Przetargi.pl
Obsługa eksploatacyjna i remontowa dróg na terenie gminy Stargard w 2018 roku.

Gmina Stargard ogłasza przetarg

 • Adres: 73110 Stargard, ul. Rynek Staromiejski
 • Województwo: zachodniopomorskie
 • Telefon/fax: tel. 915 613 410 , fax. 915 613 411
 • Data zamieszczenia: 2017-12-13
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Stargard
  ul. Rynek Staromiejski 5
  73110 Stargard, woj. zachodniopomorskie
  tel. 915 613 410, fax. 915 613 411
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.bip.gmina.stargard.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Obsługa eksploatacyjna i remontowa dróg na terenie gminy Stargard w 2018 roku.
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Określenie przedmiotu zamówienia 1)Część I : Wykonanie remontów cząstkowych nawierzchni dróg gminnych o nawierzchni mineralno- bitumicznej w zakresie robót wskazanych w załączniku nr 1 a. 2)Część II: Obsługa remontowa i eksploatacyjna dróg gminnych w zakresie robót wskazanych w załączniku nr 1 b. 2.Dane dot. dróg w Gminie Stargard na których maja być prowadzone roboty: 1)Dane o drogach: a)drogi gminne 80,77 km, w tym o nawierzchni: asfaltowej- 27,681 km brukowej- 4,45 km z płyt betonowych- 2,955 km tłuczniowej- 0,545 km żużlowej- 7,224 km żwirowej- 2,620 km gruntowej- 35,605 km b)drogi wewnętrzne- 354,670,09 km ( są to drogi nie zaliczane do dróg gminnych (publicznych), dojazdowe do posesji w poszczególnych miejscowościach, nowo powstałych osiedli, zagród, pół itp. 3.Opis przedmiotu zamówienia Zakres robót oraz ich wycenę opisuje załącznik nr 1a i złącznik nr 1 b. Do wykonywanych robót zastosowanie mają specyfikacje techniczne dotyczące wykonania i odbioru robót dla robót drogowych (załącznik nr 13 do siwz). Uwaga: Zakres zamówienia nie obejmuje utrzymania zimowego nawierzchni drogowych. 4.Pozostałe obowiązki i czynności Wykonawcy wychodzące w zakresie zamówienia (obowiązki ogólne), a w tym m.in.: 1)Wykonywanie robót zgodnie z wymogami Prawa budowlanego, obowiązującymi przepisami i normami oraz zasadami sztuki budowlanej, wymogami ochrony środowiska, bhp. 2)Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność prawną i materialną w stosunku do osób trzecich za skutki zdarzeń wywołanych wykonanymi robotami jak również za jakość użytych materiałów i produktów. Wykonawca nie ponosi jedynie odpowiedzialności za utratę lub zniszczenie mienia w wyniku aktów wandalizmu lub skutków nieprzewidywalnych zdarzeń (np. wypadki, wystąpienie siły wyższej itp.) 3)Wykonawca winien zapewniać możliwość zabezpieczenia miejsca zagrażającego bezpieczeństwu ruchu drogowego lub pieszego. Przystąpienie do czynności zabezpieczających winno następować niezwłocznie, lecz w czasie nie dłuższym niż do 4 godzin po uzyskaniu telefonicznej informacji o zagrożeniu od Zamawiającego. 4)Wykonawca winien zapewniać możliwość zabezpieczenia miejsca zagrażające bezpieczeństwu ruchu drogowego lub pieszego, po godz. 1500 oraz w soboty i niedziele. Przystąpienie do czynności winno nastąpić niezwłocznie lecz w czasie nie dłuższym niż 4 godzin po uzyskaniu telefonicznej informacji o zagrożeniu od Zamawiającego. 5)Wykonawca zobowiązany jest posiadać przez cały okres realizacji zamówienia ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w zakresie działalności związanej z przedmiotem zamówienia. 5. Lokalizacja zadania inwestycyjnego: Teren gminy Stargard.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45233140-2
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1. Formularz oferty wg załącznika nr 1 do siwz. 2) Wypełniony załącznik nr 1a, 1b do siwz. 2. Aktualne na dzień składania ofert oświadczenie zawierające wstępne potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu wg wzoru stanowiącego załącznik nr 2 do siwz. 3. Aktualne na dzień składania ofert oświadczenie zawierające wstępne potwierdzenie, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu wg wzoru stanowiącego załącznik nr 3 do siwz. 4. Zobowiązanie podmiotu trzeciego wg wzoru stanowiącego załącznik nr 12 do siwz, jeżeli Wykonawca powołuje się na zasoby podmiotów trzecich. 5. Pełnomocnictwo, jeżeli ofertę składa osoba nieumocowana dokumencie rejestrowym, albo wpzypadku oferty wspólnej.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach