Przetargi.pl
Wynajem aparatury naukowo-badawczej

Politechnika Warszawska, Wydział Inżynierii Materiałowej ogłasza przetarg

 • Adres: 02-507 Warszawa, Wołoska
 • Województwo: mazowieckie
 • Telefon/fax: tel. 22 234 87 37, , fax. 22 234 87 37
 • Data zamieszczenia: 2019-09-11
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Politechnika Warszawska, Wydział Inżynierii Materiałowej
  Wołoska 141
  02-507 Warszawa, woj. mazowieckie
  tel. 22 234 87 37, , fax. 22 234 87 37
  REGON: 00000155400000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.pw.edu.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Uczelnia wyższa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Wynajem aparatury naukowo-badawczej
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  3.3. Przedmiotem zamówienia jest aparatury naukowo-badawczej: 3.3.1. służącej do wyznaczania składu fazowego oraz stanu naprężeń w stali w badania RTG (część I zamówienia); 3.3.2. służącej do badania profili składu chemicznego stali nawęglanych na przekroju poprzecznym (część II zamówienia). 3.4. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w załączniku nr 4 (część I zamówienia) i 5 (część II zamówienia) do SIWZ - SOPZ. 3.5. Zamawiający dopuszcza składanie ofert równoważnych zgodnie z art. 30 ust. 5 ustawy Pzp pod warunkiem, iż produkt równoważny będzie posiadał takie same lub lepsze parametry techniczne, jakościowe, funkcjonalne i użytkowe. Udowodnienie równoważności będzie leżało po stronie Wykonawcy. Wykonawca powołujący się na rozwiązania równoważne jest obowiązany wykazać, że oferowany przez niego przedmiot zamówienia spełnia wymagania określone przez Zamawiającego. 3.6. Przez produkt równoważny Zamawiający rozumie urządzenia o parametrach nie gorszych niż wskazane w załączniku nr 4 i/lub 5 do SIWZ – SOPZ. 3.7. Jeżeli w opisie przedmiotu zamówienia w SIWZ i załącznikach do SIWZ, wskazano jakiekolwiek znaki towarowe lub oznaczenia, które mogą być uznane za znaki towarowe, należy przyjąć, że wskazane oznaczenia lub znaki towarowe określają parametry techniczne równoważne od opisanych. 3.8. Wymagania Zamawiającego dotyczące warunków gwarancji: Zgodnie z wymaganiami zawartymi w załączniku nr 4 i/lub 5 do SIWZ - SOPZ.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 38540000-2
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Zamawiający nie określa warunku
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: 6.9.1. Wypełniony i podpisany Formularz oferty na załączniku nr 1 do SIWZ; 6.9.2. Zobowiązanie innych podmiotów do oddania Wykonawcy do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji wykonania zamówienia (jeżeli dotyczy), sporządzone wg wzoru stanowiącego załącznik nr 3 do SIWZ; 6.9.3. w przypadku, gdy ofertę w imieniu wykonawcy podpisuje pełnomocnik, do oferty należy dołączyć dokument lub pełnomocnictwo (oryginał pełnomocnictwa lub kopię potwierdzoną za zgodność z oryginałem przez notariusza), z których wynika uprawnienie osoby (osób) do składania oświadczeń woli i reprezentowania Wykonawcy, jeżeli prawo to nie wynika z rejestru. W takiej sytuacji dokument lub pełnomocnictwo muszą być integralną częścią oferty: 6.9.3.1. pełnomocnictwo powinno jednoznacznie określać zakres umocowania 6.2. Wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Pzp, przekaże Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp. Wraz ze złożeniem oświadczenia wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia. Zamawiający zaleca złożenie oświadczenia zgodnie ze wzorem wskazanym w załączniku nr 2 do SIWZ. i wskazywać osobę pełnomocnika, 6.9.3.2. w przypadku podmiotów występujących wspólnie w dokumencie pełnomocnictwa należy wskazać wszystkich Wykonawców, którzy wspólnie ubiegają się o udzielenie zamówienia, a każdy z nich powinien podpisać się pod tym dokumentem, 6.9.3.3. spółka cywilna dołącza w/w pełnomocnictwo lub dokument, z którego wynika w/w pełnomocnictwo, kopie umowy spółki cywilnej lub uchwałę – poświadczoną za zgodność z oryginałem.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach