Przetargi.pl
Utrzymanie czystości w pasach drogowych dróg powiatowych na terenie Stargardu

Powiat Stargardzki w imieniu którego działa Zarząd Dróg Powiatowych ogłasza przetarg

 • Adres: 73-110 Stargard, Skarbowa
 • Województwo: zachodniopomorskie
 • Telefon/fax: tel. 915775219 , fax. 915775219
 • Data zamieszczenia: 2017-12-13
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Powiat Stargardzki w imieniu którego działa Zarząd Dróg Powiatowych
  Skarbowa 1
  73-110 Stargard, woj. zachodniopomorskie
  tel. 915775219, fax. 915775219
  REGON: 811684210
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.zdp.stargard.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Utrzymanie czystości w pasach drogowych dróg powiatowych na terenie Stargardu
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem zamówienia jest utrzymanie czystości w pasach drogowych dróg powiatowych na terenie Stargardu, w podziale na części: Zadanie 1 - Letnie utrzymanie czystości ulic w Stargardzie Zadanie 2 - Całoroczne utrzymanie chodników, ścieżek rowerowych i przejść dla pieszych w Stargardzie 2. Zakres zamówienia obejmuje: 1) Zadanie 1 – mechaniczne i ręczne oczyszczanie jezdni: a) oczyszczanie stałe – długość jezdni: ok. 19 462 mb; b) oczyszczanie na doraźne zlecenie – długość jezdni: ok. 10 760 mb 2) Zadanie 2 – sprzątanie ręczne i mechaniczne chodników i przejść dla pieszych, oczyszczanie koszy ulicznych, odśnieżanie chodników i przejść dla pieszych, odśnieżanie ścieżek rowerowych, likwidacja śliskości na chodnikach i mostach, likwidacja śliskości ścieżek rowerowych: a) utrzymanie chodników – długość: ok. 21 280 mb; b) utrzymanie ścieżek rowerowych – długość: ok. 22 657 mb 3. Szczegółowy opis oraz zakres przedmiotu zamówienia określa: 1) Specyfikacja Techniczna (zał. nr 9 do SIWZ) określająca ogólne wymagania dotyczące wykonania robót z załącznikami, a) przedmiar (wykaz jezdni) dla zad. 1 – załącznik nr 1, b) wykaz chodników i przejść dla pieszych dla zad. 2 – załącznik nr 2, c) wykaz koszy ulicznych na odpady dla zad. nr 2 – załącznik nr 3, będąca integralną częścią Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 90611000-3
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Warunkiem udziału w Postępowaniu jest wniesienie wadium w wysokości: Zadanie 1 - 2 000,00 zł. słownie: dwa tysiące zł Zadanie 2 - 2 000,00 zł. słownie: dwa tysiące zł przed upływem terminu składania ofert (szczegóły w SIWZ).
 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie.
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1. wypełniony formularz ofertowy sporządzony z wykorzystaniem wzoru stanowiącego Załącznik nr 1 do SIWZ (zad. 1 i/lub* zad. 2); 2. aktualne na dzień składania ofert Oświadczenie Wykonawcy wymienione w rozdziale XIII pkt 1 niniejszej SIWZ - załącznik nr 2 (część I i II) do SIWZ 3. zobowiązanie innego podmiotu (podmiotu trzeciego) w zakresie zdolności technicznej i/lub zawodowej - załącznik nr 2A do SIWZ (jeżeli dotyczy) 4. wykaz części zamówienia, jakie będą powierzone Podwykonawcom - załącznik nr 6 do SIWZ (jeżeli dotyczy); 5. Inne wymagane dokumenty: 1) wypełniony kosztorys ofertowy – załącznik nr 1A i/lub* 1B do SIWZ 2) Oświadczenie Wykonawcy dotyczące doświadczenia operatora maszyny czyszczącej (w przypadku złożenia oferty na zadanie nr 1) – załącznik nr 7 3) upoważnienie osób podpisujących ofertę do reprezentacji Wykonawcy, w przypadku gdy ofertę podpisują osoby inne niż wymienione w wypisie z właściwego rejestru bądź innym dokumencie dopuszczającym Wykonawcę do obrotu prawnego (jeżeli dotyczy); 4) pełnomocnictwo dla podmiotu występującego w postępowaniu w imieniu grupy Wykonawców (jeżeli dotyczy); 5) potwierdzenie wniesienia wadium – zgodnie z rozdziałem IX pkt 5 niniejszej SIWZ. 6. Wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Pzp, przekaże Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp (wzór - załącznik nr 3 do SIWZ). Wraz ze złożeniem oświadczenia, Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach