Przetargi.pl
Budowa ul. Stawnej w Komornikach wraz z oświetleniem w ramach zadania pn.: „Budowa ul. Stawnej w Komornikach”

Gmina Komorniki ogłasza przetarg

 • Adres: 62-052 Komorniki, Stawna
 • Województwo: wielkopolskie
 • Telefon/fax: tel. 618 107 751, , fax. 618 107 985
 • Data zamieszczenia: 2020-02-14
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Komorniki
  Stawna 1
  62-052 Komorniki, woj. wielkopolskie
  tel. 618 107 751, , fax. 618 107 985
  REGON: 63125870900000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: bip.komorniki.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Budowa ul. Stawnej w Komornikach wraz z oświetleniem w ramach zadania pn.: „Budowa ul. Stawnej w Komornikach”
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiot zamówienia obejmuje wybudowanie jezdni, jednostronnego chodnika oraz zjazdów z betonowej kostki brukowej, oraz oświetlenia drogowego na ul. Stawnej w Komornikach. Uwaga: Drzewa i krzewy, których wycięcie nie jest przewidziane w przedmiarze robót, zostaną wycięte do dnia 20.03.2020 r. Do obowiązków Wykonawcy będzie należało (zgodnie z przedmiarem robót) wykonanie prac związanych z karczowaniem pni i wywozem karpiny. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w dokumentacji projektowej, STWIOR, i przedmiarach robót stanowiących załączniki nr 9, 10 i 11 do SIWZ. Ponadto Wykonawca ma obowiązek zrealizować przedmiot zamówienia zgodnie z zasadami wiedzy technicznej i budowlanej, obowiązującymi przepisami oraz normami, a także z wykorzystaniem materiałów własnych, które mieszczą się w ramach zawartych rozwiązań konstrukcyjnych, technologicznych i technicznych. W zakresie Przedmiotu Zamówienia mieści się również złożenie do Nadzoru Budowlanego zgłoszenia rozpoczęcia i zakończenia robót budowlanych, jak również, jeśli jest wymagane, uzyskanie od Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego dla Powiatu Poznańskiego zaświadczenia o braku sprzeciwu odnośnie przystąpienia do użytkowania lub pozwolenia na użytkowanie. 2. W przypadku użytych w dokumentacji przetargowej nazw materiałów należy je rozumieć jako przykładowe – o parametrach pożądanych przez Zamawiającego. Oznacza to, że Zamawiający dopuszcza w każdym wypadku użycie materiału równoważnego pod względem głównych (istotnych) parametrów technicznych i użytkowych, przy zachowaniu, co najmniej takiego samego poziomu jakości, trwałości, funkcjonalności oraz kompatybilności z pozostałymi materiałami użytymi (wbudowanymi) przy realizacji zamówienia. Dopuszczalne są jedynie takie zmiany materiałów, które mieszczą się w ramach zawartych rozwiązań konstrukcyjnych, technologicznych i technicznych. W takiej sytuacji Zamawiający wymaga złożenia stosownych dokumentów potwierdzających parametry materiałów i urządzeń. W przypadku zamiaru zastosowania jakichkolwiek rozwiązań lub materiałów równoważnych Wykonawca ma obowiązek opisać je szczegółowo w ofercie oraz wykazać ich równoważność. Po zakończeniu robót budowlanych, Wykonawca zobowiązany jest do uporządkowania terenu, na którym prowadzone były prace budowlane. W przypadku, gdy w szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia zawarte jest odniesienie do norm, europejskich ocen technicznych, aprobat, specyfikacji technicznych i systemów referencji technicznych, Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne, czyli takie, które zagwarantują realizację przedmiotu zamówienia w zgodzie z zapisami opisu przedmiotu zamówienia i zapewnią uzyskanie parametrów technicznych nie gorszych od założonych w ww. dokumentach. W takich sytuacjach Wykonawca jest zobowiązany zwrócić się do Zamawiającego na piśmie w odpowiednim czasie wraz z pełną dokumentacją celem przeprowadzenia weryfikacji przez Zamawiającego i uzyskania jego akceptacji na proponowane rozwiązania. 3. Wymagania stawiane Wykonawcy w ramach realizacji przedmiotu zamówienia: 1) Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość, zgodność z warunkami technicznymi i jakościowymi opisanymi dla przedmiotu zamówienia. 2) Wymagana jest należyta staranność przy realizacji zobowiązań umownych. 3) Ustalenia i decyzje dotyczące wykonywania zamówienia (w tym również wykonanie robót dodatkowych) uzgadniane będą przez Zamawiającego z ustanowionym przedstawicielem Wykonawcy. 4) Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za szkody wyrządzone przez Wykonawcę podczas wykonywania przedmiotu zamówienia. 5) Wykonawca zobowiązany jest do zorganizowania, zabezpieczenia i utrzymania w należytym porządku placu budowy. Wykonawca ma obowiązek uporządkowania terenu budowy oraz terenów sąsiadujących zajętych lub użytkowanych przez Wykonawcę w każdym dniu po zakończeniu prac budowlanych, natomiast Zamawiający ma prawo monitorowania utrzymania porządku przez Wykonawcę na placu budowy i terenie przyległym oraz obowiązek udokumentowania przez sporządzenie notatki wskazującej datę i rodzaj naruszenia każdego przypadku jego nieprzestrzegania oraz dokumentację fotograficzną. 6) Wykonawca zobowiązany jest do zorganizowania prac w taki sposób, aby umożliwić ciągłość odbioru odpadów komunalnych z posesji zlokalizowanych w rejonie budowy zgodnie z harmonogramem odbioru odpadów komunalnych zamieszczonym na stronie pod adresem: http://www.komorniki.pl/asp/pl_start.asp?pol=2&typ=14&sub=21&subsub=84&menu=196&strona=1 W przypadku konieczności, Wykonawca zobowiązany będzie do transportu pojemników na odpady lub worków na odpady w wyznaczone miejsce. 7) Wykonawca zobowiązuje się przez cały okres, na jaki zostanie zawarta umowa posiadać ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną nie mniejszą niż 800 000,00 zł (słownie: osiemset tysięcy złotych 00/100) lub równowartość tej kwoty w przypadku walut innych niż złoty polski, obliczoną przy uwzględnieniu średniego kursu waluty obcej podanego przez Narodowy Bank Polski dla dnia wystawienia polisy lub innego dokumentu potwierdzającego zawarcie umowy ubezpieczenia. 8) Wykonawca ma obowiązek rozpocząć prace budowlane najpóźniej w terminie 14 dni od dnia przekazania placu budowy przez Zamawiającego. 9) Wykonawca zorganizuje objazd dla mieszkańców w taki sposób, aby w jak największym stopniu umożliwić dojazd do posesji oraz zobowiązany jest do poinformowania mieszkańców z siedmiodniowym wyprzedzeniem o rozpoczęciu prac oraz każdorazowo o zmianie tymczasowej organizacji ruchu poprzez złożenie do skrzynek pocztowych informacji o terminie rozpoczęcia prac z podaniem nazwy firmy i telefonu kontaktowego do kierownika robót. Stosowna informacja zostanie również każdorazowo przekazana do Zamawiającego w formie umożliwiającej umieszczenie jej na stronie: www.komorniki.pl. 10) Wykonawca zobowiązany jest do opracowania na własny koszt projektu organizacji ruchu na czas prowadzenia robót objętych niniejszym zamówieniem zgodnie z Ustawą z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (tekst jedn. Dz.U. 2018r. poz. 1990 ze zm.), Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegółowych warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich umieszczania na drogach (Dz.U. z 2003r. Nr 220, poz. 2181 ze zm.) oraz Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 września 2003r. w sprawie szczegółowych warunków zarządzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarządzaniem (Dz.U. z 2017 r. Nr 784). 11) Wykonawca zobowiązany jest do oznakowania miejsca robót zgodnie z zatwierdzonym projektem organizacji ruchu i utrzymywania tego oznakowania w należytym stanie przez cały czas trwania budowy. 12) Wykonawca wykona ze Spółką Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych Komorniki (przed przystąpieniem do robót) protokolarny przegląd sieci kanalizacji sanitarnej oraz wodociągowej na terenie objętym inwestycją w zakresie stanu technicznego istniejącej infrastruktury. Po zakończeniu robót (przed odbiorem końcowym), Wykonawca przedłoży protokół odbioru powyższych sieci podpisany przez przedstawiciela Spółki Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych Komorniki. 13) Wykonawca zobowiązany jest do zgłoszenia i uzgodnienia z dysponentami urządzeń obcych znajdujących się w pasie drogowym zasad prowadzenia robót wraz ze zleceniem niezbędnych nadzorów nad prowadzonymi pracami. 14) Wykonawca zobowiązany jest do dokonania wszelkich uzgodnień oraz zgłoszeń, które są niezbędne do wykonania przedmiotu zamówienia na etapie budowy oraz wynikają z dokumentacji projektowej na podstawie stosownych pełnomocnictw wystawionych przez Zamawiającego oraz do poniesienia wszystkich opłat związanych z nimi. 15) Wykonawca zobowiązany jest do obsługi geodezyjnej budowy, a w szczególności do wykonywania inwentaryzacji w stanie odkrytym oraz wykonania dokumentacji powykonawczej wraz z wyniesieniem granic realizowanej inwestycji. 16) Wykonawca zobowiązany jest do złożenia w Nadzorze Budowlanym zgłoszenia rozpoczęcia i zakończenia robót budowlanych, jak również, jeśli jest wymagane, uzyskanie od Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego dla Powiatu Poznańskiego zaświadczenia o braku sprzeciwu odnośnie przystąpienia do użytkowania lub pozwolenia na użytkowanie. Powyższe nastąpi na podstawie wydanych przez Zamawiającego dokumentów i pełnomocnictwo. Po stronie Wykonawcy leży wypełnienie wniosków dostępnych na stronie http://pinb.powiatpoznan.ibip.pl/public i przedłożenie ich Zamawiającemu do podpisu na 1 dzień przed złożeniem wniosku. 17) Wykonawca w ramach zadania zobowiązany jest do demontażu płyt drogowych wbudowanych obecnie na ul. Stawnej oraz przewiezienia ich na ul. Zimową w Plewiskach. 18) Wykonawca zobowiązany jest do opracowania dokumentacji powykonawczej w 2 egzemplarzach w wersji papierowej oraz elektronicznej na płycie CD i przekazania jej Zamawiającemu. Zamawiający wymaga, aby osoby wykonujące roboty budowlane określone w dokumentacji projektowej (prace brukarskie, roboty ziemne, rozbiórkowe, prace związane z przebudową sieci elektroenergetycznej i telekomunikacyjnej, budową oświetlenia drogowego) oraz operatorzy sprzętu byli zatrudnieni na podstawie umowy o pracę przez Wykonawcę lub podwykonawcę, za wyjątkiem osób, których obowiązki nie polegają na wykonywaniu prac w sposób określony w art.22 §1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 1040,, z późn. zm.).
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45233252-0
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Wykonawca jest zobowiązany do wniesienia wadium w wysokości: 15 000,00 złotych (słownie: piętnaście tysięcy złotych 00/100).
 • III.2. Warunki udziału
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: a. wypełniony Formularz ofertowy wg załączonego druku – załącznik nr 1 do SIWZ, b. kosztorys ofertowy sporządzony na podstawie przedmiaru robót (załącznik nr 10 do SIWZ). c. Oryginał wadium wnoszonego w formie: poręczenia bankowego, gwarancji bankowej lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym, gwarancji ubezpieczeniowej lub poręczeniach udzielanych przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości; w przypadku wnoszenia wadium w formie pieniężnej, zaleca się załączenie do oferty dowodu wniesienia wadium w tej formie. d. Dokument określający zasady reprezentacji oraz osoby uprawnione do reprezentacji Wykonawcy, a jeżeli Wykonawcę reprezentuje pełnomocnik – dokument, z którego wynika zakres udzielonego pełnomocnictwa. Pełnomocnictwo winno być podpisane przez osoby uprawnione do reprezentowania Wykonawcy. W przypadku załączenia kserokopii pełnomocnictwa, winno ono być potwierdzone za zgodność z oryginałem przez notariusza. e. Zobowiązania podmiotów trzecich do oddania do dyspozycji Wykonawcy niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia – załącznik nr 2 do SIWZ (dokument ten winien być składany w oryginale wraz z ofertą, o ile dotyczy).

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach