Przetargi.pl
Utrzymanie zieleni przydrożnej w ciągach dróg wojewódzkich administrowanych przez Zarząd Dróg Wojewódzkich w Łodzi w roku 2019, z podziałem na zadania

Zarząd Dróg Wojewódzkich w Łodzi ogłasza przetarg

 • Adres: 90-051 Łódź, Al. Piłsudskiego
 • Województwo: łódzkie
 • Telefon/fax: tel. 042 6162270, 71, , fax. 426 162 273
 • Data zamieszczenia: 2019-08-13
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Zarząd Dróg Wojewódzkich w Łodzi
  Al. Piłsudskiego 12
  90-051 Łódź, woj. łódzkie
  tel. 042 6162270, 71, , fax. 426 162 273
  REGON: 47085064500000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.zdw.lodz.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Utrzymanie zieleni przydrożnej w ciągach dróg wojewódzkich administrowanych przez Zarząd Dróg Wojewódzkich w Łodzi w roku 2019, z podziałem na zadania
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Zadanie Nr 1 Rejon Dróg Wojewódzkich w Łowiczu: Wycinka drzew z frezowaniem pni i zwózką kłód do Obwodów Drogowych – 363 szt, Szczegółowy wykaz wycinki drzew stanowi Załącznik Nr 1 do Opisu Przedmiotu Zamówienia Zadanie Nr 2 Rejon Dróg Wojewódzkich w Bełchatowie: Wycinka drzew z frezowaniem pni i zwózką kłód (dłużyc) do Obwodów Drogowych – 92 szt, pielęgnacja koron drzew - 630 szt.. Szczegółowy wykaz drzew stanowi Załącznik Nr 2 do Opisu Przedmiotu Zamówienia Zadanie Nr 3 Rejon Dróg Wojewódzkich w Piotrkowie Trybunalskim: Wycinka drzew z frezowaniem pni i zwózką kłód do Obwodów Drogowych – 260 szt. Pielęgnacja zadrzewienia – 277 szt Szczegółowy wykaz drzew stanowi Załącznik Nr 3 do Opisu Przedmiotu Zamówienia Zadanie Nr 4 Rejon Dróg Wojewódzkich w Sieradzu: Wycinka drzew wraz z frezowaniem pni i zwózką kłód do Obwodów Drogowych – 217 szt., pielęgnacja zadrzewienia – 200 szt. Szczegółowy wykaz drzew stanowi Załącznik Nr 4 do Opisu Przedmiotu Zamówienia Zadanie Nr 5 Rejon Dróg Wojewódzkich w Poddębicach: Wycinka drzew z frezowaniem pni i zwózką kłód do Obwodów Drogowych - 206 szt., pielęgnacja zadrzewienia –294 szt. Szczegółowy wykaz drzew stanowi Załącznik Nr 5 do Opisu Przedmiotu Zamówienia 4.3.1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie zabiegów pielęgnacji zieleni przydrożnej na sieci dróg wojewódzkich z podziałem na zadania. W ramach każdego zadania mogą występować niżej wymienione rodzaje zabiegów utrzymania zieleni tj.: 1) Wycięcie drzew z frezowaniem pni, usunięcie gałęzi i odrostów, uprzątnięciem miejsca wycinki, odwozem i utylizacją nieprzydatnych Zamawiającemu gałęzi, wywózką kłód (dłużyc) do wskazanych Obwodów Drogowych wraz z ułożeniem na wskazanym miejscu; 2) Pielęgnacja zadrzewienia – przycięcie koron drzew wraz z wywozem gałęzi, zaimpregnowanie miejsca przycięcia gałęzi preparatem ochronnym, odwozem i utylizacją nieprzydatnych Zamawiającemu gałęzi; Szczegółowy zakres robót w każdym z asortymentów ujęty został w O.P.Z.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 77211400-6
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Wykonawca jest zobowiązany do wniesienia wadium w wysokości: Zadanie nr 1 – 3 700,00 zł (słownie złotych: trzy tysiące siedemset 00/100). Zadanie nr 2 – 3 200,00 zł (słownie złotych: trzy tysiące dwieście 00/100). Zadanie nr 3 – 3 100,00 zł (słownie złotych: trzy tysiące sto 00/100). Zadanie nr 4 – 3 200,00zł (słownie złotych: trzy tysiące dwieście 00/100). Zadanie nr 5 – 3 100,00zł (słownie złotych: trzy tysiące sto 00/100). Zamawiający nie dopuszcza złożenia wadium w walucie innej niż złoty polski. Dotyczy to wadium składanego w każdej z możliwych form.
 • III.2. Warunki udziału
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1. Wykonawca, który zamierza powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcom w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia z udziału w postępowaniu, składając Oświadczenie, o którym mowa w pkt III.3) zobowiązany jest wypełnić część dotyczącą podwykonawcy, nie będącego podmiotem, na którego zasoby powołuje się wykonawca oraz wskazać części zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom oraz, o ile jest to wiadome, podać firmy podwykonawców. 2. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W takim przypadku Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. 3. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, żaden z nich nie może podlegać wykluczeniu w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp, oraz o których mowa w pkt III.2.2) 4. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez wykonawców, oświadczenia, o których mowa w pkt. III.3) i III.4) ppkt 1) składa każdy z wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Dokumenty te potwierdzają brak podstaw wykluczenia w zakresie, w którym każdy z wykonawców wykazuje brak podstaw wykluczenia. 5. Wykonawca, składając ofertę zobowiązany jest poinformować Zamawiającego, czy wybór oferty będzie prowadzić do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego, wskazując nazwę (rodzaj) towaru lub usługi, których dostawa lub świadczenie będzie prowadzić do jego powstania, oraz wskazując ich wartość bez kwoty podatku.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach