Przetargi.pl
Utrzymanie porządku i czystości terenów zewnętrznych przynależnych do biur OReg WAM w Szczecinie przy ul. Potulickiej 2 i Sowińskiego 24

Wojskowa Agencja Mieszkaniowa Oddział Regionalny w Szczecinie ogłasza przetarg

 • Adres: 70-952 Szczecin, ul. Potulicka 2
 • Województwo: zachodniopomorskie
 • Telefon/fax: tel. 91 489 27 97, 489 27 98 w. 108 , fax. 91 488 74 95
 • Data zamieszczenia: 2013-03-22
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Wojskowa Agencja Mieszkaniowa Oddział Regionalny w Szczecinie
  ul. Potulicka 2 2
  70-952 Szczecin, woj. zachodniopomorskie
  tel. 91 489 27 97, 489 27 98 w. 108, fax. 91 488 74 95
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.wam.net.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Inny: Wojskowa Agencja Mieszkaniowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Utrzymanie porządku i czystości terenów zewnętrznych przynależnych do biur OReg WAM w Szczecinie przy ul. Potulickiej 2 i Sowińskiego 24
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: usługi
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem zamówienia jest ciągłe i powtarzające się świadczenie usług polegających na utrzymaniu porządku i czystości terenów zewnętrznych przynależnych do biur OReg WAM w Szczecinie mieszczących się przy ul. Potulickiej 2 i Sowińskiego 24 w Szczecinie. 2. Zakres usług przewidzianych do wykonania obejmuje: 1) Utrzymanie porządku i czystości wokół budynków - tereny utwardzone zewnętrzne: a) codziennie sprzątanie chodników, ulic, podwórzy, dróg osiedlowych, dojść do osłon śmietnikowych, b) w miarę potrzeb, w sezonie letnim, zmywanie chodników, c) w okresie jesiennym zgrabianie i uprzątanie na bieżąco liści opadowych, d) w okresie zimowym utrzymanie terenów w należytym i bezpiecznym stanie, e) codzienne sprzątanie osłon śmietnikowych wraz z dezynfekcją 2 razy w miesiącu, f) składanie zebranych nieczystości do pojemników na śmieci i w miejscach do tego przeznaczonych (osłony śmietnikowe), a w razie potrzeby workowanie ich, g) w sezonie zimowym oczyszczanie z lodu i błota jezdni na drogach osiedlowych i chodnikach w sposób umożliwiający spływ wody w czasie odwilży oraz oczyszczanie zasypanych śniegiem dojść wpustów ulicznych, zasuw wodnych i hydrantów pożarowych, aby były widoczne, h) w sezonie zimowym oczyszczanie ze śniegu, lodu i błota chodników, rynsztoków jezdni, dojść do budynków i pojemników na nieczystości oraz wpustów ulicznych z układaniem śniegu w pryzmy, w przypadku ciągłych opadów śniegu usuwanie na bieżąco, i) posypywanie piaskiem powierzchni dróg i chodników w czasie gołoledzi i po opadach- czynności te winny być wykonywane w sposób ciągły przy ciągłych opadach śniegu lub gołoledzi, j) czyszczenie krawężników i chodników z przerastającej darniny w miejscach wskazanych przez administrację. 2) Zadania i obowiązki Wykonawcy w zakresie utrzymania porządku i czystości wokół budynków - tereny zewnętrzne zielone: a) stała konserwacja trawników: sprzątanie z porozrzucanych nieczystości typu śmieci, papiery, przekopywanie miejsc wydeptanych z wysiewem traw i nawożeniem mineralnym - w miarę potrzeb w uzgodnieniu z administracją (max. do 10 % powierzchni trawników w ciągu roku), nawiezienie ziemi urodzajnej z jej rozplanowaniem i wałowaniem - w miarę potrzeb w uzgodnieniu z administracją, koszenie trawników (ilość koszeń uzależniona od warunków pogodowych i potrzeb), nie rzadziej niż 4 razy w sezonie, po uzgodnieniu z administracją, grabienie sukcesywnie skoszonej trawy z wywozem na wysypisko, nawożenie mineralne trawników - jeden raz w sezonie, rekultywacja trawników - w miarę potrzeb w uzgodnieniu z administracją (max. do 10 % powierzchni trawników w ciągu roku), podlewanie terenów zielonych (w miarę potrzeb) b) stała konserwacja żywopłotów: nawożenie mineralne - jeden raz w sezonie, odmładzanie żywopłotów, dosadzanie - 1 raz w roku w uzgodnieniu z administracją (max. 10 % w linii nasadzeń w ciągu roku), przecinanie i formowanie żywopłotów, w miarę potrzeb w uzgodnieniu z administracją - nie rzadziej niż 2 razy w roku, stała konserwacja drzew i krzewów, pielenie oraz wykonanie misek do podlewania (min. 2 razy w okresie letnim), prace sanitarne w koronach drzew - w miarę potrzeb w uzgodnieniu z administracją, podlewanie - w miarę potrzeb (dotyczy drzew i krzewów młodocianych),uzupełnianie brakujących ochron krzewów i drzew oraz palikowanie i zabezpieczanie w miarę potrzeb, wywóz gałęzi po przycince krzewów i drzew. c) stała konserwacja kwietników i różanek - odmładzanie nasadzeń kwietników i różanek według uzgodnień z administracją, d) piaskownice - wywóz starego piasku z piaskownic, nawiezienie świeżego w uzgodnieniu z Zamawiającym przynajmniej 3 razy w roku (koszt piasku oraz jego dowóz pokrywa Zamawiający po uprzednim pisemnym zaakceptowaniu kosztów). 3) Prace ogólne : a) wykonanie stałego nadzoru nad stanem użytkowo-technicznym budynków i terenów przyległych, b) bieżące zgłaszanie zauważonych usterek, c) zapoznanie się ze sposobem zawiadamiania poszczególnych służb w przypadku wystąpienia zagrożeń oraz z obowiązującymi przepisami p.poż, BHP itp. d) wykonanie zleceń prac zgodnie z zachowaniem należytej staranności oraz zapewnieniem bezpieczeństwa BHP i p.poż, e) wywieszanie flag dostarczonych przez Zamawiającego na budynkach i w terminach podanych przez Zamawiającego, f) zawiadamianie Zamawiającego o stwierdzonych faktach niewykonania usługi przez firmę wywożącą odpady komunalne oraz zgłaszanie faktów kradzieży, dewastacji i podpaleń pojemników na odpady komunalne
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 909140007
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: tak

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.wam.net.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach