Przetargi.pl
Poprawa stanu infrastruktury edukacyjno sportowej w Szkole Podstawowej w Dziekanowie Leśnym, w formule zaprojektuj i wybuduj.

Gmina Łomianki ogłasza przetarg

 • Adres: 05-092 Łomianki, ul. Warszawska
 • Województwo: mazowieckie
 • Telefon/fax: tel. 227 686 301 , fax. 227 686 302
 • Data zamieszczenia: 2019-09-11
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Łomianki
  ul. Warszawska 115
  05-092 Łomianki, woj. mazowieckie
  tel. 227 686 301, fax. 227 686 302
  REGON: 00000000000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: http://bip.lomianki.pl/index.php?sc=122&m=6

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Poprawa stanu infrastruktury edukacyjno sportowej w Szkole Podstawowej w Dziekanowie Leśnym, w formule zaprojektuj i wybuduj.
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  3.1 Przedmiotem zamówienia jest przebudowa zagospodarowania terenu sportowego wokół szkoły, w skład którego wejdzie:  przebudowa istniejącej bieżni z wymianą nawierzchni na bezpieczną poliuretanową (wymiary ok. 120x5 m),  przebudowa istniejącego boiska do siatkówki / koszykówki z wymianą nawierzchni asfaltowej na bezpieczną poliuretanową (wymiary ok. 15x30 m) oraz przebudowa dojść i chodników w rejonie boisk i bieżni,  budowa skoczni w dal na końcu bieżni z wypełnieniem piaskowym (wymiary ok. 5x10 m),  przeniesienie dwóch betonowych stołów do tenisa lub ewentualna rozbiórka i montaż nowych stołów,  montaż dwóch altan do zajęć na powietrzu dla 8 osób każda w rejonie boiska i placu zabaw (ok. 105 m2),  instalacje odwadniające w rejonie boisk i bieżni (przekładki i odwodnienie liniowe),  montaż 10 stojaków rowerowych na terenie szkoły,  nasadzenie zieleni wokół szkolnej infrastruktury sportowej wraz z wykonaniem nawierzchni trawiastej do wykorzystania pod zajęcia sportowe wokół boisk. 3.2 Realizacja zadania odbywać się będzie w procedurze „Zaprojektuj i wybuduj” 3.3 Szczegółowy Opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w załącznikach 3-5 do SIWZ.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 71220000-6
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: 8.1 Zamawiający żąda od Wykonawców wniesienia wadium w wysokości: 9 000,00 PLN (słownie: dziewięć tysięcy złotych 00/100).
 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Zamawiający nie określa ww. warunku.
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: 6.1.3 W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez wykonawców oświadczenie o którym mowa w pkt 6.1.1 SIWZ składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Oświadczenie te ma potwierdzać brak podstaw wykluczenia oraz spełnianie warunków udziału w postępowaniu, w zakresie, w którym każdy z Wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu. 6.1.4 Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw do wykluczenia oraz spełnienia – w zakresie, w jakim powołuje się na ich zasoby- warunków udziału w postępowaniu zamieszcza informacje o tych podmiotach w oświadczeniu, o którym mowa w pkt 6.1.1 SIWZ. Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów na zasadzie określonej w art. 22a ustawy Pzp składa zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia - wzór Załącznik nr 6 do SIWZ. 6.8 Wykonawcy wspólnie ubiegający się o zamówienie ponoszą solidarną odpowiedzialność za wykonanie umowy i wniesienie zabezpieczenia należytego wykonania umowy oraz zobowiązani są ustanowić Pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach