Przetargi.pl
Usługa przygotowania i dostarczenia posiłków dla pacjentów Szpitala Morskiego im. PCK Sp. z o. o. z siedzibą w Gdyni - II

Szpital Morski im. PCK Sp. z o.o. ogłasza przetarg

 • Adres: 81-519 Gdynia, ul. Powstania Styczniowego 1
 • Województwo: pomorskie
 • Telefon/fax: tel. 58 72 60 124 , fax. 58 72 60 338
 • Data zamieszczenia: 2014-01-23
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Szpital Morski im. PCK Sp. z o.o.
  ul. Powstania Styczniowego 1 1
  81-519 Gdynia, woj. pomorskie
  tel. 58 72 60 124, fax. 58 72 60 338
  REGON: 19014161200000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.szpital-morski.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Usługa przygotowania i dostarczenia posiłków dla pacjentów Szpitala Morskiego im. PCK Sp. z o. o. z siedzibą w Gdyni - II
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: usługi
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem zamówienia jest realizacja kompleksowej usługi żywienia pacjentów na bazie kuchni Wykonawcy zlokalizowanej poza obiektami Zamawiającego, w szczególności : 1) przygotowanie z własnych produktów i dostarczanie całodziennego wyżywienia, 2) dystrybucja posiłków do łóżka pacjenta, 3) odbiór od pacjentów naczyń, 4) odbiór i utylizacja resztek pokonsumpcyjnych. 2. Całodzienne wyżywienie należy przygotować dla około 260 pacjentów dziennie. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zgłaszania; mniejszej, ewentualnie większej liczby dziennych racji pokarmowych; wynikających z liczby aktualnie hospitalizowanych pacjentów, bez prawa dochodzenia odszkodowania za niepełną realizację zamówienia. 3. Usługa realizowana będzie zgodnie z Ustawą z dnia 25 sierpnia 2006 r o bezpieczeństwie żywności i żywienia (t. j. Dz. U. z 2010 r. Nr 136, poz. 914 z późn. zm.) oraz aktów wykonawczych wydanych na jej podstawie, Rozporządzeniem (WE) nr 852/2004 parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 29 kwietnia 2004 W sprawie higieny środków spożywczych a także przy przestrzeganiu zasad Dobrej Praktyki Higienicznej, Cateringowej i zasad systemu HACCP. 4. Organizację żywienia i zaopatrzenia w wodę w sytuacjach zagrożeń, stanów wyjątkowych, wojny oraz ewakuacji, dla ewakuowanych i biorących udział w akcji ratowniczej. 5. W związku ze świadczeniem usług żywienia i dystrybucji posiłków Wykonawca przejmie na podstawie art.23 Kodeksu pracy 9 pracowników wprost od podmiotu realizującego dotychczas umowę, w trybie i na zasadach określonych w art. 23 Kodeksu pracy. Imienny wykaz osób zostanie przekazany Wykonawcy przez Zamawiającego w dniu zawarcia umowy. Wykonawca zobowiązany będzie do niepogorszenia dotychczasowych warunków wynagrodzenia oraz zapewnienie im ciągłości zatrudnienia przez okres 1 roku od chwili przejęcia pracowników. W razie rozwiązania lub upływu terminu obowiązywania umowy Zamawiający nie będzie zobowiązany do ponownego zatrudnienia przejętych pracowników. 6. Wszelkie surowce, materiały i urządzenia niezbędne do realizacji przedmiotu zamówienia muszą odpowiadać wszelkim normom ustalonym polskim prawem oraz posiadać certyfikaty dopuszczające je do stosowania jeśli takowe są wymagane. 7. Szczegółowy zakres obowiązków oraz wymagania stawiane wykonawcy zostały określone w załączniku nr 10 do SIWZ. 8. Wykonawca, który będzie wykonywał przedmiot zamówienia, może wynająć odpłatnie (w cenie netto 20 zł/m2) od Zamawiającego na podstawie oddzielnej umowy pomieszczenia, niezbędne do realizacji przedmiotu zamówienia. Zasady wynajmu pomieszczeń zawarte są w załączniku nr 14 do SIWZ, natomiast wzór obligatoryjnej umowy najmu pomieszczeń zawarty jest w załączniku nr 13 do SIWZ. 9. Wykonawca zobowiązany będzie do posiadania ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej w wysokości 1 mln złotych i utrzymania jego ważności przez cały okres realizacji zamówienia.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 553222003
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie
 • II.2. Czas trwania zamówienia lub termin wykonania: 2 miesięcy

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Wykonawca przystępujący do postępowania obowiązany jest do wniesienia wadium w wysokości 7.000,00zł (słownie siedem tysięcy złotych). Wadium należy wnieść przed upływem terminu składania ofert.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.szpital-morski.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną