Przetargi.pl
Utrzymanie i konserwacja studni i stacji uzdatniania wody oligoceńskiej

Miasto Stołeczne Warszawa - Dzielnica Bielany ogłasza przetarg

 • Adres: 01-882 Warszawa, ul. Żeromskiego 29
 • Województwo: mazowieckie
 • Telefon/fax: tel. 022 37 33 333 , fax. 022 37 33 382
 • Data zamieszczenia: 2012-11-23
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Miasto Stołeczne Warszawa - Dzielnica Bielany
  ul. Żeromskiego 29 29
  01-882 Warszawa, woj. mazowieckie
  tel. 022 37 33 333, fax. 022 37 33 382
  REGON: 01525966300043
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.bielany.waw.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Utrzymanie i konserwacja studni i stacji uzdatniania wody oligoceńskiej
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: usługi
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiot zamówienia: Utrzymanie i konserwację studni i stacji uzdatniania wody oligoceńskiej 1) Przedmiotem zamówienia jest konserwacja i bieżące utrzymanie w ruchu ujęć wody oligoceńskiej i stacji uzdatniania wody położonych na terenie Dzielnicy Bielany przy ulicach: Daniłowskiego, Klaudyny, Gąbińskiej, Broniewskiego, Estrady, Bogusławskiego (dotyczy punktu poboru wody oligoceńskiej), Dzierżoniowskiej, Kochanowskiego i Wolumen. 2) Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia został określony we wzorze umowy stanowiącym zał. nr 6 do SIWZ. Zamawiający wymaga, aby wykonawca dysponował osobą posiadającą aktualne zaświadczenie lekarskie, o braku przeciwwskazań do pracy przy wodzie pitnej, wymagane na podstawie rozporządzenia Ministra Zdrowia z 4 kwietnia 2003 r., w sprawie wykazu prac przy wykonywaniu których istnieje możliwość przeniesienia zakażenia na inne osoby (Dz. U. z 2003 r. Nr 67, poz. 633) - należy złożyć w ciągu dwóch dni od dnia zawarcia umowy. Termin realizacji zamówienia ustala się od dnia 1.01.2013r. do dnia 15.12.2013 r. W sytuacji gdy umowa zostanie zawarta po 01.01.2013 r. będzie obowiązywała od daty jej zawarcia.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 651300003
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: tak

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.bielany.waw.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach