VIII - 150,00 zł. (słownie: sto pięćdziesiąt złotych 00/100) 9. Część IX - 700,00 zł. (słownie: siedemset złotych 00/100) 10. Część X - 150,00 zł. (słownie: sto pięćdziesiąt złotych 00/100) 11. Część XI - 150,00 zł. (słownie: sto pięćdziesiąt złotych 00/100) 12. Część XII - 150,00 zł. (słownie: sto pięćdziesiąt złotych 00/100) które należy wnieść przed upływem terminu składania ofert. W przypadku złożenia oferty na kilka części wymagane jest aby wysokość wadium stanowiła sumę wartości dla części dla których Wykonawca składa ofertę (np. dla Wykonawcy składającego ofertę na części nr I i X wadium wynosi - 350,00 zł.). 1. Wadium może być wniesione w: a) pieniądzu, b) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym, że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym; c) gwarancjach bankowych, d) gwarancjach ubezpieczeniowych, e) poręczeniach udzielanych przez podmioty , o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt. 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. 2007 Nr 42, poz. 275, ze zm.). W przypadku wniesienia wadium w pieniądzu należy je wpłacić przelewem na konto (rachunek) Urzędu Gminy w Tczewie (Bank Spółdzielczy w Tczewie nr rachunku 02 8345 0006 0000 0390 2000 0004) 2. Zamawiający zatrzymuje wadium: 1) jeżeli Wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3, nie złożył dokumentów lub oświadczeń, o których mowa w art. 25 ust. 1, lub pełnomocnictw, chyba że udowodni, że wynika to z przyczyn nie leżących po jego stronie, 2) jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana: a) odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie, b) nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy, c) zawarcie umowy stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy. 3. Za termin wniesienia wadium w formie pieniężnej zostanie uznany termin uznania rachunku Urzędu Gminy w Tczewie (według potwierdzenia wpływu środków na rachunek określony w ust.1 niniejszej SIWZ). Wadium w formie innej niż pieniężna należy składać jako: kopię potwierdzoną za zgodność z oryginałem oraz oryginalny dokument wraz z ofertą (pożądane jest, aby oryginał był umieszczony w osobnej kopercie). W przypadku wniesienia wadium w innej formie niż pieniężna dokument wniesienia wadium powinien wskazywać przypadki, w których Zamawiający ma prawo zatrzymać wadium zgodnie z art. 46 ust. 4a i ust 5 ustawy Prawo zamówień publicznych. Zgodnie z wymogami ustawy Prawo zamówień publicznych oraz instytucji wydających np. poręczenia, oryginalny dokument zostanie Wykonawcy zwrócony. Z ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego wyklucza się Wykonawców, którzy nie wnieśli wadium, w tym również na przedłużony okres związania ofertą, lub nie zgodzili się na przedłużenie okresu związania ofertą. Wadium wraz z odsetkami wniesione w pieniądzu przez Wykonawcę, którego oferta została uznana za najkorzystniejszą, za zgodą Wykonawcy zaliczone jest przez Zamawiającego na poczet zabezpieczenia należytego wykonania umowy. Zamawiający żąda ponownego wniesienia wadium przez Wykonawców, którym zwrócono wadium na podstawie ust. 1 art. 46 ustawy Prawo zamówień publicznych, jeżeli w wyniku rozstrzygnięcia odwołania jego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza. Wykonawca wnosi wadium w terminie określonym przez Zamawiającego. Wykonawcy wnoszą wadium w terminie określonym przez Zamawiającego.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.gmina-tczew.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach