Przetargi.pl
Roboty budowlane -rozbudowa drogi powiatowej nr 3918E polegająca na rozbiórce istniejącego i budowie nowego mostu w km 3+722 m. Kozie Pole.

Powiat Radomszczański ogłasza przetarg

 • Adres: 97-500 Radomsko, ul. Leszka Czarnego 22
 • Województwo: łódzkie
 • Telefon/fax: tel. 44 6834509 , fax. +48 44 683 43 35
 • Data zamieszczenia: 2016-06-08
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Powiat Radomszczański
  ul. Leszka Czarnego 22 22
  97-500 Radomsko, woj. łódzkie
  tel. 44 6834509, fax. +48 44 683 43 35
  REGON: 59064844500000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.radomszczanski.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Roboty budowlane -rozbudowa drogi powiatowej nr 3918E polegająca na rozbiórce istniejącego i budowie nowego mostu w km 3+722 m. Kozie Pole.
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1.Przedmiotem zamówienia jest: Rozbudowa drogi powiatowej nr 3918E polegająca na rozbiórce istniejącego i budowie nowego mostu w km 3+722 m. Kozie Pole. 2. W zakres przedmiotu zamówienia wchodzi min: -prace rozbiórkowe obiektu -pogrążenie grodzic stalowych posadowienia przyczółka, -wykonanie ścian konstrukcji mostu wraz z płytą pomostu, -wykonanie płyt przejściowych, -montaż desek gzymsowych i wykonanie kap chodnikowych, -ułożenie izolacji płyty pomostu i nawierzchnioizolacji na kapach chodnikowych, -ułożenie nawierzchni jezdni wraz z wykonaniem urządzenia dylatacyjnego, -zabezpieczenie antykarbonatyzacyjne powierzchni betonowych, -czyszczenie i malowanie konstrukcji stalowej - grodzice, -montaż wyposażenia obiektu, -profilowanie skarp i prace porządkowe. 3. Przedmiotowe zamówienie realizowane jest w oparciu o Decyzję nr 1/2016 o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej z dnia 4.01.2016r. Zakres rzeczowy robót przedstawiony został w: - projekcie wykonawczym dodatek nr 13 do SIWZ; - szczegółowej specyfikacji technicznej stanowiącej dodatek nr 10 do SIWZ; - przedmiarze robót stanowiącym dodatek nr 4 do SIWZ. UWAGA: W przypadku gdy Zamawiający dokonał opisu przedmiotu zamówienia w dokumentacji będącej dodatkiem do SIWZ przez wskazanie przykładowych znaków towarowych lub pochodzenia, Wykonawcy zobowiązani są do oferowania materiałów/urządzeń określonych w dokumentacji lub o równoważnych parametrach.. Wszystkie wskazane z nazwy materiały użyte w dokumentacji technicznej oraz specyfikacji technicznej należy rozumieć jako określenie wymaganych parametrów technicznych lub standardów jakościowych. Materiały równoważne muszą być w ofercie wymienione z nazwy, a ciężar udowodnienia zachowania parametrów wymaganych przez Zamawiającego leży po stronie składającego ofertę.Użyte materiały muszą mieć aktualne dokumenty, dopuszczające do stosowania w budownictwie, zgodnie z przepisami obowiązującymi w tym zakresie. 4. Na przedmiot zamówienia, o którym mowa pkt 1. Wykonawca udzieli minimalnej gwarancji, której okres nie będzie krótszy niż 36 miesięcy.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 452211113
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: tak

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: 1.Oferta musi być zabezpieczona wadium w wysokości 25 000,00 PLN (słownie: dwadzieścia pięć tysięcy złotych 00/100gr) 2. Wadium musi być wniesione przed upływem terminu składania ofert wskazanym w punkcie IV.4.4). 3. Wykonawca może wnieść wadium w jednej lub kilku następujących formach: 1) pieniądzu, przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego w Banku PEKAO S.A. w Radomsku: Nr rachunku: 07 1240 3132 1111 0010 3931 6944 z dopiskiem: Wadium - Roboty budowlane-rozbudowa drogi powiatowej nr 3918E polegająca na rozbiórce istniejącego i budowie nowego mostu w m. Kozie Pole Uwaga: Za termin wniesienia wadium w formie pieniężnej przyjmuje się termin uznania na rachunku Zamawiającego. 2) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo - kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym; 3) gwarancjach bankowych; 4) gwarancjach ubezpieczeniowych; 5) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2016 r. poz. 359). 4. Jeżeli wadium zostanie wniesione w formie, o której mowa w pkt 3 ppkt 2-5) wówczas Wykonawca dołączy do oferty kopię dokumentu potwierdzoną przez Wykonawcę lub właściwą(-e) osobę(-y) upoważnioną(-e) do reprezentacji danego Wykonawcy. Oryginał dokumentu wystawiony na rzecz Zamawiającego należy złożyć w siedzibie Zamawiającego - Punkt Obsługi Klienta (portiernia) w trwale zamkniętym opakowaniu (np. kopercie) opisanym tak jak opakowanie z ofertą, z dopiskiem WADIUM. Dokument ten musi zachowywać ważność przez cały okres, w którym Wykonawca jest związany ofertą. 5. Jeżeli wadium zostanie wniesione w pieniądzu - przelewem, Wykonawca dołączy do oferty kopię wpłaty wadium z potwierdzeniem dokonanego przelewu. Na poleceniu przelewu należy wpisać: Wadium - Roboty budowlane-rozbudowa drogi powiatowej nr 3918E polegająca na rozbiórce istniejącego i budowie nowego mostu w m. Kozie Pole 6. Wykonawca, którego oferta nie będzie zabezpieczona wadium zostanie przez Zamawiającego wykluczony z postępowania, a jego oferta zostanie odrzucona. 7. Zamawiający będzie dokonywał zwrotu wadium zgodnie z zasadami określonymi w art. 46 ustawy.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.1. Kryteria oceny ofert: Długość gwarancji
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: http://bip.radomszczanski.pl.
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach