Przetargi.pl
"Utrzymanie miejskich fontann w Tychach w 2021 roku"

Tyski Zakład Usług Komunalnych ogłasza przetarg

 • Adres: 43-100 Tychy, Budowlanych
 • Województwo: śląskie
 • Telefon/fax: tel. 32 438 22 00 , fax. 32 438 22 15
 • Data zamieszczenia: 2021-04-12
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Tyski Zakład Usług Komunalnych
  Budowlanych 43
  43-100 Tychy, woj. śląskie
  tel. 32 438 22 00, fax. 32 438 22 15
  REGON: 27848986000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: http://tzuk.tychy.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  "Utrzymanie miejskich fontann w Tychach w 2021 roku"
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1.Przedmiotem zamówienia są usługi obejmujące swym zakresem utrzymanie w ruchu ciągłym sześciu fontann zlokalizowanych na terenie miasta Tychy, tj. fontanny na Rynku, Placu Baczyńskiego, Placu św. Anny, Placu Korfantego oraz w Parku Rodzinnym bł. Karoliny i w Parku Niedźwiadków, wraz z usuwaniem usterek i awarii w 2021 r. 2.Zakres rzeczowy zamówienia obejmuje:2.1. uruchomienie fontann oraz przygotowanie ich na sezon zimowy 2.2. czyszczenie dna niecek, przelewów fontanny z liści, worków, kamieni i innych odpadów stałych oraz utrzymanie czystości wokół fontanny 2.3. czyszczenie koszy ssawnych pomp oraz prefiltrów pomp 2.4. sprawdzanie działania pomp i innych urządzeń 2.5. sprawdzanie czystości rząpia i stanu pompki zatapialnej 2.6. sprawdzanie świecenia żarówek (reflektorów) i w razie potrzeby wymiana zepsutych 2.7. sprawdzanie działania poszczególnych atrakcji wodno-świetlnych 2.8. sprawdzanie parametrów wody i poziomu środków chemicznych w beczkach 2.9. kontrolowanie ilości wody świeżej (wskazania wodomierza) 2.10. płukanie filtra piaskowego, a w razie konieczności jego uzupełnienie 2.11. sprawdzenie czystości zbiornika przelewowego i w razie potrzeby jego wyczyszczenie 2.12. sprawdzenie działania zabezpieczeń elektrycznych 2.13. sprawdzenie wentylacji komory 2.14. zgłaszanie i usuwanie awarii lub usterek. 3. Szczegółowy opis zamówienia oraz wymagania Zamawiającego względem przedmiotu zamówienia zostały określone we: wzorze umowy (Zał. nr 2), opisie przedmiotu zamówienia (zał. nr 3), kosztorysie ofertowym, zawierającym wykaz fontann i ilość miesięcy w trakcie których należy zrealizować zakres rzeczowy (zał. nr 4), kosztorysie ofertowym, zawierającym rodzaj prac i ilość roboczogodzin (zał. nr 4a).
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 50800000-3
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach