Przetargi.pl
Dostawa sprzętu komputerowego dla Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie Wydział Nauk o Zwierzętach

Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego - SZP ogłasza przetarg

 • Adres: 02-787 Warszawa, ul. Nowoursynowska 166
 • Województwo: mazowieckie
 • Telefon/fax: tel. 022 5931390 , fax. 022 5931391
 • Data zamieszczenia: 2012-11-23
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego - SZP
  ul. Nowoursynowska 166 166
  02-787 Warszawa, woj. mazowieckie
  tel. 022 5931390, fax. 022 5931391
  REGON: 00000178450000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.sggw.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Uczelnia publiczna

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Dostawa sprzętu komputerowego dla Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie Wydział Nauk o Zwierzętach
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: dostawy
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 1. Opis przedmiotu zamówienia Zadanie I: Przedmiotem zamówienia są dwie drukarki laserowe kolorowe. Załącznik nr 7 do SIWZ zawiera wyszczególnienie wymaganych parametrów technicznych sprzętu Kod CPV : 30232110-8 Zadanie II: Przedmiotem zamówienia są trzy stacjonarne komputery osobiste z myszą, klawiaturą i monitorem LCD. Załącznik nr 7 do SIWZ zawiera wyszczególnienie wymaganych parametrów technicznych sprzętu. Kod CPV : 30213000-5 Zadanie III: Przedmiotem zamówienia jest jeden rzutnik multimedialny. Załącznik nr 7 do SIWZ zawiera wyszczególnienie wymaganych parametrów technicznych sprzętu Kod CPV : 38652100-1 Zadanie IV: Przedmiotem zamówienia jest jeden komputer przenośny. Załącznik nr 7 do SIWZ zawiera wyszczególnienie wymaganych parametrów technicznych sprzętu. Kod CPV : 30213100-6 Zadanie V: Przedmiotem zamówienia są cztery drukarki laserowe monochromatyczne. Załącznik nr 7 do SIWZ zawiera wyszczególnienie wymaganych parametrów technicznych sprzętu. Kod CPV : 30232110-8 Zadanie VI: Przedmiotem zamówienia jest jeden zewnętrzny dysk twardy. Załącznik nr 7 do SIWZ zawiera wyszczególnienie wymaganych parametrów technicznych sprzętu. Kod CPV : 30237280-5 OPIS CZĘŚCI ZAMÓWIENIA Dopuszcza się złożenie ofert częściowych TAK Oznaczenie części zamówienia: Zadanie I. Przedmiotem zamówienia są dwie drukarki laserowe kolorowe. Załącznik nr 7 do SIWZ zawiera wyszczególnienie wymaganych parametrów technicznych sprzętu.. Oznaczenie części zamówienia: Zadanie II. Krótki opis części zamówienia: Przedmiotem zamówienia są trzy stacjonarne komputery osobiste z myszą, klawiaturą i monitorem LCD. Załącznik nr 7 do SIWZ zawiera wyszczególnienie wymaganych parametrów technicznych sprzętu. Oznaczenie części zamówienia: Zadanie III. Krótki opis części zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest jeden rzutnik multimedialny. Załącznik nr 7 do SIWZ zawiera wyszczególnienie wymaganych parametrów technicznych sprzętu. Oznaczenie części zamówienia: Zadanie IV. Krótki opis części zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest jeden komputer przenośny. Załącznik nr 7 do SIWZ zawiera wyszczególnienie wymaganych parametrów technicznych sprzętu. Oznaczenie części zamówienia: Zadanie V. Krótki opis części zamówienia: Przedmiotem zamówienia są cztery drukarki laserowe monochromatyczne. Załącznik nr 7 do SIWZ zawiera wyszczególnienie wymaganych parametrów technicznych sprzętu. Oznaczenie części zamówienia: Zadanie VI. Krótki opis części zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest jeden zewnętrzny dysk twardy. Załącznik nr 7 do SIWZ zawiera wyszczególnienie wymaganych parametrów technicznych sprzętu.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 302321108
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie
 • II.2. Czas trwania zamówienia lub termin wykonania: 14 dni

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: http://szp.sggw.pl/show.php?id=2350
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach