Przetargi.pl
Usuwanie odpadów z folii rolniczych, siatki i sznurka do owijania balotów, opakowań po nawozach i typu Big Bag z terenu Gminy Duszniki

Gmina Duszniki ogłasza przetarg

 • Adres: 64-550 Duszniki, Sportowa
 • Województwo: wielkopolskie
 • Telefon/fax: tel. 61 2919075, 2919400 , fax. 612 919 131
 • Data zamieszczenia: 2022-03-02
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Duszniki
  Sportowa 1
  64-550 Duszniki, woj. wielkopolskie
  tel. 61 2919075, 2919400, fax. 612 919 131
  REGON: 63125836500000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.duszniki.eu

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Usuwanie odpadów z folii rolniczych, siatki i sznurka do owijania balotów, opakowań po nawozach i typu Big Bag z terenu Gminy Duszniki
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiot zamówienia obejmuje Usuwanie odpadów z folii rolniczych, siatki i sznurka do owijania balotów, opakowań po nawozach i typu Big Bag z terenu Gminy Duszniki i polega na odbiorze, transporcie i unieszkodliwieniu odpadów pochodzących z działalności rolniczej od rolników z terenu Gminy Duszniki. 2. Szczegółowy zakres zamówienia obejmuje usunięcie odpadów pochodzących z działalności rolniczej od rolników z terenu Gminy Duszniki, w tym: załadunek, odbiór odpadów z miejsca wskazanego przez Zamawiającego na terenie Gminy Duszniki, transport odpadów z miejsca odbioru do miejsca odzysku lub unieszkodliwienia odpadów wraz z kosztami odzysku lub unieszkodliwienia oraz prowadzenie ilościowej i jakościowej ewidencji odpadów. 3. Kod odbioru odpadów: 02 01 04. Szacunkowa ilość odpadów do odbioru i poddania odzyskowi lub unieszkodliwieniu, na podstawie zgłoszeń od rolników to ok. 201 [Mg] i przedstawia się następująco: Lp. Kod odpadu Nazwa Ilość [Mg] a b c d 1. 02 01 04 Folia rolnicza 55,00 2. 02 01 04 Siatka do owijania balotów 48,00 3. 02 01 04 Sznurek do owijania balotów 1,00 4. 02 01 04 Opakowania po nawozach 2,00 5. 02 01 04 Opakowania typu Big Bag 95,00 RAZEM: 201,00 4. Wykonawca składa ofertę obliczoną w oparciu o oszacowane i zadeklarowane przez rolników ilości odpadów. Uwaga ! Planowana ilość odpadów do odbioru i do poddania odzyskowi lub unieszkodliwieniu może ulec zmianie. Rozliczenia będą dokonywane na podstawie rzeczywistej wagi rodzajów odebranych odpadów, zgodnie z ofertą cenową – według tabeli dla poszczególnych frakcji odpadów po cenach jednostkowych brutto. 5. Zamawiający wskazuje miejsce na terenie Gminy Duszniki, gdzie rolnicy będą zobowiązani dostarczyć we własnym zakresie odpady z działalności rolniczej, będące przedmiotem zamówienia: Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (w skrócie PSZOK) w m. Duszniki, ul. Niewierska 3, 64-550 Duszniki. Rolnicy dostarczą odpady do w/w miejsca w terminie ustalonym między Zamawiającym a Wykonawcą zamówienia, najpóźniej do dnia 20 lutego 2021 r. 6. W ramach realizacji przedmiotu zamówienia Wykonawca zobowiązany jest: 1) zważyć odbierane odpady rolnicze, będące przedmiotem zamówienia, przy użyciu własnych urządzeń; 2) załadować odpowiednio zapakowane odpady rolnicze, będące przedmiotem zamówienia, oraz uporządkować miejsce wykonywania usługi z w/w odpadów; 3) transportować odebrane odpady rolnicze, będące przedmiotem zamówienia, do miejsc ich odzysku lub unieszkodliwienia środkami transportu posiadającymi aktualne zezwolenie na transport odpadów; 4) rozładować i przekazać odebrane odpady rolnicze, będące przedmiotem zamówienia, do odzysku lub unieszkodliwienia; 5) spisać z każdą osobą dostarczającą odpady protokół odbioru odpadów z folii rolniczych, siatki i sznurka do owijania balotów oraz opakowań po nawozach i typu Big Bag, którego jeden egzemplarz przekaże Zamawiającemu; protokół w szczególności powinien zawierać następujące dane: a) imię i nazwisko rolnika z terenu Gminy Duszniki, który dostarcza odpady, b) adres, z którego pochodzą dostarczone odpady z folii rolniczych, siatki i sznurka do owijania balotów oraz opakowań po nawozach i typu Big Bag, c) datę odbioru, d) wagę odbieranego odpadu w rozbiciu na: folie rolnicze, siatki do owijania balotów, sznurek do owijania balotów, opakowania po nawozach oraz opakowania typu Big Bag, e) podpis rolnika, f) podpis i pieczęć Wykonawcy (właściciela firmy) lub osoby upoważnionej przez Wykonawcę ze wskazaniem pełnionej funkcji; 6) do prowadzenia ilościowej i jakościowej ewidencji odpadów określonej w art. 66 i 67 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2020 r. poz. 797 z późn. zm.); 7) wykonania przedmiotu zamówienia z uwzględnieniem wymogów obowiązującego w tym zakresie prawa, do przekazania Zamawiającemu stosownych dokumentów potwierdzających właściwe i zgodne z przepisami wykonanie przedmiotu zamówienia; 8) do wykonania co najmniej 15 zdjęć podczas wykonywania prac na różnym etapie, czytelnych, dobrej jakości, kolorowych zdjęć, ilustrujących przebieg realizacji zadania; 9) Wykonawca zobowiązany jest do przekazania Zamawiającego oryginałów lub potwierdzonych za zgodność kopii kart przekazania odpadów, osobno dla każdego z rolników, którzy przekazali odpady folii rolniczych, siatki i sznurka do owijania balotów oraz opakowań po nawozach i typu Big Bag poddanych odzyskowi lub unieszkodliwieniu. Poświadczone za zgodność z oryginałem kopie kart ewidencji odpadów potwierdzających przyjęcie odpadów przez prowadzącego zbieranie lub przetwarzanie odpadów w procesie odzysku lub unieszkodliwienia, wraz z ich zbiorczym zestawieniem powinny być wygenerowane z systemu Bazy Danych odpadowych (w skrócie BDO); 10) po wykonaniu zadania Wykonawca przedłoży Zamawiającemu sprawozdanie zawierające: a) adres gospodarstwa rolnego, z którego dostarczone zostały odpady, b) ilości odebranego odpadu w Mg w rozbiciu na folie rolnicze, siatki i sznurki do owijania balotów, opakowania po nawozach i typu Big Bag; 11) po wykonaniu zadania Wykonawca złoży oświadczenia o prawidłowym wykonaniu prac z zachowaniem właściwych przepisów technicznych i sanitarnych; 12) zachowania w tajemnicy wszelkich informacji i danych otrzymanych od Zamawiającego oraz od właścicieli nieruchomości, którzy dostarczą odpady; 13) wykonania wszelkich innych działań lub czynności nieopisanych w dokumentacji przetargowej, a wynikających z procedur określonych w przepisach powszechnie obowiązującego prawa, niezbędnych do właściwego i kompletnego wykonania zamówienia; 14) dostarczenia wygenerowanych z systemu BDO i poświadczonych za zgodność z oryginałem kopii dokumentów ewidencji odpadów potwierdzających ostateczne zagospodarowanie odpadów w procesie unieszkodliwienia lub odzysku, wraz z ich zbiorczym zestawieniem w terminie do 28 lutego 2021r. 7. Wszelkie działania lub czynności nieopisane powyżej, a wynikające z procedur określonych w ustawach oraz przepisach szczególnych, niezbędne do właściwego i kompletnego wykonania zamówienia Wykonawca winien wykonać w ramach przedmiotu zamówienia i uwzględnić w kosztach i terminie wykonania przedmiotu zamówienia. Uwaga ! Wykonawca zobowiązany jest: posiadać aktualne zezwolenie na przetwarzanie lub zbieranie i przetwarzanie odpadów, w przypadku gdy będzie również podmiotem przetwarzającym odpady. 8. Miejsce wykonania usługi - odbioru rolniczych: PSZOK w Dusznikach, ul. Niewierska 3, 64-550 Duszniki, przy Oczyszczalni ścieków w Dusznikach. 9. Zamawiający działając na podstawie art. 29 ust. 3a ustawy Pzp, wskazuje rodzaj czynności niezbędnych do realizacji przedmiotu zamówienia, których dotyczą wymagania zatrudnienia na podstawie umowy o pracę, w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (t.j. z dnia 18.06.2020r. Dz. U. z 2020r. poz. 1320 ze zm.) przez Wykonawcę oraz podwykonawców i dalszych podwykonawców oraz osób wykonujących czynności w trakcie realizacji przedmiotu umowy tj. wykonywanie bezpośrednio prac z zakresu załadunku i transportu odpadów rolniczych do miejsca odzysku lub unieszkodliwienia. Tym samym przy realizacji robót Wykonawca lub odpowiednio jego podwykonawca lub dalszy podwykonawca, będzie zatrudniał na podstawie umowy o pracę, w rozumieniu przepisów Kodeksu pracy, w wymiarze czasu pracy adekwatnym do powierzonych im zadań, wszystkich pracowników fizycznych, a także prowadzących pojazdy (kierowców), obsługujących urządzenia. 10. Wymagania dotyczące zatrudnienia oraz czynności kontrolnych wobec Wykonawcy odnośnie spełnienia przez Wykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wskazanych powyżej, zostały określone w załączniku nr 1 do SIWZ - projekt umowy. Wykonawca ma obowiązek zawrzeć w umowie z podwykonawcą i dalszym podwykonawcą wymóg zatrudnienia przez podwykonawcę lub dalszych podwykonawców pracowników wykonujących wskazane przez Zamawiającego czynności w zakresie realizacji zamówienia na umowę o pracę. 11. Termin wykonania zamówienia: do dnia 28 lutego 2021 r.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 90533000-2
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach