Przetargi.pl
Przebudowa drogi wewnętrznej w miejscowości Słowik ul. Słoneczna

Urząd Gminy Zgierz ogłasza przetarg

 • Adres: 95100 Zgierz, ul. Łęczycka
 • Województwo: łódzkie
 • Telefon/fax: tel. 427 162 515 , fax. 427 164 554
 • Data zamieszczenia: 2019-01-09
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Urząd Gminy Zgierz
  ul. Łęczycka 4
  95100 Zgierz, woj. łódzkie
  tel. 427 162 515, fax. 427 164 554
  REGON: 55027800000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.gminazgierz.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Przebudowa drogi wewnętrznej w miejscowości Słowik ul. Słoneczna
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Zakres rzeczowy zamówienia obejmuje: I. Jezdnię, w tym: 1) Tymczasową organizację ruchu, 2) Odtworzenie trasy i punktów wysokościowych, 3) Rozbiórki elementów dróg, 4) Zabezpieczenie podziemnych linii elektroenergetycznych, 5) Zabezpieczenie podziemnych linii teletechnicznych, 6) Ścinanie poboczy, 7) Koryto wraz z profilowaniem i zagęszczeniem podłoża, 8) Stabilizację gruntu, 9) Podbudowę z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie, 10) Oczyszczenie i skropienie warstw konstrukcyjnych, 11) Nawierzchnię z betonu asfaltowego, 12) Regulację studzienek, 13) Pobocza, 14) Inwentaryzację geodezyjną. II. Zjazdy, w tym: 1) Koryto wraz z profilowaniem i zagęszczeniem podłoża, 2) Stabilizację gruntu, 3) Podbudowę z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie, 4) Oczyszczenie i skropienie warstw konstrukcyjnych, 5) Nawierzchnię z betonu asfaltowego
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45100000-8
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: 10 000 zł

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach