Przetargi.pl
Przeprowadzenie zajęć z języka angielskiego wg STANAG 6001 dla kandydatów na żołnierzy zawodowych do Szkoły Podoficerskiej Sił Powietrznych w Dęblinie

41 Baza Lotnictwa Szkolnego ogłasza przetarg

 • Adres: 08-521 Dęblin, ul. Brygady Pościgowej
 • Województwo: lubelskie
 • Telefon/fax: tel. 261 517 525, , fax. 261 519 536
 • Data zamieszczenia: 2019-10-10
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: 41 Baza Lotnictwa Szkolnego
  ul. Brygady Pościgowej 5
  08-521 Dęblin, woj. lubelskie
  tel. 261 517 525, , fax. 261 519 536
  REGON: 61456920000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.41blsz.wp.mil.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Jednostka Wojskowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Przeprowadzenie zajęć z języka angielskiego wg STANAG 6001 dla kandydatów na żołnierzy zawodowych do Szkoły Podoficerskiej Sił Powietrznych w Dęblinie
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem zamówienia jest przeprowadzenie zajęć z języka angielskiego wg STANAG 6001 dla kandydatów na żołnierzy zawodowych Szkoły Podoficerskiej Sił Powietrznych w Dęblinie zgodnie z normami: • Ramowego i Szczegółowego Programu Nauczania - Języka Angielskiego w Jednostkach Podległych Dowódcy Generalnemu RSZ - Poziom Podstawowy SPJ 1111 wg STANAG 6001; Sygn. Dow. Gen. 45/2016; • Ramowego i Szczegółowego Programu Nauczania Języka Angielskiego w Jednostkach Podległych Dowódcy Generalnemu RSZ - Poziom Średniozaawansowany SPJ 2222 wg STANAG 6001; Sygn. Dow. Gen. 63/2016; • Planu Kształcenia i Egzaminowania ze Znajomości Języków Obcych w Resorcie Obrony Narodowej na 2019 rok; • Decyzji Nr 251/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 26 czerwca 2015 r. w sprawie kształcenia i egzaminowania ze znajomości języków obcych w resorcie obrony narodowej; • Rozkaz NR146 Dowódcy Generalnego Rodzajów Sił Zbrojnych z dnia 26 marca 2019 r. w sprawie kształcenia i egzaminowania ze znajomości języków obcych w jednostkach podległych Dowódcy Generalnemu Rodzajów Sił Zbrojnych; 2. Zamawiający nie wymaga osobistego wykonania przez Wykonawcę kluczowych części zamówienia. 3. Szczegółowy opis przedmiotów zamówienia określa niniejsza SIWZ oraz: • Załącznik Nr 1 do SIWZ tj . formularz ofertowy; • Załącznik Nr 1a do SIWZ tj. szczegółowy opis przedmiotu zamówienia. • Załącznik Nr 5 do SIWZ tj. – ogólne warunki umowy 4. Wykonawca którego oferta zostanie wybrana, najpóźniej w dniu podpisania umowy, zobowiązuje się pod rygorem rozwiązania umowy z winy Wykonawcy i naliczenia Wykonawcy kary umownej dostarczyć Zamawiającemu dokumenty potwierdzające doświadczenie oraz kwalifikacje zawodowe lektorów zgodnie ze złożonym wykazem osób tzn: • dokumenty potwierdzające wykształcenie tj. tytuł zawodowy magistra filologii angielskiej dla każdej z wymienionych w wykazie osób; • dokumenty potwierdzające minimum 3-letnie doświadczenie w nauczaniu języka angielskiego w instytucjach wojskowych na podstawie STANAG 6001 na poziomie SPJ 1111 i SPJ 2222, w szczególności w kursach językowych dotyczących tematyki wojskowej i lotniczej dla każdej z wymienionych w wykazie osób. 5. UWAGA! Zamawiający informuje, że zgodnie z art. 43 ust. 1 ustawy z dnia 11.03.2004r o podatku od towarów i usług Wykonawca może podlegać ustawowemu zwolnieniu od podatku od towarów i usług na podstawie: • Pkt. 26) ustawy - usługi świadczone przez: a) jednostki objęte systemem oświaty w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. - Prawo oświatowe, w zakresie kształcenia i wychowania, b)uczelnie, jednostki naukowe Polskiej Akademii Nauk oraz instytuty badawcze, w zakresie kształcenia - oraz dostawę towarów i świadczenie usług ściśle z tymi usługami związane; • Pkt. 28) ustawy - usługi nauczania języków obcych Uregulowania odnoszące się do podwykonawców: 6. Wykonawca może powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcy (zgodnie z art. 36a. ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych). W takim przypadku zamawiający zgodnie z art. 36b. ust. 1 ustawy żąda wskazania przez wykonawcę w formularzu ofertowym (załączniku Nr 1 do SIWZ) części zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom i podania przez wykonawcę firm podwykonawców (o ile są znane). 7. Jeżeli zamawiający stwierdzi, że wobec danego podwykonawcy zachodzą podstawy wykluczenia, wykonawca obowiązany jest zastąpić tego podwykonawcę lub zrezygnować z powierzenia wykonania wykonywania części zamówienia podwykonawcy. 8. Powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom nie zwalnia wykonawcy z odpowiedzialności za należyte wykonane tego zamówienia. 9. Postanowienia dotyczące wymagań zamawiającego co do umów o podwykonawstwo oraz zasad zawierania takich umów zawarte zostały we wzorze umowy. Informacje o ochronie danych osobowych (zgodnie z art. 13 RODO): 10. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, Zamawiający informuję, że:  administratorem Pani/Pana danych osobowych jest: 41. Baza Lotnictwa Szkolnego 08– 521 Dęblin ul. Brygady Pościgowej 5 tel. 261-517-525; NIP: 506-011-18-75 REGON: 061456920  Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego na przeprowadzenie zajęć z języka angielskiego wg STANAG 6001 dla kandydatów na żołnierzy zawodowych do Szkoły Podoficerskiej Sił Powietrznych w Dęblinie prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego;  odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 1843), dalej „ustawa Pzp”;  Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy Pzp, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy;  obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp;  w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;  posiada Pani/Pan: − na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących; − na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych **; − na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO ***; − prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;  nie przysługuje Pani/Panu: − w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych; − prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO; − na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO. ______________________ * Wyjaśnienie: informacja w tym zakresie jest wymagana, jeżeli w odniesieniu do danego administratora lub podmiotu przetwarzającego istnieje obowiązek wyznaczenia inspektora ochrony danych osobowych. ** Wyjaśnienie: skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą Pzp oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników. *** Wyjaśnienie: prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego. 11. Wykonawca ubiegając się o udzielenie zamówienia publicznego jest zobowiązany do wypełnienia wszystkich obowiązków formalno-prawnych związanych z udziałem w postępowaniu. Do obowiązków tych należą m.in. obowiązki wynikające z RODO - rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str.1), w szczególności obowiązek informacyjny przewidziany w art. 13 RODO względem osób fizycznych, których dane osobowe dotyczą i od których dane te wykonawca bezpośrednio pozyskał. Jednakże obowiązek informacyjny wynikający z art. 13 RODO nie będzie miał zastosowania, gdy i w zakresie, w jakim osoba fizyczna, której dane dotyczą, dysponuje już tymi informacjami (vide: art. 13 ust. 4). Ponadto wykonawca będzie musiał wypełnić obowiązek informacyjny wynikający z art. 14 RODO względem osób fizycznych, których dane przekazuje zamawiającemu i których dane pośrednio pozyskał, chyba że ma zastosowanie co najmniej jedno z włączeń, o których mowa w art. 14 ust. 5 RODO. W celu zapewnienia, że wykonawca wypełnił ww. obowiązki informacyjne oraz ochrony prawnie uzasadnionych interesów osoby trzeciej, której dane zostały przekazane w związku z udziałem wykonawcy w postępowaniu, Zamawiający zobowiązuje wykonawcę do złożenia w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego oświadczenia o wypełnieniu przez niego obowiązków informacyjnych przewidzianych w art. 13 lub art. 14 RODO (treść oświadczenia wymaganego od wykonawcy w zakresie wypełnienia przez niego obowiązków informacyjnych przewidzianych w art. 13 lub art. 14 RODO została ujęta przez zamawiającego we wzorze formularza ofertowego– załącznika nr 1 do SIWZ). Umowa o powierzeniu przetwarzania danych osobowych zostanie zawarta po zawarciu umowy z wybranym Wykonawcą. Formalności z tym związanych dopełni osoba odpowiedzialna za realizację umowy. Wymogi dotyczące zatrudnienia: Zamawiający nie wymaga, aby lektorzy bezpośrednio realizujący przedmiot zamówienia po stronie Wykonawcy, byli zatrudnieni na podstawie umowy o pracę.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 80500000-9
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach