Przetargi.pl
Utrzymanie czystości i porządku w pasach drogowych ulic, parkingów i placów na terenie gminy Łask w latach 2019-2021

Gmina Łask ogłasza przetarg

 • Adres: 98100 Łask, ul. Warszawska
 • Województwo: łódzkie
 • Telefon/fax: tel. 436 768 300 , fax. 436 768 388
 • Data zamieszczenia: 2019-01-09
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Łask
  ul. Warszawska 14
  98100 Łask, woj. łódzkie
  tel. 436 768 300, fax. 436 768 388
  REGON: 73093451300000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.lask.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Utrzymanie czystości i porządku w pasach drogowych ulic, parkingów i placów na terenie gminy Łask w latach 2019-2021
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem niniejszego zamówienia jest utrzymanie czystości i porządku w pasach drogowych ulic, parkingów i placów na terenie gminy Łask w latach 2019-2021. 2. Zakres zamówienia nie obejmuje prac związanych z zimowym utrzymaniem dróg, parkingów, placów i chodników, tj. odśnieżania i posypywania, które są przedmiotem odrębnej umowy. 1) Utrzymanie czystości i porządku na całej szerokości pasa drogowego z wyłączeniem chodników bezpośrednio przyległych do posesji prywatnych (zgodnie z załącznikiem nr 8 do SIWZ). a) częstotliwość oczyszczania ulic, chodników i placów – w zależności od potrzeb, z częstotliwością nie mniejszą niż podaną w załączniku nr 8 do SIWZ. b) wykonawca zobowiązuje się utrzymywać w czystości ulice, place, chodniki oraz inne tereny utwardzone i nieutwardzone, usuwając z nich takie zanieczyszczenia jak papier, torby foliowe, szkło, piasek, liście itp., a także w razie potrzeby usuwać dzikie wysypiska. c) w zakres oczyszczania wchodzi również oczyszczanie terenu centrum Łasku (Plac 11 Listopada, Plac Dąbrowskiego, ul. Kościelna) przy okazji obchodzonych świąt, rocznic, uroczystości itp. d) w okresie od maja do października w zakres oczyszczania wchodzi oczyszczanie terenu centrum Łasku (Plac 11 Listopada, Plac Dąbrowskiego, ul. Kościelna) w niedzielę w godzinach porannych – do godz. 8:00. Zakres ten obejmuje również opróżnianie koszy ulicznych w obrębie w/w ulic. 2) Opróżnianie koszy ulicznych. Do czynności związanych z opróżnianiem koszy należy: a) konserwacja i ich dezynfekcja; b) naprawy bieżące uszkodzeń; c) przemieszczanie i ich dostawianie wg potrzeb Zamawiającego; d) utrzymywanie w czystości koszy ulicznych oraz ich otoczenia w promieniu 1,5 m. Opróżnianie koszy w ilości 123 szt. odbywać się będzie średnio 3 razy w tygodniu (obowiązkowo w poniedziałek i piątek) zgodnie z załącznikiem nr 9 do SIWZ. 3) Porządkowanie przystanków autobusowych. Do czynności związanych z utrzymaniem czystości na przystankach autobusowych (wykaz załącznik nr 10 do SIWZ) należy zamiatanie terenu przystanku ze śmieci i innych nieczystości wraz z opróżnianiem koszy na śmieci: teren miasta –w ilości 22 szt. 3 razy w tygodniu; teren gminy w ilości 23 szt. 1 w tygodniu oraz zamiatanie terenu 18 szt. przystanków ze śmieci i innych nieczystości 2 razy w miesiącu. 4) Wygrabianie liści z trawników. Do czynności należy: a) wygrabienie liści z trawników i zieleńców (wg załącznika nr 11 do SIWZ) w okresie jesiennym, po opadnięciu liści z drzew z ich odwiezieniem, w terminach uzgodnionych z Zamawiającym, b) w zależności od potrzeb czynność tę należy powtórzyć po zimie. 5) Oczyszczanie krawężników i opasek bezpieczeństwa z przerostów trawy i chwastów oraz ich wywóz. Szczegółowy zakres prac oraz lokalizacja będą uzgadniane ze Zleceniodawcą na bieżąco. 6) Utrzymywanie estetycznego wyglądu słupów ogłoszeniowych. W ramach odnowienia słupów ogłoszeniowych należy 2 razy w roku: a) oczyścić słupy z ogłoszeń i plakatów, b) oczyścić z pozostałości kleju, c) pomalować cały słup farbą emulsyjną białą oraz daszek farbą olejną. Wykaz słupów ogłoszeniowych określa załącznik nr 12 do SIWZ. Termin prac będzie uzgadniany na bieżąco. 7) Oflagowanie miasta w okresie świąt państwowych. Po wcześniejszym uzgodnieniu ze Zleceniodawcą na dzień przed świętem należy rozwiesić flagi państwowe w ilości 40 szt. we wskazane miejsca, a w następnym dniu po święcie należy zdjąć wszystkie flagi. Flagi zakupuje Wykonawca. Po uzgodnieniu z Zleceniodawcą terminu i lokalizacji – należy ustawić 2 szt. stojaków na flagi. Stojaki zabezpiecza Zleceniodawca. 8) Usuwanie zwłok zwierzęcych z nawierzchni jezdni i placów. Usunięcie zwłok zwierzęcych lub ich części i przekazanie do zakładu utylizacji. Wykonawca przedstawi potwierdzenie przekazania do zakładu utylizacji, na podstawie którego zostanie wypłacona należna kwota. 9) Zamawiający przewiduje również, poza usługami rozliczanymi ceną ryczałtową wymienionymi w pkt 1-7 niniejszego ustępu, zlecanie następujących usług po cenach jednostkowych:  likwidacja dzikiego wysypiska,  koszt usunięcia zwłok zwierzęcych, zgodnie z opisem w pkt. 8 niniejszego ustępu,  koszt opróżnienia kosza na interwencję ,  praca zamiatarki wraz z operatorem ,  koszt wywozu odpadów powstających w wyniku dodatkowych prac porządkowych. Wykonawca dostarczy wszystkie materiały i sprzęt niezbędne do wykonania przedmiotu umowy. 3. Wymagania dla Wykonawcy dotyczące zatrudnienia na umowę o pracę: 3.1 Zamawiający wymaga zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez Wykonawcę lub podwykonawcę osób wykonujących wskazane poniżej czynności w trakcie realizacji umowy, o ile nie będą one wykonywane przez daną osobę w ramach prowadzonej przez nią działalności gospodarczej:  mechaniczne i ręczne zamiatanie ulic i chodników  opróżnianie koszy ulicznych. Wykonawca zobowiązany jest zawrzeć w każdej umowie o podwykonawstwo stosowne zapisy zobowiązujące podwykonawców do zatrudnienia na umowę o pracę wszystkich osób wykonujących wskazane wyżej czynności. 3.2 W trakcie realizacji zamówienia Zamawiający uprawniony jest do wykonywania czynności kontrolnych wobec Wykonawcy odnośnie spełniania przez Wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane w podpunkcie 3.1. czynności. Zamawiający uprawniony jest w szczególności do:  żądania oświadczeń i dokumentów w zakresie potwierdzenia spełniania ww. wymogów i dokonywania ich oceny,  żądania wyjaśnień w przypadku wątpliwości w zakresie potwierdzenia spełniania ww. wymogów,  przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania świadczenia. 3.3 W trakcie realizacji zamówienia na każde wezwanie Zamawiającego w wyznaczonym w tym wezwaniu terminie Wykonawca przedłoży Zamawiającemu wskazane poniżej dowody w celu potwierdzenia spełnienia wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez Wykonawcę lub podwykonawcę osób wykonujących wskazane w podpunkcie 3.1. czynności w trakcie realizacji zamówienia:  wykaz osób, które realizują zamówienie wraz z oświadczeniem wykonawcy lub podwykonawcy, że są one zatrudnione na podstawie umowy o pracę. Oświadczenie to powinno zawierać w szczególności: dokładne określenie podmiotu składającego oświadczenie, datę złożenia oświadczenia, wskazanie, że objęte wezwaniem czynności wykonują osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę wraz ze wskazaniem liczby oraz imion i nazwisk tych osób, rodzaju umowy o pracę i wymiaru etatu oraz podpis osoby uprawnionej do złożenia oświadczenia w imieniu wykonawcy lub podwykonawcy;  poświadczoną za zgodność z oryginałem odpowiednio przez wykonawcę lub podwykonawcę kopię umowy/umów o pracę osób wykonujących w trakcie realizacji zamówienia czynności, których dotyczy ww. oświadczenie wykonawcy lub podwykonawcy (wraz z dokumentem regulującym zakres obowiązków, jeżeli został sporządzony). Kopia umowy/umów powinna zostać zanonimizowana w sposób zapewniający ochronę danych osobowych pracowników, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (tj. w szczególności bez adresów, nr PESEL pracowników). Informacje takie jak: imię i nazwisko, data zawarcia umowy, rodzaj umowy o pracę i wymiar etatu powinny być możliwe do zidentyfikowania. 3.4 Z tytułu niespełnienia przez Wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane w podpunkcie 3.1. czynności Zamawiający przewiduje sankcję w postaci obowiązku zapłaty przez Wykonawcę kary umownej w wysokości określonej we wzorze umowy stanowiącym załącznik do SIWZ. Niezłożenie przez Wykonawcę w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie żądanych przez Zamawiającego dowodów w celu potwierdzenia spełnienia przez Wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę traktowane będzie jako niespełnienie przez Wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane w podpunkcie 3.1. czynności. 3.5 W przypadku uzasadnionych wątpliwości co do przestrzegania prawa pracy przez Wykonawcę lub podwykonawcę, Zamawiający może zwrócić się o przeprowadzenie kontroli przez Państwową Inspekcję Pracy. Zamawiający zastrzega sobie możliwość zastosowania prawa opcji, tj. prawa do zwiększenia przewidywanego zakresu zamówienia, określonego w formularzu ofertowym do 10%. W wyniku zastosowania prawa opcji wynagrodzenie Wykonawcy ulegnie zwiększeniu proporcjonalnie do wykonanej usługi przy zastosowaniu cen jednostkowych podanych w ofercie. Zamawiający zastrzega sobie możliwość zmniejszenia zakresu rzeczowego i ilościowego umowy poprzez: trwałe wyłączenie z zakresu określonych ulic i obiektów, okresowe zawieszenie wykonania części usług, rezygnację z niektórych ich elementów, bądź zmniejszenie częstotliwości ich wykonania w zależności od przyczyn niezależnych od Zamawiającego (tj. panujących w tym okresie niesprzyjających warunków atmosferycznych, likwidacji lub wyłączenia z użytkowania niektórych obiektów lub ulic spowodowanych remontami, naprawami, imprezami okolicznościowymi, itp.).
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 90610000-6
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: 1. Zasady wnoszenia wadium 1.1. Wykonawca przystępujący do przetargu jest obowiązany, przed upływem terminu składania ofert, wnieść wadium w wysokości 15 000,00 zł. 1.2. Wadium może być wniesione w jednej formie lub kilku z form określonych w art. 45 ust. 6 ustawy. 1.3. Wadium wnoszone w pieniądzu wpłaca się przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego nr: 84 1240 3288 1111 0000 2807 7394. Za skuteczne wniesienie wadium w pieniądzu Zamawiający uważa wadium, które w terminie składania ofert znajdzie się (zostanie zaksięgowane) na koncie Zamawiającego. 1.4. Wadium wnoszone w innej formie niż pieniądz, należy złożyć przed upływem terminu składania ofert w formie oryginału wraz z ofertą w jednym opakowaniu (oryginału prosimy nie złączać trwale z formularzem ofertowym). 1.5. Z treści wadium wnoszonego w innej formie niż pieniądz przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia musi wynikać, że zabezpiecza ono ofertę składaną wspólnie. 1.6. Zamawiający zwraca, zatrzymuje oraz żąda ponownego wniesienia wadium na zasadach określonych w art. 46 ustawy.
 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów, tj. Wykonawcy, którzy posiadają decyzję na zbieranie odpadów o kodach 200302, 200303, 200201, 200202, 200203 oraz aktualne zaświadczenie na prowadzenie transportu odpadów
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: Wykonawca, w terminie 3 dni od zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy, przekazuje Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej (wzór stanowi załącznik nr 4 do SIWZ), o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy. Wraz ze złożeniem oświadczenia, Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach