Przetargi.pl
Obsługa działań informacyjnych i edukacyjnych w zakresie prawidłowego gospodarowania odpadami komunalnymi w szczególności w obszarze selektywnego zbierania odpadów komunalnych dla Związku Międzygminnego „Gospodarka Odpadami Aglomeracji Poznańskiej” zgodnie z bieżącymi potrzebami Zamawiającego

Związek Międzygminny "Gospodarka Odpadami Aglomeracji Poznańskiej" ogłasza przetarg

 • Adres: 61-119 Poznań, ul. św. Michała
 • Województwo: wielkopolskie
 • Telefon/fax: tel. 61 646 74 00 , fax. 61 646 74 01
 • Data zamieszczenia: 2020-02-14
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Związek Międzygminny "Gospodarka Odpadami Aglomeracji Poznańskiej"
  ul. św. Michała 43
  61-119 Poznań, woj. wielkopolskie
  tel. 61 646 74 00, fax. 61 646 74 01
  REGON: 30215640600000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: https://www.goap.org.pl/

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Obsługa działań informacyjnych i edukacyjnych w zakresie prawidłowego gospodarowania odpadami komunalnymi w szczególności w obszarze selektywnego zbierania odpadów komunalnych dla Związku Międzygminnego „Gospodarka Odpadami Aglomeracji Poznańskiej” zgodnie z bieżącymi potrzebami Zamawiającego
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Bieżąca obsługa działań informacyjno - edukacyjnych: a. doradztwo komunikacyjne na poziomie operacyjnym i strategicznym, b. współpraca z Działem Edukacji Ekologicznej, c. współpraca z mediami, d. stała obsługa w mediach społecznościowych, e. współpraca z podmiotami, zajmującymi się tematyka ochrony środowiska, f. pośrednictwo w zakupach mediowych, g. współkreacja działań edukacyjnych. 2. Obsługa graficzna oraz przygotowanie filmów animowanych. 3. Monitoring mediów oraz monitoring kryzysowy.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 79300000-9
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Zamawiający nie określa szczegółowego sposobu dokonania oceny spełnienia warunku. Wykonawca składa wraz z ofertą oświadczenie, którego wzór stanowi Załącznik nr 3a do SIWZ.
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: Pełnomocnictwo do złożenia oferty lub złożenia oferty i podpisania umowy - jeżeli dotyczy.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach