Przetargi.pl
Sprzątanie i utrzymanie czystości w Sądzie Rejonowym w Opocznie.

Sąd Okręgowy ogłasza przetarg

 • Adres: 97-300 Piotrków Trybunalski, ul. Słowackiego 5
 • Województwo: łódzkie
 • Telefon/fax: tel. 044 6494101 do 03 , fax. 446 478 919
 • Data zamieszczenia: 2019-08-13
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Sąd Okręgowy
  ul. Słowackiego 5
  97-300 Piotrków Trybunalski, woj. łódzkie
  tel. 044 6494101 do 03, fax. 446 478 919
  REGON: 00000000000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.piotrkow-tryb.so.gov.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Sąd

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Sprzątanie i utrzymanie czystości w Sądzie Rejonowym w Opocznie.
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest: 1. Sprzątanie pokojów biurowych oraz innych pomieszczeń wewnętrznych w Sądzie Rejonowym w Opocznie przy ul. Biernackiego 20, 26-300 Opoczno. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera załącznik nr 2 do SIWZ. 2. Zakres i godziny, w których zamówienie będzie wykonywane : a) codziennie od poniedziałku do piątku z wyłączeniem sobót i dni ustawowo wolnych od pracy w godzinach 12.00 - 18.00 sprzątaniem będą objęte pomieszczenia komunikacyjne, sanitarne, sale rozpraw, b) codziennie od poniedziałku do piątku z wyłączeniem sobót i dni ustawowo wolnych od pracy w godzinach 07.30-15.30 sprzątaniem będą objęte pomieszczenia biurowe, c) raz w tygodniu po godz. 15.30 odbywać się będzie sprzątanie parkingu, d) codziennie od poniedziałku do piątku z wyłączeniem sobót i dni ustawowo wolnych od pracy w godzinach 07.30 - 15.30 odbywać się będzie świadczenie usługi tzw. serwisu dziennego. 3. Wymagania stawiane Wykonawcy: a) Usługa winna być wykonywana przy użyciu własnych środków czystości i środków higienicznych oraz narzędzi i urządzeń technicznych Wykonawcy. b) W ramach świadczonej usługi Wykonawca zobowiązany jest do dostarczania na własny koszt środków zapachowych do toalet (w spreju i w żelu), zawieszek do WC, mydła w płynie, papieru toaletowego, ręczników papierowych, płynów do zmywania naczyń i gąbek-zmywaków kuchennych, worków na śmieci oraz narzędzi, urządzeń technicznych i środków chemicznych niezbędnych prawidłowej realizacji zamówienia. c) Zamawiający wymaga, aby narzędzia i urządzenia techniczne wykorzystywane przez Wykonawcę podczas realizacji zamówienia (wiadra, szczotki, odkurzacze, maszyny czyszczące, polerki, mopy, drabinki itp.) były sprawne i bezpieczne, zgodne z obowiązującymi wymaganiami i przepisami oraz w ilościach zapewniających właściwe wykonanie usługi. d) Przez cały okres realizacji umowy Wykonawca będzie dostarczał materiały higieniczne w ilościach niezbędnych do prawidłowej realizacji zamówienia, spełniających co najmniej poniższe wymagania: - papier toaletowy BIG ROLL (średnica rolki min.18 cm), dwuwarstwowy, białość minimum 65%, - ręcznik papierowy w listkach, typu „Zetka”, 21 cm x 22 cm, minimum 65% białości, o obniżonej pylności, - mydło w płynie z kolagenem, o świeżym, przyjemnym zapachu, naturalne dla skóry pH, niepowodujące uczulenia i wysuszenia skóry, łagodne, o dobrej pienistości, - odświeżacze powietrza o świeżym, przyjemnym zapachu. 4. Do świadczenia usług sprzątania i utrzymywania czystości Wykonawca zobowiązany jest zapewnić co najmniej 5 pracowników / 5 etatów ( w pełnym wymiarze godzin). 5. Wykonawca przyjmując usługę do wykonania zobowiązuje się zarazem do przejęcia odpowiedzialności za: - przestrzeganie przez osoby sprzątające zasady zamykania pomieszczeń, w których aktualnie nie sprzątają, - zamykania otwartych okien, gaszenie świateł w chwili zakończenia pracy w sprzątanych pomieszczeniach, - wszelkie ewentualne szkody na osobie lub mieniu powstałe w wyniku niewykonywania bądź nienależytego wykonywania przedmiotu zamówienia, - inne działania lub zaniechania pracowników świadczących usługę. 6.Wykonawca jest zobowiązany do: - wykonywania pracy z należytą starannością określoną w art. 355 § 2 Kodeksu cywilnego, przy zastosowaniu profesjonalnych środków czystości, - zagwarantowania, że proces utrzymania czystości jest zgodny ze standardami i przepisami przewidzianymi dla tego typu usługi, - stosowania się do doraźnych poleceń osób reprezentujących Zamawiającego, - zachowania w tajemnicy wszelkich informacji dotyczących Zamawiającego i jego siedziby, - dbałości o sprzątane pomieszczenia i znajdujące się w nich wyposażenie. 7. Zamawiający, zgodnie z przepisem art. 29 ust. 3a ustawy Pzp, wymaga zatrudnienia przez Wykonawcę lub Podwykonawcę na podstawie umowy pracę osób uczestniczących przy realizacji zamówienia, wykonujących czynności wymienione w opisie przedmiotu zamówienia (załącznik nr 2 SIWZ) z wyłączeniem pozycji nr: 15,18,20,34,38. 8. W trakcie realizacji zamówienia na każde wezwanie Zamawiającego w wyznaczonym w tym wezwaniu terminie Wykonawca przedłoży Zamawiającemu wskazane poniżej dowody (według wyboru Zamawiającego) w celu potwierdzenia spełnienia wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez Wykonawcę lub Podwykonawcę osób wykonujących czynności wskazane w punkcie 4, tj.: a) oświadczenie Wykonawcy lub Podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności, których dotyczy wezwanie Zamawiającego. Oświadczenie to powinno zawierać w szczególności: dokładne określenie podmiotu składającego oświadczenie, datę złożenia oświadczenia, wskazanie, że objęte wezwaniem czynności wykonują osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę wraz ze wskazaniem liczby tych osób, imion i nazwisk tych osób, rodzaju umowy o pracę i wymiaru etatu oraz podpis osoby uprawnionej do złożenia oświadczenia w imieniu Wykonawcy lub Podwykonawcy, b) poświadczoną za zgodność z oryginałem odpowiednio przez Wykonawcę lub Podwykonawcę kopię umowy/umów o pracę osób wykonujących w trakcie realizacji zamówienia czynności, których dotyczy ww. oświadczenie Wykonawcy lub Podwykonawcy (wraz z dokumentem regulującym zakres obowiązków). Kopia umowy/umów powinna zostać zanonimizowana w sposób zapewniający ochronę danych osobowych pracowników, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (tj. w szczególności bez adresów, nr PESEL pracowników). Imię i nazwisko pracownika nie podlega anonimizacji. Informacje takie jak: data zawarcia umowy, rodzaj umowy o pracę i wymiar etatu powinny być możliwe do zidentyfikowania, c) zaświadczenie właściwego oddziału ZUS potwierdzające opłacanie przez Wykonawcę lub Podwykonawcę składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne z tytułu zatrudnienia na podstawie umów o pracę za ostatni okres rozliczeniowy, d) poświadczoną za zgodność z oryginałem (odpowiednio przez Wykonawcę) lub Podwykonawcę kopię dowodu potwierdzającego zgłoszenie pracownika przez pracodawcę do ubezpieczenia społecznego, zanonimizowaną w sposób zapewniający ochronę danych osobowych pracowników, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych. Imię i nazwisko pracownika nie podlega anonimizacji. 9. Z tytułu niespełnienia przez Wykonawcę lub Podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności wskazane w punkcie 4 Zamawiający przewiduje sankcję w postaci obowiązku zapłaty przez Wykonawcę kary umownej w wysokości określonej w istotnych postanowieniach umowy w sprawie zamówienia publicznego. Niezłożenie przez Wykonawcę w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie żądanych przez Zamawiającego dowodów w celu potwierdzenia spełnienia przez Wykonawcę lub Podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę traktowane będzie jako niespełnienie przez Wykonawcę lub Podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności wskazane w punkcie 4. 10. W przypadku uzasadnionych wątpliwości co do przestrzegania prawa pracy przez Wykonawcę lub Podwykonawcę Zamawiający może zwrócić się o przeprowadzenie kontroli przez Państwową Inspekcję Pracy. 11. Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany osób skierowanych do realizacji zamówienia, jeżeli z ważnych względów, np. zaniedbanie lub nienależyte wykonanie obowiązków wynikających z realizacji przedmiotu zamówienia, długotrwała choroba, nie będzie możliwe wykonanie zamówienia przez wskazane osoby, pod warunkiem spełnienia wymogów określonych w SIWZ. 12. W celu prawidłowego oszacowania ceny ofertowej wskazane jest dokonanie wizji lokalnej w miejscu świadczenia usługi. 13. Wykonawca zobowiązuje się do posiadania w trakcie trwania niniejszej umowy aktualnej polisy ubezpieczeniowej od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej związanej z przedmiotem zamówienia na sumę ubezpieczeniową nie mniejszą niż 80 000 zł. Kopię polisy poświadczonej za zgodność z oryginałem Wykonawca zobowiązuje się przedłożyć Zamawiającemu do dnia 31.12.2019 r. 14. Szczegółowy zakres obowiązków Wykonawcy określony został we wzorze umowy (załącznik nr 5 do SIWZ).
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 90910000-9
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Zamawiający nie stawia warunku w ww. zakresie.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach