Przetargi.pl
Utrzymanie oznakowania poziomego ulic miasta Gorzowa Wlkp. w latach 2020 - 2023

Miasto Gorzów Wlkp. ogłasza przetarg

 • Adres: 66-400 Gorzów Wielkopolski, Sikorskiego
 • Województwo: lubuskie
 • Telefon/fax: tel. +48957355576 , fax. +48957355612
 • Data zamieszczenia: 2020-03-23
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Miasto Gorzów Wlkp.
  Sikorskiego 3-4
  66-400 Gorzów Wielkopolski, woj. lubuskie
  tel. +48957355576, fax. +48957355612
  REGON: 21096668000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: http://bip.wrota.lubuskie.pl/umgorzow

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Utrzymanie oznakowania poziomego ulic miasta Gorzowa Wlkp. w latach 2020 - 2023
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem zamówienia jest utrzymanie oznakowania poziomego ulic miasta Gorzowa Wlkp. w latach 2020-2023. Przedmiot zamówienia obejmie: 1) wykonanie nowego oraz odnowienie (odtworzenie) cienkowarstwowego oznakowania poziomego (barwy białej, czerwonej, niebieskiej, zielonej i pomarańczowej) farbą przeznaczoną do wykonania poziomych oznakowań dróg miejskich, przystosowaną do posypywania kulkami szklanymi, o grubość powłoki znaku poziomego (mierzonej na mokro) 0,4-0,8 mm. 2) wykonanie nowego oraz odnowienie (odtworzenie) grubowarstwowego oznakowania poziomego z masy chemoutwardzalnej nakładanej warstwą grubości 0,9-3,5 mm, przystosowanej do posypywania kulkami szklanymi, 3) usuwanie znaków drogowych poziomych wykonanych w technologii cienkowarstwowej i grubowarstwowej. Przewidywany zakres robót: − oznakowanie poziome cienkowarstwowe farbą przeznaczoną do wykonania poziomych oznakowani dróg miejskich z zastosowaniem kulek szklanych w tym: • linie segregacyjne i krawędziowe ciągłe , • linie segregacyjne i krawędziowe przerywane, • przejścia dla pieszych, • znaki poprzeczne i uzupełniające, • strzałki, • oznakowanie powierzchni przejazdu dla rowerzystów ( barwa czerwona), • oznakowanie stanowisk postojowych dla osób niepełnosprawnych (barwa niebieska), − wykonanie symboli znaków pionowych w oznakowaniu poziomym - TREMOZNAKI, − wykonanie symboli znaków pionowych w oznakowania poziomym cienkowarstwowym - PIKTOGRAMY (barwa biała i kolorowa), − oznakowanie poziome grubowarstwowe z mas chemoutwardzalnych (barwa biała i kolorowa), − oznakowanie poziome grubowarstwowe z mas chemoutwardzalnych – pasy wibracyjne grub. 4 mm (barwa kolorowa), − symbole znaków pionowych w oznakowaniu poziomym grubowarstwowe termoplastyczne grub. 4 mm - PIKTOGRAMY (barwy kolorowej), − likwidacja istniejącego oznakowania: • cienkowarstwowego, • grubowarstwowego, − tymczasowe oznakowanie taśmą samoprzylepną najazdową żółtą o szer. 12 cm. Szczegółowy zakres robót, lokalizacja oraz termin wykonania będzie ustalany na bieżąco z Wykonawcą wg. wskazań Zamawiającego. Umowa ulega rozwiązaniu w przypadku gdy wartość wykonanych robót osiągnie wartość przedmiotu umowy, o czym Zamawiający powiadomi Wykonawcę na piśmie.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45233221-4
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Zamawiający żąda wniesienia wadium w wysokości 20 000,00 PLN (słownie: dwadzieścia tysięcy złotych PLN)
 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Zamawiający nie stawia szczegółowego warunku w tym zakresie.
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1) Pełnomocnictwo (jeżeli umocowanie osoby podpisującej złożoną ofertę nie wynika z dokumentów rejestrowych); 2) Pełnomocnictwa dla lidera konsorcjum (jeśli oferta składana jest przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia); 3) Zobowiązanie podmiotu trzeciego do udostępnienia zasobów lub inny dokument potwierdzający, że Wykonawca będzie dysponował niezbędnymi zasobami podmiotu trzeciego (załączyć w przypadku polegania na osobach lub sytuacji innych podmiotów); 4) Dowód wniesienia wadium - dokument potwierdzający dokonanie przelewu wadium, a w przypadku innej formy niż pieniężna - oryginał dokumentu dołączyć w oddzielnej kopercie, a jego kopię załączyć do oferty; 5) Oświadczenie Wykonawcy o przynależności albo braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust.1 pkt 23 ustawy Pzp – Załącznik Nr 4 do SIWZ, a w przypadku przynależności do tej samej grupy kapitałowej Wykonawca może złożyć wraz z oświadczeniem dokumenty bądź informacje potwierdzające, że powiązania zinnym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach