Przetargi.pl
Utrzymanie urządzeń oświetlenia ulic, dróg i innych otwartych terenów publicznych stanowiącego majątek Energa Oświetlenie Sp. z o. o w Sopocie na terenie Gminy Żychlin

GMINA ŻYCHLIN ogłasza przetarg

 • Adres: 99-320 Żychlin, Barlickiego 15
 • Województwo: łódzkie
 • Telefon/fax: tel. 48 24 351 20 32
 • Data zamieszczenia: 2022-12-09
 • Zamieszczanie ogłoszenia: nieobowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: GMINA ŻYCHLIN
  Barlickiego 15
  99-320 Żychlin, woj. łódzkie
  tel. 48 24 351 20 32
  REGON: 611015514
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.bip.gminazychlin.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Utrzymanie urządzeń oświetlenia ulic, dróg i innych otwartych terenów publicznych stanowiącego majątek Energa Oświetlenie Sp. z o. o w Sopocie na terenie Gminy Żychlin
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: usługi
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia publicznego jest usługa związana z utrzymaniem urządzeń oświetlenia ulic, dróg i innych otwartych terenów publicznych stanowiących majątek Energa Oświetlenie Sp. z o. o w Sopocie na terenie Gminy Żychlin. Utrzymanie urządzeń oświetleniowych obejmuje:a) oględziny i przeglądy techniczne urządzeń aparatury zasilającej, pomiaroweji sterowniczej,b) oględziny i przeglądy tras linii napowietrznych i kablowych,c) wymianę uszkodzonych źródeł światła,d) pomiary skuteczności ochrony od porażeń z częstotliwością przewidzianą przepisami,e) podwieszanie zerwanych przewodów,f) wymianę uszkodzonych opraw, oprawek, stateczników, kondensatorów, zegarówsterujących,g) wymianę uszkodzonych tabliczek,h) likwidację awarii w urządzeniach oświetlenia ulicznego,i) prowadzenie rejestru zdarzeń,j) montaż i demontaż dekoracji świątecznych w miejscach wskazanych przez Zamawiającego.Szczegółowy zakres czynności utrzymania określa wzór umowy stanowiący załącznik nr 3 do zaproszenia.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 50232100-1
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach