Przetargi.pl
Kompleksowe ubezpieczenie majątku firmy, odpowiedzialności cywilnej oraz floty pojazdów w zakresie OC,AC,NNW,ZK Przedsiębiorstwa Komunikacji Samochodowej w Łukowie S.A.

Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Łukowie Spółka Akcyjna ogłasza przetarg

 • Adres: 21-400 Łuków, ul. Piłsudskiego
 • Województwo: lubelskie
 • Telefon/fax: tel. 257 982 827 , fax. 257 982 858
 • Data zamieszczenia: 2019-10-10
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Łukowie Spółka Akcyjna
  ul. Piłsudskiego 29
  21-400 Łuków, woj. lubelskie
  tel. 257 982 827, fax. 257 982 858
  REGON: 61638500000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: http://pks.lukow.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Spółka Akcyjna

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Kompleksowe ubezpieczenie majątku firmy, odpowiedzialności cywilnej oraz floty pojazdów w zakresie OC,AC,NNW,ZK Przedsiębiorstwa Komunikacji Samochodowej w Łukowie S.A.
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Część 1 - Ubezpieczenia komunikacyjne OC, AC, NNW i OC Zielona Karta Ubezpieczeniem objęte są pojazdy wraz z wyposażeniem wymienione i opisane w tabeli Załącznik nr 1 do OPZ - wykaz pojazdów oraz pojazdy włączone do ubezpieczenia przez zamawiającego w trakcie trwania umowy będące w posiadaniu zamawiającego lub użytkowaniu na podstawie leasingu. W zakres ubezpieczenia komunikacyjnego wchodzi: 1. Obowiązkowe ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej posiadacza pojazdu(OC), 2. Ubezpieczenie dobrowolne pojazdów w zakresie Auto Casco (AC), 3. Ubezpieczenie Następstw Nieszczęśliwych Wypadków kierowcy i pasażerów (NNW), 4. OC Zielona Karta (ZK) Część 2 - Ubezpieczenie mienia oraz odpowiedzialności cywilnej (deliktowej i kontraktowej) Zamawiającego UBEZPIECZENIE MIENIA OD WSZYSTKICH RYZYK System ubezpieczenia: SUMY STAŁE dla budynków, budowli, instalacji inżynieryjno technicznych oraz pozostałych środków trwałych w tym wyposażenia, Załącznik Nr 2 do OPZ - wykaz budynków. Zakres ubezpieczenia ALL RISKS obejmuje szkody majątkowe polegające na fizycznym zniszczeniu, uszkodzeniu lub utracie ubezpieczonego mienia będące bezpośrednim następstwem zdarzeń losowych nie wyłączonych na podstawie zapisów OWU Ubezpieczyciela z zastrzeżeniem postanowień zawartych w SIWZ oraz ofercie Ubezpieczyciela na wykonanie niniejszego zadania...
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 66510000-8
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach