Przetargi.pl
Utrzymanie czystości oraz zieleni przydrożnej w ulicach gminnych, powiatowych i wojewódzkich w mieście Kościanie

Gmina Miejska Kościan ogłasza przetarg

 • Adres: 64-000 Kościan, al. Tadeusza Kościuszki
 • Województwo: wielkopolskie
 • Telefon/fax: tel. 65 512 14 66 , fax. 655 122 700
 • Data zamieszczenia: 2020-02-14
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Miejska Kościan
  al. Tadeusza Kościuszki 22
  64-000 Kościan, woj. wielkopolskie
  tel. 65 512 14 66, fax. 655 122 700
  REGON: 41105060000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.koscian.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Utrzymanie czystości oraz zieleni przydrożnej w ulicach gminnych, powiatowych i wojewódzkich w mieście Kościanie
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem niniejszego zamówienia jest usługa utrzymania czystości i zieleni przydrożnej w ulicach gminnych, powiatowych oraz wojewódzkich w mieście Kościanie. 2. Zakres prac obejmuje: 1) sprzątanie ulic, 2) pozimowe zamiatanie mechaniczne ulic, 3) mechaniczne zamiatanie ulic na terenie miasta Kościana, 4) zamiatanie chodników, parkingów, ścieżek rowerowych, ciągów pieszo- jezdnych, wyjazdów z posesji, azyli przy przejściach dla pieszych oraz w okresie jesiennym liści z ulic, 5) zamiatanie parkingów Strefy Płatnego Parkowania, 6) opróżnianie koszy ulicznych, 7) wykaszanie trawy i chwastów, 8) przycinanie i odchwaszczenie żywopłotów, 9) odchwaszczanie powierzchni porośniętej krzewami ozdobnymi, 10) odchwaszczanie powierzchni utwardzonych w pasach drogowych, 11) zbieranie padliny z ulic i terenów otwartych, 12) wygrabianie oraz wywóz liści, 13) usuwanie odrostów korzeniowych przy drzewach, 14) interwencyjne utrzymanie czystości w pasach drogowych na terenie miasta Kościana.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 90611000-3
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Zamawiający wymaga wniesienia wadium w wysokości 5 800,00 zł. (słownie: pięć tysięcy osiemset złotych).
 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Zamawiający nie określa warunku w tym zakresie
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: Na potrzeby oceny ofert, oferta musi zawierać: 1) formularz ofertowy wraz z formularzem cenowym, 2) zobowiązanie podmiotu trzeciego ( jeżeli dotyczy ), 3) pełnomocnictwo do reprezentowania Wykonawcy (wykonawców występujących wspólnie), o ile ofertę składa pełnomocnik. 4) dowód wniesienia wadium, w innej formie niż pieniężna.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach