Przetargi.pl
„Usuwanie tam bobrowych na terenie Zarządu Zlewni w Nowym Sączu”

Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Krakowie ogłasza przetarg

 • Adres: 00-844 Warszawa, Grzybowska
 • Województwo: mazowieckie
 • Telefon/fax: tel. +48 (12) 62 84 130 , fax. +48 (12) 42 32 153
 • Data zamieszczenia: 2019-09-11
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Krakowie
  Grzybowska 80/82
  00-844 Warszawa, woj. mazowieckie
  tel. +48 (12) 62 84 130, fax. +48 (12) 42 32 153
  REGON: 36830257500000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.wodypolskie.bip.gov.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Państwowa osoba prawna

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  „Usuwanie tam bobrowych na terenie Zarządu Zlewni w Nowym Sączu”
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem zamówienia jest rozbiórka tam wykonanych przez bobry, powstałych na rzekach i potokach na terenie działalności Nadzorów Wodnych podlegających Zarządowi Zlewni w Nowym Sączu. Zakres robót do wykonania będzie obejmował ręczną lub mechaniczną rozbiórkę tam bobrowych wraz z oczyszczeniem koryta cieku i odmuleniem dna warstwą około 20 cm na odcinku 30 m w obrębie rozbieranej tamy bobrowej, przeniesienie materiału pochodzącego z rozbiórki tamy bobrowej ( dłużyce, karpina, gałęzie, nagromadzona roślinność i inne zanieczyszczenia) na odległość min. 20m poza górna krawędź skarpy cieku lub jeżeli zajdzie tak konieczność wywiezienia materiału pochodzącego z rozbiórki tamy bobrowej na odległość do 2 km. Miejsce składowania materiału (utylizacja) pochodzącego z rozbiórki tamy bobrowej pozostaje w gestii Wykonawcy. Ilość tam bobrowych do rozbiórki na terenie poszczególnych Nadzorów Wodnych została ustalona na podstawie wniosków zgłoszonych do RDOŚ. Uzyskane Decyzje pozwalają na rozbiórkę wykonanych przez bobry tam. Roboty należy wykonać zgodnie z Decyzjami RDOŚ: • ST-I.6401.8.2019.MA z dnia 26.03.2019r. • OP-I.6401.21.2019.PK w z dnia 12.02.2019r. • ST-II.6401.4.2019.IW z dnia 5.03.2019r. 2. Zamawiający podzielił zamówienie na 3 części : Część 1 Usuwanie tam bobrowych na terenie Zarządu Zlewni w Nowym Sączu, obszar: Nadzór Wodny Nowy Sącz, Nadzór Wodny Limanowa (spływ wód na terenie powiatu limanowskiego i nowosądeckiego) Część 2 Usuwanie tam bobrowych na terenie Zarządu Zlewni w Nowym Sączu, obszar: Nadzór Wodny Nowy Targ Część 3 Usuwanie tam bobrowych na terenie Zarządu Zlewni w Nowym Sączu, obszar: Nadzór Wodny Tarnów, Nadzór Wodny Grybów (dolna część rzeki Biała Tarnowska pow. tarnowski) 3. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera: wzór kosztorysu ofertowego - załącznik nr 3a – 3c do SIWZ 4. Zamawiający wymaga zatrudnienia przez Wykonawcę lub Podwykonawcę na podstawie umowy o pracę w rozumieniu przepisu art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974r. – Kodeks pracy (tekst jedn. Dz.U.2019.1040, z późn. zm.) pracowników niższego szczebla technicznego ( np. brygadzista, mistrzowie itp.) – organizowanie i realizacja prac, pracowników fizycznych – bezpośrednie wykonywanie prac. 5. Zamawiający zastrzega sobie prawo do kontroli spełniania wymagania, o którym mowa w pkt. 6 poprzez żądanie przedłożenia przez Wykonawcę lub Podwykonawcę dokumentów potwierdzających jego spełnianie lub przeprowadzenie kontroli w miejscu realizacji zamówienia (świadczenia pracy przez pracowników). 6. Wykonawca utrzyma wymagany stan zatrudnienia przez cały okres realizacji zamówienia. W wyjątkowych sytuacjach spowodowanych chorobą, urlopem lub zdarzeniami losowymi, w celu zapewnienia odpowiedniej liczby osób niezbędnych do należytego wykonania zamówienia Zamawiający dopuszcza możliwość zatrudnienia osób na innej podstawie prawnej, z zastrzeżeniem zagwarantowania stawek minimalnych określonych w przepisach wydanych na podstawie ustawy z dnia 10 października 2002r. – o minimalnym wynagrodzeniu za pracę (tekst jedn. Dz.U. 2018r., poz. 2177).
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 90721800-5
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1. Wymagania ogólne: 1) Oferta musi obejmować całość przedmiotu zamówienia dla danej części zamówienia i być sporządzona zgodnie z postanowieniami SIWZ. Zamawiający zaleca przy sporządzaniu oferty korzystanie z wzorów formularzy stanowiących załączniki do niniejszej SIWZ. 2) Wykonawca ma prawo złożyć tylko jedną ofertę dla danej części zamówienia. Złożenie większej liczby ofert dla danej części zamówienia lub oferty wariantowej, spowoduje odrzucenie wszystkich ofert złożonych przez danego Wykonawcę dla danej części zamówienia. 3) Zamawiający zaleca składanie ofert na każda część w osobnej kopercie. Wykonawca może złożyć ofertę na kilka części w jednej kopercie, wtedy zaleca się oby na każda część zamówienia wypełniono osobno Załącznik Nr 2 – Formularz Oferty. Na opakowaniu oferty powinien znajdować się wyraźny i czytelny napis na jakie części zamówienia składana jest oferta. 4) Ofertę należy sporządzić ściśle według wymagań niniejszej SIWZ. 5) Oferta powinna być sporządzona w języku polskim, w sposób trwały na komputerze, maszynie do pisania lub odręcznie długopisem lub nieścieralnym atramentem w sposób gwarantujący jej odczytanie. 6) Wykonawca może przed upływem terminu do składania ofert zmienić lub wycofać ofertę. 7) Dokumenty lub oświadczenia, o których mowa w SIWZ, w szczególności dotyczące spełniania warunków udziału w postępowaniu lub braku podstaw do wykluczenia z postępowania lub spełniania przez oferowany przedmiot zamówienia wymagań określonych przez Zamawiającego należy składać w formie pisemnej. 8) Kopie dokumentów lub oświadczeń, o których mowa w ppkt 6, należy składać w formie pisemnej poświadczonej za zgodność z oryginałem. 9) Poświadczenia za zgodność z oryginałem dokonuje odpowiednio Wykonawca, podmiot, na którego zdolnościach lub sytuacji polega Wykonawca, Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia publicznego albo Podwykonawca, w zakresie dokumentów lub oświadczeń, które każdego z nich dotyczą. 10) Dokumenty składające się na ofertę muszą być podpisane przez osoby uprawnione do reprezentowania Wykonawcy lub umocowane przez te osoby do reprezentowania Wykonawcy na podstawie odrębnego pełnomocnictwa. 11) Dokumenty lub oświadczenia sporządzone w języku obcym, należy składać wraz z tłumaczeniem na język polski. 12) Pełnomocnictwo, określające zakres umocowania, musi być złożone w oryginale i podpisane przez osoby uprawnione do reprezentowania odpowiednio Wykonawcy, Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia publicznego albo kopii dokumentu poświadczonej za zgodność z oryginałem przez notariusza. Wraz z pełnomocnictwem należy złożyć, w oryginale albo kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem, dokument lub dokumenty, z których wynika uprawnienie osób udzielających pełnomocnictwa do reprezentowania danego podmiotu. 13) Dokumenty potwierdzające uprawnienie do podpisania oferty oraz do podpisania lub poświadczenia za zgodność z oryginałem składanych oświadczeń lub dokumentów (inne niż pełnomocnictwo) muszą być złożone w oryginale albo kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem. 14) Informacje składane w trakcie postępowania, stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993r. – o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (tj. Dz.U. 2019, poz. 1010.), co do których wykonawca nie później niż w terminie składania ofert zastrzegł, że nie mogą być one udostępnione innym uczestnikom postępowania oraz wykazał, iż zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa, muszą być oznaczone klauzulą: „DOKUMENT STANOWI TAJEMNICĘ PRZEDSIĘBIORSTWA”. Wykonawca nie może zastrzec informacji, o których mowa w art. 86 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. – Prawo zamówień publicznych 2. Na ofertę składają się: 1) Formularz Oferty zgodny w treści z Załącznikiem Nr 2 do SIWZ, 2) Kosztorys ofertowy - zgodny z treścią Załącznika Nr 3a – 3c do SIWZ, 3) Oświadczenie Własne Wykonawcy zgodnie z treścią Załącznika Nr 4 do SIWZ; 4) Zobowiązanie podmiotu – o ile dotyczy 5) Pełnomocnictwo – o ile dotyczy. 3. Oferta wspólna: Zamawiający dopuszcza możliwość składania oferty przez dwóch lub więcej Wykonawców (w ramach oferty wspólnej w rozumieniu art. 23 ustawy) pod warunkiem, że taka oferta spełniać będzie następujące wymagania: a) Wykonawcy występujący wspólnie są zobowiązani do ustanowienia pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu albo do reprezentowania ich w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. b) Każdy z Wykonawców występujących wspólnie obowiązany jest do wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. 4. Ofertę należy złożyć w zamkniętej i opieczętowanej kopercie lub opakowaniu z wyraźnym napisem: Oferta na przetarg nieograniczony nr 539/ZZN/2019/RJ na: „Usuwanie tam bobrowych na terenie Zarządu Zlewni w Nowym Sączu”- Część nr ….. 5. Zaleca się, aby wszystkie kartki oferty były oznaczone kolejnym numerem i połączone ze sobą w sposób uniemożliwiający zdekompletowanie oferty. 6. Wykonawcy ponoszą wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach