Przetargi.pl
” Przedszkolaki w Serokomli-zakup i dostawa sprzętu ICT”

Gmina Serokomla ogłasza przetarg

 • Adres: 21-413 Serokomla, Warszawska
 • Województwo: lubelskie
 • Telefon/fax: tel. 25 755 45 02, , fax. 25 755 45 02
 • Data zamieszczenia: 2019-10-10
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Serokomla
  Warszawska 21
  21-413 Serokomla, woj. lubelskie
  tel. 25 755 45 02, , fax. 25 755 45 02
  REGON: 71158247000000

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  ” Przedszkolaki w Serokomli-zakup i dostawa sprzętu ICT”
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawa sprzętu ICT, dla potrzeb realizacji projektu „Przedszkolaki w Serokomli” Przedmiot zamówienia obejmuje dostawę takiego sprzętu jak: laptop z oprogramowanie, ekran projekcyjny,radio z odtwarzaczem CD,telewizor,odtwarzacz DVD,urządzenie wielofunkcyjne (laser),wielofunkcyjne (tusz),projektor multimedialny, tablica interaktywna z oprogramowaniem, komputer stacjonarny z oprogramowaniem,podłoga interaktywna Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w zał. numer 7 do SIWZ. Zamawiający wymaga, aby sprzęty ICT, były fabrycznie nowe, wolne od wad. Wszystkie dostarczone towary muszą posiadać aktualne i odpowiednie atesty, certyfikaty, świadectwa jakości i spełniać wszelkie wymogi norm określonych obowiązującym prawem.W przypadku stwierdzenia, że dostarczone sprzęty, urządzenia są uszkodzone, bądź nie odpowiadają przedmiotowi zamówienia pod względem jakości, funkcjonalności i parametrów technicznych, Wykonawca wymieni je na inne właściwe na własny koszt.Wykonawca zobligowany jest w ramach dostawy do transportu, wniesienia, zamontowania, uruchomienia, skonfigurowania zamówionego sprzętu
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 30236000-2
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: 1000,00 zł brutto(słownie: jeden tysiąc złotych)
 • III.2. Warunki udziału
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: Wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy PZP, przekaże samodzielnie(bez odrębnego wezwania ze strony zamawiającego) oświadczenie zamawiającemu o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy PZP. Wraz ze złożeniem oświadczenia, wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia. –zgodnie z zał. Nr 4 do SIWZ

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach