Przetargi.pl
DOSTAWA SZCZEPIONEK

Miejski Zespół Przychodni Rejonowych w Zgierzu ogłasza przetarg

 • Adres: 95-100 Zgierz, ul. Łęczycka 24a
 • Województwo: łódzkie
 • Telefon/fax: tel. 0-42 7164161, 7174129 , fax. 0-42 7174129
 • Data zamieszczenia: 2016-06-08
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Miejski Zespół Przychodni Rejonowych w Zgierzu
  ul. Łęczycka 24a 24a
  95-100 Zgierz, woj. łódzkie
  tel. 0-42 7164161, 7174129, fax. 0-42 7174129
  REGON: 47087175900000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: http://www.przychodnie.zgierz.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  DOSTAWA SZCZEPIONEK
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: dostawy
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia publicznego jest sukcesywna DOSTAWA SZCZEPIONEK dla potrzeb Miejskiego Zespołu Przychodni Rejonowych w Zgierzu. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia w poszczególnych (częściach) pakietach określony został w Załączniku nr 4 do SIWZ. Wykonawca zobowiązany jest złożyć ofertę zgodną z opisem przedmiotu zamówienia, według załącznika nr 2 do SIWZ (Formularz cenowy).
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 336516004
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie
 • II.2. Czas trwania zamówienia lub termin wykonania: 12 miesięcy

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: NIE DOTYCZY. W przedmiotowym postępowaniu Zamawiający nie wymaga zabezpieczenia oferty wadium

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.1. Kryteria oceny ofert: Oferowany termin płatności
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.przychodnie.zgierz.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach