Przetargi.pl
Dostawa energii elektrycznej do budynków administrowanych przez Zakład Gospodarki Mieszkaniowej Sp. z o.o. w Żarach

Zakład Gospodarki Mieszkaniowej sp. z o.o. ogłasza przetarg

 • Adres: 68-200 Żary, ul. Zakopiańska
 • Województwo: lubuskie
 • Telefon/fax: tel. 684 791 469 , fax. 684 539 004
 • Data zamieszczenia: 2020-03-23
 • Zamieszczanie ogłoszenia: nieobowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Zakład Gospodarki Mieszkaniowej sp. z o.o.
  ul. Zakopiańska 7
  68-200 Żary, woj. lubuskie
  tel. 684 791 469, fax. 684 539 004
  REGON: 80156576000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.zgmzary.pl, w zakładce zamówienia publiczne
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Sp. zo.o.

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Dostawa energii elektrycznej do budynków administrowanych przez Zakład Gospodarki Mieszkaniowej Sp. z o.o. w Żarach
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest dostawa energii elektrycznej do obiektów wymienionych w Załączniku Nr 6 do SIWZ, na zasadach określonych w ustawie z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (Dz. U. z 2019 r. poz. 755, 730, 1435, 1495, 1517, 1520, 1524, 1556, 2166 z późn. zm.) oraz wydanych na jej podstawie aktach wykonawczych, w szczególności, ze standardami jakości obsługi odbiorców określonymi w Rozporządzeniu Ministra Energii z dnia 29 grudnia 2017 r. w sprawie szczególnych zasad kształtowania i kalkulacji taryf oraz rozliczeń w obrocie energią elektryczną ( Dz. U. z 2019r., poz. 503). 2. Szacunkowe 1-roczne zużycie energii elektryczne dla wszystkich jednostek objętych postępowaniem wynosi 315672 kWh, w tym punkty: a) G11 - 89 punkty b) C 21 - 1 punkt c) C 11- 8 punktów Określone przez Zamawiającego prognozowane zużycie energii ma charakter orientacyjny. Zamawiający informuje, że podane ilości mogą ulec zmianie na wskutek przekazania budynku innemu zarządcy nieruchomości (w przypadku powstania wspólnoty mieszkaniowej) lub przejęcia nowych nieruchomości w administrowanie. 3. Przedmiot zamówienia nie obejmuje usług dystrybucji energii elektrycznej związanych w szczególności z przyłączeniem, opomiarowaniem i jakością energii, które świadczone są na podstawie odrębnej umowy zawartej przez Zamawiającego z właściwym Operatorem Systemu Dystrybucyjnego. 4. Wyłoniony Wykonawca wypełni i wyśle zgłoszenie sprzedaży energii elektrycznej na wszystkie Punkty Poboru Energii Elektrycznej (Załącznik Nr 6 do SIWZ) do Operatora Systemu Dystrybucyjnego, którym jest ENEA Operator Sp. z o. o. - celem pozytywnej ich weryfikacji na dzień 01.05.2020r. W tym celu Wykonawca przygotuje właściwe pełnomocnictwo, które w ciągu 5 dni od zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty – przedłoży Zamawiającemu do podpisu. 5. Pozostałe warunki dotyczące realizacji zamówienia określone zostały w projekcie umowy sprzedaży energii elektrycznej – Załącznik Nr 7 do SIWZ. Treść tych postanowień, Wykonawca zobowiązany będzie zawrzeć w umowie z Zamawiającym. Zamawiający wyraża zgodę, na podpisanie umowy na drukach wyłonionego w postępowaniu Wykonawcy i dopuszcza podpisanie umowy sprzedaży energii elektrycznej drogą korespondencyjną. 6. Umowa z obecnym dostawcą energii wygasa 30.04.2020r.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 09300000-2
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Określenie warunków: - warunek zostanie uznany za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że posiada uprawnienia do wykonywania działalności gospodarczej w zakresie obrotu (sprzedaży) energii elektrycznej, wydaną przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki - Wykonawca posiada aktualną umowę generalną podpisaną z Operatorem Systemu Dystrybucyjnego (OSD) ma świadczenie usług dystrybucji energii elektrycznej (w przypadku wykonawców nie będących właścicielem sieci dystrybucji)

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach