Przetargi.pl
Usługa szkoleniowa - przeprowadzenie kursu przyuczającego do zawodu :Stolarz meblowy dla osadzonych w Zakładzie Karnym w Starem Bornem w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

Zakład Karny w Starem Bornem ogłasza przetarg

 • Adres: 76-020 Bobolice, Stare Borne 14
 • Województwo: zachodniopomorskie
 • Telefon/fax: tel. 0-94 3180820 , fax. 0-94 318 76 80
 • Data zamieszczenia: 2013-03-22
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Zakład Karny w Starem Bornem
  Stare Borne 14 14
  76-020 Bobolice, woj. zachodniopomorskie
  tel. 0-94 3180820, fax. 0-94 318 76 80
  REGON: 00032098600000
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Inny: jednostka budżetowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Usługa szkoleniowa - przeprowadzenie kursu przyuczającego do zawodu :Stolarz meblowy dla osadzonych w Zakładzie Karnym w Starem Bornem w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: usługi
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Kurs: STOLARZ MEBLOWY 1. Liczba osadzonych: 10 (dziesięć);2. Ilość kursu: 1 (jeden); 3. Miejsce realizacji kursu: Zakład Karny w Starem Bornem; 4. Termin realizacji: do końca maja 2013; 5. Czas trwania kursu: 150 godzin ( 136 godzin praktycznych i 14 godzin teoretycznych); 6. Celem kursu jest przyuczenie do zawodu i nabycie przez słuchaczy praktycznych umiejętności do wykonywania prac w zawodzie stolarza meblowego;
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 805300008
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: nie jest wymagane

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.1. Kryteria oceny ofert: Doświadczenie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.sw.gov.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach