Przetargi.pl
Utrzymanie funkcjonalności Ośrodka Spotkania Kultur w Dąbrowie Tarnowskiej poprzez wykonanie prac remontowo-modernizacyjnych budynku podziemnego

GMINA DĄBROWA TARNOWSKA ogłasza przetarg

 • Adres: 33-200 Dąbrowa Tarnowska, Rynek 34
 • Województwo: małopolskie
 • Telefon/fax: tel. 14 6442105 , fax. 14 6422747
 • Data zamieszczenia: 2023-03-17
 • Zamieszczanie ogłoszenia: nieobowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: GMINA DĄBROWA TARNOWSKA
  Rynek 34
  33-200 Dąbrowa Tarnowska, woj. małopolskie
  tel. 14 6442105, fax. 14 6422747
  REGON: 851661145
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.dabrowatar.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Utrzymanie funkcjonalności Ośrodka Spotkania Kultur w Dąbrowie Tarnowskiej poprzez wykonanie prac remontowo-modernizacyjnych budynku podziemnego
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie zadania pn.: „Utrzymanie funkcjonalności Ośrodka Spotkania Kultur w Dąbrowie Tarnowskiej poprzez wykonanie prac remontowo-modernizacyjnych budynku podziemnego.” - zgodnie projektem technicznym, zaleceniami konserwatorskimi oraz kosztorysem ofertowym i przedmiarem robót.2. Zakres robót obejmuje:Wykonanie przedsięwzięcia pn.: „Utrzymanie funkcjonalności Ośrodka Spotkania Kultur w Dąbrowie Tarnowskiej poprzez wykonanie prac remontowo-modernizacyjnych budynku podziemnego.” zgodnie z załącznikiem nr 1 „Projektem budowlanym” oraz przedmiarem robót/kosztorysem ofertowym, polegającego m.in. na:• Rozebraniu fragmentu nawierzchni z kostki brukowej,• Wykonaniu robót ziemnych,• Oczyszczeniu południowo – wschodniej ściany z zewnątrz,• Dwukrotnym nałożeniu izolacji przeciwwilgociowej na ścianę zewnętrzną,• Odcięciu napływających wód opadowych na zewnętrzną ścianę budynku poprzez wykonanie ścieku liniowego zbierającego wody opadowe z odprowadzeniem do istniejącej kanalizacji deszczowej,• Usunięciu spuchniętych tynków wewnątrz budynku technicznego OSK występujących na ścianach i posadzce,• Wykonaniu izolacji przeciwwilgociowej posadzki i ścian,• Odtworzeniu tynków z dodatkiem zaprawy wodoszczelnej,• Odtworzeniu terakoty i powłok malarskich.Roboty budowlane powinny być wykonane zgodnie z obowiązującymi przepisami techniczno – budowlanymi, normami oraz należy złożyć pisemne oświadczenie, że będą wykonane zgodnie z obowiązującymi przepisami techniczno – budowlanymi i normami oraz, że obiekt będzie kompletny z punktu widzenia celu, któremu ma służyć.Podczas realizacji zadania należy przestrzegać zaleceń konserwatorskich – stanowiących załącznik do dokumentacji.Należy przygotować komplet dokumentacji odbiorowej w 2 egzemplarzach. Dokumentację należy przekazać inwestorowi najpóźniej w dniu zakończenia inwestycji. Do zakresu zadania należą dodatkowo:- przeprowadzenie badań i prób końcowych dla całego zakresu robót i instalacji wykonanych w ramach zadania;- uzyskanie wszelkich opinii, uzgodnień i decyzji, niezbędnych do odbioru zadania i użytkowania infrastruktury będącej przedmiotem zadania – jeżeli wymogi prawa tak stanowią;
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45000000-7
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: 1. Wykonawca zobowiązany jest do zabezpieczenia swojej oferty wadium w wysokości: 2.000,00 zł (słownie: dwa tysiące złotych; 00/100 złotych);2. Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert.3 Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach:1). pieniądzu;2). gwarancjach bankowych;3). gwarancjach ubezpieczeniowych;4). poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5). pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2020 r. poz. 299).4 Wadium w formie pieniądza należy wnieść przelewem na konto Urzędu Miejskiego w Dąbrowie Tarnowskiej w Banku Spółdzielczym w Dąbrowie Tarnowskiej nr rachunku: 72 9462 0003 2001 0000 4226 0003 z dopiskiem „Wadium – postępowanie IZP.271.2.6.2023”.UWAGA: Za termin wniesienia wadium w formie pieniężnej zostanie przyjęty termin uznania rachunku Zamawiającego.5. Wadium wnoszone w formie poręczeń lub gwarancji musi być złożone jako oryginał gwarancji lub poręczenia w postaci elektronicznej i spełniać co najmniej poniższe wymagania:1). musi obejmować odpowiedzialność za wszystkie przypadki powodujące utratę wadium przez Wykonawcę określone w ustawie PZP;2). z jej treści powinno jednoznacznie wynikać zobowiązanie gwaranta do zapłaty całej kwoty wadium;3). powinno być nieodwołalne i bezwarunkowe oraz płatne na pierwsze żądanie;4). termin obowiązywania poręczenia lub gwarancji nie może być krótszy niż termin związania ofertą (z zastrzeżeniem iż pierwszym dniem związania ofertą jest dzień składania ofert);5). w treści poręczenia lub gwarancji powinna znaleźć się nazwa oraz numer przedmiotowego postępowania;6). beneficjentem poręczenia lub gwarancji jest: Gmina Dąbrowa Tarnowska;7). w przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (art. 58 PZP), Zamawiający wymaga aby poręczenie lub gwarancja obejmowała swą treścią (tj. zobowiązanych z tytułu poręczenia lub gwarancji) wszystkich Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia lub aby z jej treści wynikało, że zabezpiecza ofertę Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (konsorcjum).6. Oferta wykonawcy, który nie wniesie wadium, wniesie wadium w sposób nieprawidłowy lub nie utrzyma wadium nieprzerwanie do upływu terminu związania ofertą lub złoży wniosek o zwrot wadium w przypadku, o którym mowa w art. 98 ust. 2 pkt 3 ustawy PZP zostanie odrzucona.7. Zasady zwrotu oraz okoliczności zatrzymania wadium określa art. 98 ustawy PZP.
 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Na podstawie art. 112 ustawy Pzp, Zamawiający określa warunki udziału w postępowaniu dotyczące:1) zdolności do występowania w obrocie gospodarczym:Zamawiający uzna, że wykonawca spełnia warunek dotyczący zdolności do występowania w obrocie gospodarczym jeżeli wykonawca prowadzący działalność gospodarczą lub zawodową jeśli przedłoży wraz z ofertą dokument potwierdzający że jest wypisany do jednego z rejestrów zawodowych lub handlowych, prowadzonych w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed jego złożeniem.(dotyczy: wpisu do Krajowego Rejestru Sądowego (KRS), do którego powinny być wpisane podmioty prowadzące działalność gospodarczą w określonej formie prawnej lub Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG), czyli spis przedsiębiorców będących osobami fizycznymi) (Zamawiający żąda wpisu do odpowiedniego rejestru wyłącznie od wykonawców prowadzących działalność gospodarczą lub zawodową)2) uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów: Zamawiający nie stawia warunków w tym zakresie.3) sytuacji ekonomicznej lub finansowej: Zamawiający uzna, że wykonawca spełnia warunek w zakresie sytuacji ekonomicznej lub finansowej jeżeli wykaże posiadanie dokumentów potwierdzających, że jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na kwotę nie mniejszą niż 200.000,00 PLN, w tym co najmniej 100.000,00 PLN na 1 zdarzenie. Zamawiający wymaga przedłożenia kopii opłaconej polisy, a przypadku jej braku innegodokumentu potwierdzającego posiadanie ubezpieczenia OC.4) zdolności technicznej lub zawodowej:a) Zamawiający uzna, że wykonawca spełnia warunek w zakresie doświadczenia zawodowego jeżeli wykaże, że w ciągu ostatnich 5-ciu lat wykonał co najmniej 2 zadania odpowiadające swoim rodzajem robotom budowlanym stanowiącym przedmiot zamówienia, tj. m.in. budowa, przebudowa, remont lub modernizacja kubaturowych obiektów użytecznościpublicznej o wartości co najmniej 200.000,00 zł każde, potwierdzone dowodami na należyte wykonanie robót.b) W zakresie potencjału technicznego Zamawiający nie stawia warunków w prowadzonym postępowaniu.c) Zamawiający uzna, że wykonawca spełnia warunek w zakresie potencjału kadrowego jeżeli wykaże że dysponuje lub będzie dysponował osobą lub osobami odpowiedzialnymi za kierowanie robotami budowlanymi, w tym osobami z uprawnieniami budowlanymi bez ograniczeń w zakresie wykonawczym w specjalnościach: ogólnobudowlanej i drogowej.Osoby sprawujące opisane samodzielne funkcje techniczne muszą także w okresie realizacji zadania należeć do właściwej izby samorządu zawodowego.(Odnośnie wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia mogą oni polegać na zdolnościach tych z wykonawców, którzy wykonają roboty budowlane lub usługi, do realizacji których te zdolności są wymagane.W przypadku posługiwania się przez wykonawcę cudzym potencjałem, wykonawcy mogą polegać na zdolnościach podmiotów udostępniających zasoby, jeśli podmioty te wykonają roboty budowlane lub usługi, do realizacji których te zdolności są wymagane).
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: Nie

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą: 2023-04-04

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach