Przetargi.pl
Zakup i dostawa do zamawiajacego rasowych 8 szt. buhajków ( 4 szt. Hereford i 4 szt. Limousine)

Instytut Genetyki i Hodowli Zwierząt PAN w Jastrzębcu ogłasza przetarg

 • Adres: 05-552 Magdalenka, ul. Postępu 1
 • Województwo: mazowieckie
 • Telefon/fax: tel. 022 7561409 , fax. 022 7561417
 • Data zamieszczenia: 2012-11-23
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Instytut Genetyki i Hodowli Zwierząt PAN w Jastrzębcu
  ul. Postępu 1 1
  05-552 Magdalenka, woj. mazowieckie
  tel. 022 7561409, fax. 022 7561417
  REGON: 00032619600000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.ighz.edu.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Inny: placówka terenowa PAN

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Zakup i dostawa do zamawiajacego rasowych 8 szt. buhajków ( 4 szt. Hereford i 4 szt. Limousine)
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: dostawy
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Buhajki Hereford - 4 szt. buhajki Limousine - 4 szt. według Opisu przedmiotu zamówienia.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 033212007
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Zamawiajacy odstępuje od żądania wniesienia wadium

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.ighz.edu.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach