Przetargi.pl
Dostawa dwóch akustycznych prądomierzy profilujących

Instytut Oceanologii PAN ogłasza przetarg

 • Adres: 81-712 Sopot, ul. Powstańców Warszawy 55
 • Województwo: pomorskie
 • Telefon/fax: tel. 058 5517281 , fax. 058 5512130
 • Data zamieszczenia: 2014-01-23
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Instytut Oceanologii PAN
  ul. Powstańców Warszawy 55 55
  81-712 Sopot, woj. pomorskie
  tel. 058 5517281, fax. 058 5512130
  REGON: 00063246700000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: http://www.iopan.gda.pl/index-pl.html
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Inny: Instytut Polskiej Akademii Nauk

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Dostawa dwóch akustycznych prądomierzy profilujących
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: dostawy
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa dwóch akustycznych prądomierzy profilujących typu ADP/ADCP (Acoustic Doppler Profiler/Acoustic Doppler Current Profiler) dla Instytutu Oceanologii Polskiej Akademii Nauk w Sopocie, ul. Powstańców Warszawy 55, 81-712 Sopot. 2. Kod CPV: 38.41.00.00-2 Przyrządy pomiarowe. 3. Zamawiający podzielił przedmiot zamówienia na 2 Pakiety, każdy obejmujący dostawę jednego akustycznego prądomierza profilującego typu ADP/ADCP. 4. Specyfikacja Techniczna urządzeń w ramach poszczególnych Pakietów: A. Pakiet nr 1 - Prądomierz nr 1: 1) Częstotliwość pomiarowa 150 kHz broadband 2) Rozdzielczość nie mniejsza niż 1mm/s, zakres max. +/- 10m/s, częstość próbkowania 1 Hz, dokładność +/- 5mm/s. 3) Programowalne komórki pomiarowe o rozmiarze 2 - 24 m i ilości 1-255 4) Kąt wiązki akustycznej 20o, szerokość wiązki 4o 5) Pamięć wewnętrzna 2 sloty PCMCIA - łącznie nie mniej niż 4GB 6) Komunikacja zewnętrza przy użyciu RS232 7) Głębokość pracy do 3000 m 8) Zintegrowany czujnik ciśnienia o dokładności nie mniejszej niż +/- 0.25% zakresu (max. do 4000m) 9) Pomiar w oparciu o 4 przetworniki akustyczne w konfiguracji convex 10) Zasobnik baterii zintegrowany z urządzeniem 11) Wewnętrzny kompas i przechyłomierz o dokładności nie mniejszej niż +/- 0.5 o , max. przechył +/- 15 o 12) Zintegrowany czujnik temperatury o zakresie -5 - 45oC i rozdzielczości nie mniejszej niż 0.01 o C 13) Możliwość pracy w orientacji up/downwardlooking. 14) Nominalny zasięg pomiaru 300m B. Pakiet nr 2 - Prądomierz nr 2, przeznaczony na statek naukowo-badawczy s/y Oceania: 1) Częstotliwość pomiarowa 300 kHz broadband 2) Rozdzielczość nie mniejsza niż 0.1cm/s, zakres max. +/- 20m/s, częstość próbkowania programowalna do 10 Hz, dokładność nie mniejsza niż0.5% prędkości wody. 3) Programowalne komórki pomiarowe w ilości 1-255 4) Kąt wiązki akustycznej 20o 5) Pamięć wewnętrzna 2 sloty PCMCIA - łącznie nie mniej niż 4GB 6) Komunikacja zewnętrza przy użyciu RS232 7) Głębokość pracy do 6000 m 8) Zintegrowany czujnik ciśnienia 9) Pomiar w oparciu o 4 przetworniki akustyczne w konfiguracji convex 10) Zasobnik baterii zintegrowany z urządzeniem 11) Wewnętrzny kompas i przechyłomierz o dokładności nie mniejszej +/- 0.5oo , max. przechył +/- 15o 12) Zintegrowany czujnik temperatury o zakresie -5 - 45oC i rozdzielczości nie mniejszej 0.01oC 13) Możliwość pracy w konfiguracji up/downwardlooking z synchronizacją z drugim urządzeniem. 14) Nominalny zasięg pomiaru 100m 15) Programowalna opcja referencji dennej przy pomiarach prędkości przepływu. 16) Programowalna opcja pracy w modzie opuszczania prądomierza (Lowered) . 5. Wykonawca obowiązany jest w ramach ceny oferty dostarczyć wraz z urządzeniem/urządzeniami oprogramowanie do akwizycji, procesingu i wizualizacji danych, współpracujące z oferowanym urządzeniem/urządzeniami. 6. W ramach realizacji przedmiotu zamówienia Wykonawca zapewni kompletną dokumentację i instrukcje obsługi dostarczanych w języku polskim lub angielskim. 7. Oferowany sprzęt powinien być objęty min. 12 miesięczną gwarancją. 8. Zamawiający wymaga, aby Wykonawca zapewnił serwis gwarancyjny oraz wskazać serwis pogwarancyjny. 9. Wykonawca w ramach realizacji przedmiotu zamówienia obowiązany jest przeprowadzić szkolenie użytkowników z obsługi urządzenia/urządzeń w siedzibie Instytutu, w terminie uzgodnionym z Zamawiającym. 10. Oferowany sprzęt musi być fabrycznie nowy i pochodzić z bieżącej produkcji. 11. Oferowany przedmiot zamówienia musi być wolny od wszelkich wad i uszkodzeń, bez wcześniejszej eksploatacji i nie może być przedmiotem praw osób trzecich. 12. Zamawiający wymaga, aby Wykonawca dostarczył przedmiot zamówienia do siedziby Zamawiającego na swój koszt w terminie i na miejsce ustalone z Zamawiającym. 13. Zamawiający informuje, iż wskazuje jedynie elementy zamawianego sprzętu, które uznał za istotne, jednakże brak wymienienia niektórych z elementów/urządzeń wchodzących w skład prądomierza oznacza, iż w to miejsce Wykonawca jest zobowiązany zaoferować urządzenia tworzące funkcjonalną całość z elementami wskazanymi przez Zamawiającego. 14. Zamawiający informuje, iż w szczegółowej specyfikacji technicznej poszczególnych elementów określił jedynie minimalne wymagane parametry. Wykonawcy w ofertach mogą oferować urządzenia o takich samych lub lepszych parametrach. Jeżeli w opisie przedmiotu zamówienia znajdują się jakiekolwiek znaki towarowe, patenty czy inne prawa zastrzeżone lub wyłączne, lub też określone jest pochodzenie przedmiotu zamówienia lub jego części - należy przyjąć, że Zamawiający ze względu na specyfikę przedmiotu zamówienia, podał taki opis ze wskazaniem na typ przedmiotu zamówienia i dopuszcza składanie ofert równoważnych pod względem wizualnym, funkcjonalnym, o parametrach funkcjonalno - użytkowych nie gorszych niż te podane w opisie przedmiotu zamówienia (podstawa prawna art. 29 ust. 3 ustawy Prawo zamówień publicznych). 15. Zamówienie jest finansowane/współfinansowane w ramach projektu: Pakiet I: 1) Projektu Atlantic Water Pathways to the Arctic: Variability and Effects on Climate and Ecosystems (PAVE) realizowanego w ramach programu Polsko-Norweska Współpraca Badawcza w ramach Norweskiego Mechanizmu Finansowego 2009-2014, Pakiet II: 1) Projektu Atlantic Water Pathways to the Arctic: Variability and Effects on Climate and Ecosystems (PAVE) realizowanego w ramach programu Polsko-Norweska Współpraca Badawcza w ramach Norweskiego Mechanizmu Finansowego 2009-2014, 2) Projektu Arctic climate system study of ocean, sea ice and glaciers interactions in Svalbard area (AWAKE-2) realizowanego w ramach programu Polsko-Norweska Współpraca Badawcza w ramach Norweskiego Mechanizmu Finansowego 2009-2014
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 384100002
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: 1. W niniejszym postępowaniu o udzielenie zamówienia Zamawiający wymaga wniesienia wadium przed upływem terminu składania ofert. 2. Wysokość wadium wynosi: 1 500,00 zł dla Pakietu I, 1 000,00 zł dla Pakietu II. 3. W przypadku składania oferty na Pakiet I i Pakiet II kwoty wadium sumuje się. 4. Wadium Wykonawca może wnieść w akceptowanej przez Zamawiającego formie: a) pieniężnej, b) poręczeń bankowych lub poręczeń spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym, że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym, c) gwarancji bankowych, d) gwarancji ubezpieczeniowych, e) poręczeń udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz.U. Nr 109, poz. 1158 z późn. zm.). 5. W przypadku, gdy: a) oferta nie będzie zabezpieczona wadium, b) wadium zostało wniesione w formie innej niż określił Zamawiający, c) wadium zostało wniesione w wysokości mniejszej niż określił Zamawiający, Zamawiający wykluczy Wykonawcę z dalszego postępowania. 6. Wadium w akceptowanej przez Zamawiającego formie należy wnieść do momentu ostatecznego składania ofert. Wadium w formie pieniężnej należy wnieść przelewem na konto Zamawiającego: Bank Handlowy S.A. nr konta 29 1030 1117 0000 0000 8776 3005. Na przelewie należy umieścić adnotację: Wadium w postępowaniu przetargowym na dostawę dwóch akustycznych prądomierzy profilujących - Pakiet dla Instytutu Oceanologii Polskiej Akademii Nauk w Sopocie. 7. Zamawiający informuje, że za termin wniesienia wadium w powyższym przypadku zostanie przyjęty termin uznania rachunku Zamawiającego. 8. Warunki zwrotu i utraty wadium określa ustawa Prawo zamówień publicznych. 9. Dokumenty dotyczące ustanowienia wadium muszą zachowywać ważność przez cały okres związania Wykonawcy ofertą. 4. W przypadku wniesienia wadium w formie poręczenia lub gwarancji, Zamawiający wymaga aby w swojej treści zawierało zobowiązanie do bezwarunkowej zapłaty całości sumy wadium na pierwsze żądanie zamawiającego oraz przewidywało bezwarunkową utratę wadium na rzecz Zamawiającego w przypadkach określonych w art. 46 ust. 4a i art. 46 ust. 5 ustawy Prawo zamówień publicznych. 10. Zgodnie z art. 46 ust. 4a ustawy, zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust.3 ustawy, nie złożył dokumentów lub oświadczeń, o których mowa w ust. 25 ust.1 ustawy lub pełnomocnictw, chyba że udowodni, że wynika to z przyczyn nieleżących po jego stronie. 11. Zgodnie z art. 46 ust. 5 ustawy, Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana: 1) odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie, 2) nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy, 3) zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy. 12. Zamawiający, z zastrzeżeniem punktu 10 i 11, niezwłocznie zwróci wykonawcom wniesione wadia, zgodnie z zasadami określonymi w art. 46 ust. 1-4 ustawy

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: http://www.iopan.gda.pl/bip/przetarg202/
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach