Przetargi.pl
Świadczenie usług w zakresie odbioru i transportu odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych na terenie Gminy Chociwel w okresie od 1 stycznia 2018 r. do 30 czerwca 2019

Gmina Chociwel ogłasza przetarg

 • Adres: 73120 Chociwel, ul. Armii Krajowej
 • Województwo: zachodniopomorskie
 • Telefon/fax: tel. 915 622 024 , fax. 915 622 076
 • Data zamieszczenia: 2017-12-13
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Chociwel
  ul. Armii Krajowej 52
  73120 Chociwel, woj. zachodniopomorskie
  tel. 915 622 024, fax. 915 622 076
  REGON: 52841600000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.chociwel.pl. - bip

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Świadczenie usług w zakresie odbioru i transportu odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych na terenie Gminy Chociwel w okresie od 1 stycznia 2018 r. do 30 czerwca 2019
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Odbiór wskazanych w opisie zamówienia odpadów komunalnych powstających na nieruchomościach zamieszkałych i niezamieszkałych na terenie Gminy Chociwel (dalej „Gminy”) zgodnie z aktualnym regulaminem utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Chociwel oraz uchwałą, o której mowa w art. 6 r ust. 3 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2017 r. poz. 1289); 2. Transport wskazanych w opisie zamówienia odpadów komunalnych do regionalnej instalacji przetwarzania odpadów komunalnych, tj. do Regionalnego Zakładu Gospodarowania Odpadami w Słajsinie, gmina Nowogard (dalej „RZGO”); 3. Utworzenie, wyposażenie oraz prowadzenie gminnego punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych dla właścicieli nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych na terenie Gminy Chociwel (dalej „PSZOK”); 4. Przeprowadzenie na terenie Gminy Chociwel wiosennej objazdowej zbiórki odpadów wielkogabarytowych i elektrosprzętu; 5. Wyposażenie wskazanych nieruchomości w pojemniki na odpady komunalne zmieszane oraz wskazanych nieruchomości i punktów zbiórki w pojemniki i worki do gromadzenia odpadów komunalnych zbieranych w sposób selektywny. 6. Odbiór wskazanych w opisie zamówienia odpadów komunalnych powstających na nieruchomościach zamieszkałych i niezamieszkałych na terenie Gminy Chociwel oraz ich zagospodarowanie. 7. Przeprowadzenie akcji promującej selektywną zbiórkę odpadów na terenie gminy Chociwel.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 90513100-7
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: 1. Wadium należy wnieść w wysokości 10.000 zł (słownie: dziesięć tysięcy złotych) w terminie do dnia 21 grudnia 2017 r. do godziny 11:00, decyduje moment wpływu środków do Zamawiającego.
 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Wykonawcy ubiegający się o udzielenie zamówienia muszą spełniać warunki dotyczące: 1. Posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania. Warunek zostanie uznany za spełniony, jeżeli wykonawca wykaże, że: a) posiada zezwolenia na transport odpadów w zakresie objętym przedmiotem niniejszego zamówienia zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. b) posiada wpis do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości o którym mowa w art. 9 c ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2013 r. poz. 1399 ze zm.).
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: a) oferta cenowa (załącznik nr 1) zgodnie z Rozdziałem III pkt 3 SIWZ razem z zawartym w ofercie oświadczeniem na temat części zamówienia, jakie wykonawca zamierza powierzyć podwykonawcom, b) odpowiednie pełnomocnictwa:

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach