Przetargi.pl
Świadczenie usługi konserwacji oświetlenia dróg i miejsc publicznych na terenie Gminy Duszniki, na urządzeniach pozostających we władaniu ENEA Oświetlenie sp. z o.o.

Gmina Duszniki ogłasza przetarg

 • Adres: 64-550 Duszniki, Sportowa
 • Województwo: wielkopolskie
 • Telefon/fax: tel. 61 2919075, 2919400 , fax. 612 919 131
 • Data zamieszczenia: 2022-03-02
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Duszniki
  Sportowa 1
  64-550 Duszniki, woj. wielkopolskie
  tel. 61 2919075, 2919400, fax. 612 919 131
  REGON: 63125836500000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.duszniki.eu

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Świadczenie usługi konserwacji oświetlenia dróg i miejsc publicznych na terenie Gminy Duszniki, na urządzeniach pozostających we władaniu ENEA Oświetlenie sp. z o.o.
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem postępowania jest wykonanie usługi konserwacji oświetlenia dróg i miejsc publicznych na terenie Gminy Duszniki, na urządzeniach pozostających we władaniu ENEA Oświetlenie sp. z o.o. w terminie od dnia 01 stycznia 2021 r. do 31 grudnia 2021 r. Zamówienie obejmuje konserwację sieci i urządzeń związanych z konserwacją i utrzymaniem oświetlenia drogowego, a w szczególności: oględziny linii oświetleniowej, pomiary napięć i obciążeń, pomiary rezystencji uziemień, badanie skuteczności przeciw-poraż., ocena stanu technicznego sieci oświetleniowej, prowadzenie dokumentacji techniczno-prawnej, wymiana niesprawnych Źródeł światła, utylizacja zużytych źródeł światła pochodzących z wymian, lokalizacja i naprawa uszkodzeń linii kablowej i napowietrznej, utrzymanie tabliczek zaciskowo-bezpiecznikowych słupów oświetleniowych w sprawności technicznej, utrzymanie sprawności technicznej opraw oświetleniowych, wykonanie pomiarów eksploatacyjnych punktów świetlnych, wymiana uszkodzonych przewodów zasilających w słupach i wysięgnikach, wymiana uszkodzonych elementów zabezpieczających oprawy oświetleniowe oraz dostosowanie zabezpieczeń do wymaganego poboru mocy, bieżąca kontrola i utrzymanie rozdzielnic oświetleniowych sprawności technicznej, kontrola prawidłowości czasów załączania i wyłączania oświetlenia, odnawianie i uzupełnianie brakujących napisów informacyjnych na słupach, latarniach i szafkach sterowniczo - zabezpieczeniowych. Wykonawca prowadzić będzie eksploatację urządzeń objętych przedmiotem zamówienia w sposób zapewniający bezpieczeństwo obsługi i otoczenia, optymalną żywotność urządzeń, utrzymanie efektywności i jakości urządzeń oświetlenia drogowego, zachowanie wymagań ochrony środowiska, bezpieczną i ekonomiczną pracę urządzeń, racjonalne i oszczędne użytkowanie energii elektrycznej.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 50232100-1
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach