Przetargi.pl
Kompleksowa dostawa (sprzedaż i dystrybucja) gazu ziemnego

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Rykach Sp. z o.o. ogłasza przetarg

 • Adres: 08-500 Ryki, ul. Słowackiego
 • Województwo: lubelskie
 • Telefon/fax: tel. 81 8651539 , fax. 81 8651602
 • Data zamieszczenia: 2019-10-10
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Rykach Sp. z o.o.
  ul. Słowackiego 5
  08-500 Ryki, woj. lubelskie
  tel. 81 8651539, fax. 81 8651602
  REGON: 43084464700000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: https://bip.pgkimryki.pl/zamowienia-publiczne/przetargi-i-ogloszenia

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Kompleksowa dostawa (sprzedaż i dystrybucja) gazu ziemnego
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest kompleksowa dostawa (sprzedaż i dystrybucja) paliwa gazowego – gazu ziemnego wysokometanowego grupy E dla potrzeb PGKiM Ryki Sp. z o.o., do instalacji następujących obiektów: CZĘŚĆ 1 – Ryki, ul. Słowackiego 5: 1) Kuchnia: Grupa taryfowa W – 3.6, szacunkowe zużycie paliwa w ciągu 1 roku: 61057 kWh; 2) Kotłownia: Grupa taryfowa W – 4, szacunkowe zużycie paliwa w ciągu 1 roku: 154869 kWh; 3) Myjnia samochodowa: Grupa taryfowa W – 4, szacunkowe zużycie paliwa w ciągu 1 roku: 89049 kWh; CZĘŚĆ 2 – Ryki, ul. Kościuszki 23: 4) Kotłownia: Grupa taryfowa W – 5, szacunkowe zużycie paliwa w ciągu 1 roku: 687570 kWh; CZĘŚĆ 3 – Ryki, ul. Karola Wojtyły 29: 5) Kotłownia: Grupa taryfowa W – 5, szacunkowe zużycie paliwa w ciągu 1 roku: 483492 kWh
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 09123000-7
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: W celu potwierdzenia spełniania przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu dotyczących kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, Wykonawcy muszą udokumentować posiadanie: a) aktualnej koncesji wydanej przez Prezesa URE na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu gazem ziemnym, oraz b) aktualnej koncesji na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie dystrybucji gazu ziemnego, wydanej przez Prezesa URE (w przypadku Wykonawców będących właścicielami sieci dystrybucyjnych) lub złożyć oświadczenie o zawarciu umowy z OSD na świadczenie usług dystrybucji gazu ziemnego (w przypadku Wykonawców niebędących właścicielami sieci dystrybucyjnych).

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach