Przetargi.pl
Utrzymanie urządzeń melioracji wodnych podstawowych i wód istotnych dla regulacji stosunków wodnych na potrzeby rolnictwa

Wojewódzki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Łodzi ogłasza przetarg

 • Adres: 91-423 Łódź, ul. Solna 14
 • Województwo: łódzkie
 • Telefon/fax: tel. 42 235 48 00 , fax. 42 235 48 11
 • Data zamieszczenia: 2016-06-08
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Wojewódzki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Łodzi
  ul. Solna 14 14
  91-423 Łódź, woj. łódzkie
  tel. 42 235 48 00, fax. 42 235 48 11
  REGON: 00010049200000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.bip.melioracja.lodzkie.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Utrzymanie urządzeń melioracji wodnych podstawowych i wód istotnych dla regulacji stosunków wodnych na potrzeby rolnictwa
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych remontowych dla zadań: - część 1, nr zadania: DZ/331/24/IPK/1/2016, nazwa zadania: remont budowli hydrotechnicznych, Jaz Orłów Parcel, - część 2, nr zadania: DZ/331/24/IPK/2/2016, nazwa zadania: remont budowli hydrotechnicznych, Jaz Wilkowice, - część 3, nr zadania: DZ/331/24/IPK/3/2016, nazwa zadania: remont budowli hydrotechnicznych, Jaz Małe w ramach zamówienia: Utrzymanie urządzeń melioracji wodnych podstawowych i wód istotnych dla regulacji stosunków wodnych na potrzeby rolnictwa. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w specyfikacji istotnych warunków zamówienia (siwz)
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 452400001
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: 1. Zamawiający ustala wadium dla niżej wymienionych części zamówienia (zadań) w wysokości: - nr zadania: DZ/331/24//IPK/1/2016, nazwa zadania: remont budowli hydrotechnicznych, Jaz Orłów Parcel - 8 000,00 zł, - nr zadania: DZ/331/24/IPK/2/2016, nazwa zadania: remont budowli hydrotechnicznych, Jaz Wilkowice - 22 000,00 zł, - nr zadania: DZ/331/24/IPK/3/2016, nazwa zadania: remont budowli hydrotechnicznych, Jaz Małe - 27 000,00 zł. 2. Szczegółowe zasady wnoszenia oraz zwrotu wadium zostały określone w siwz

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.1. Kryteria oceny ofert: Termin wykonania zamówienia
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.bip.melioracja.lodzkie.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach