Przetargi.pl
Utrzymanie porządku i czystości oraz zieleni na terenach publicznych w gminie Myszyniec.

Gmina Myszyniec ogłasza przetarg

 • Adres: 07-430 Myszyniec, Plac Wolności
 • Województwo: mazowieckie
 • Telefon/fax: tel. 297 721 141 , fax. 297 721 141
 • Data zamieszczenia: 2021-01-29
 • Zamieszczanie ogłoszenia: nieobowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Myszyniec
  Plac Wolności 60
  07-430 Myszyniec, woj. mazowieckie
  tel. 297 721 141, fax. 297 721 141
  REGON: 54660900000000

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Utrzymanie porządku i czystości oraz zieleni na terenach publicznych w gminie Myszyniec.
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest usługa bieżącego utrzymania porządku i czystości oraz zieleni na terenach publicznych w gminie Myszyniec w 2021 roku, przez okres 12 miesięcy. Zakres zamówienia obejmuje: Zadanie 1 – utrzymanie porządku i czystości na terenie gminy Myszyniec. Usługa sprzątania dotyczyć będzie między innymi nw. lokalizacji na terenie gminy Myszyniec: a) Skwer przy fontannie – ul. Rynarzewskiego b) Skwer przy ul. Stacha Konwy, c) Skwer przy Parku Kurpiowska Kraina, d) Skwer przy tzw. „starej aptece”, e) Boisko sportowe przy ul. Przemysłowej, f) Otwarte strefy aktywności przy ul. Brata Zeno i ul. Świerkowej, g) Strefa aktywności: „siłownia pod chmurką” przy ul. dr Pawłowskiego, h) Stadion sportowy – koszenie terenu przy stadionie i wewnątrz, i) Teren Amfiteatru i wokół niego, j) Teren całego Parku Kurpiowska Kraina (za kościołem), k) Parking i teren wokół budynku komunalnego przy ul. Dr Pawłowskiego 15 l) Teren wokół dworca autobusowego, m) Teren Centrum Usług Społecznych, n) Boisko sportowe w Myszyńcu Starym. o) Utrzymanie Miejsc Pamięci Narodowej, p) utrzymanie ciągu ulicznego w pasie dróg gminnych nw. ulic: - Akacjowa, Świerkowa, Modrzewiowa, Kasztanowa, Kurpiowska, Bartna, W. Witosa, Gen. J. Bema, (do skrzyżowania z ul. Obwodową), Sportowa, Modra, Nadrzeczna (teren przy niezabudowanych nieruchomościach, zieleń przy jezdni), - Chodnik – łącznik od ul. Stacha Konwy do ul. W.Witosa, - Targowa (przepompownia + rowy melioracyjne w stronę ul. Reymonta) Usługa sprzątania obejmować będzie:  opróżnianie pojemników na odpady w wskazanych lokalizacjach wg. potrzeb, nie rzadziej niż dwa razy w tygodniu,  utrzymanie w czystości stref aktywności oraz placów zabaw poprzez: zbieranie odpadów, zamiatanie powierzchni wydzielonych do zabaw małych dzieci, czyszczenie oraz wymianę piasku w piaskownicach,  montaż i malowanie ławek parkowych, mycie ławek parkowych, bieżące naprawy uszkodzonych lub zniszczonych ławek,  utrzymanie w czystości peronów dworca,  utrzymanie porządku i czystości na chodnikach, w tym usuwanie śniegu i zwalczanie śliskości dostarczoną przez Zamawiającego mieszanką piaskowo – solną w okresie zimowym, Zlecone prace powinny być wykonywane zgodnie z ustalonym harmonogramem, a w sytuacjach nadzwyczajnych na każde wezwanie Zamawiającego. Zadanie nr 2 – utrzymanie zieleni. Usługa utrzymania zieleni na terenach publicznych wymienionych w zadaniu 1 polegać będzie na:  pielęgnacji trawników poprzez bieżące koszenie, zbieranie i kompostowanie traw,  interwencyjnej pielęgnacji drzew, krzewów i rabat poprzez cięcie i formowanie,  pieleniu i wyrywaniu chwastów, oraz wywóz powstałych odpadów zielonych na kompostownik,  sadzenie drzew, krzewów ozdobnych, nasadzeń jednorocznych zapewnianych przez Zamawiającego wraz z ich pielęgnacją,  utrzymania stawu w Parku Kurpiowska Kraina w Myszyńcu,  podlewanie roślin,  uzupełniające nasadzenia wg ustaleń z Zamawiającym,  grabienie i kompostowanie liści z wskazanych lokalizacji,  wycinkę i utylizację zarośli, zakrzaczeń oraz konarów i gałęzi drzew.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 90600000-3
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach