Przetargi.pl
Usuwanie pojazdów z drogi w przypadkach określonych w art. 130a ustawy Prawo o ruchu drogowym - i ich przechowywanie na parkingu strzeżonym

Starostwo Powiatowe w Białej Podlaskiej ogłasza przetarg

 • Adres: 21-500 Biała Podlaska, ul. Brzeska
 • Województwo: lubelskie
 • Telefon/fax: tel. 83 35 11 354 , fax. 83 35 11 355
 • Data zamieszczenia: 2019-10-10
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Starostwo Powiatowe w Białej Podlaskiej
  ul. Brzeska 41
  21-500 Biała Podlaska, woj. lubelskie
  tel. 83 35 11 354, fax. 83 35 11 355
  REGON: 30238586000000

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Usuwanie pojazdów z drogi w przypadkach określonych w art. 130a ustawy Prawo o ruchu drogowym - i ich przechowywanie na parkingu strzeżonym
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest usuwanie pojazdów z dróg położonych na terenie Powiatu Bialskiego, w tym pojazdów przewożących materiały niebezpieczne w przypadkach określonych w art. 130a ust. 1 – 2 ustawy Prawo o ruchu drogowym oraz przechowywanie tych pojazdów na parkingu strzeżonym – na warunkach określonych w załączonym projekcie umowy.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 50118000-5
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Wykonawca, musi posiadać zezwolenie na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego lub licencję na wykonywanie transportu drogowego rzeczy wydane na podstawie przepisów ustawy z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym (t. j. Dz. U. z 2019 r., poz. 58, z późn. zm.), jeżeli jest przedsiębiorcą uprawnionym do jego uzyskania.
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: Wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy, przekaże zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy. Wraz ze złożeniem oświadczenia, wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia. Propozycję treści oświadczenia zawiera załącznik nr 3 do SIWZ.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach