Przetargi.pl
Usuwanie odp. niebezp.: cz.1 - odp. niebezp. o kodzie 17 06 05* - mat. bud. zaw. azbest (np. eternitu), cz.2 - odp. niebezp., z wył. odp. o kodzie 17 06 05* oraz odp. stwarzających zagr. sanit-epid.

Zarząd Dróg i Zieleni w Gdyni ogłasza przetarg

 • Adres: 81-364 Gdynia, 10 Lutego 24
 • Województwo: pomorskie
 • Telefon/fax: tel. 58 761 20 00
 • Data zamieszczenia: 2023-01-19
 • Zamieszczanie ogłoszenia: nieobowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Zarząd Dróg i Zieleni w Gdyni
  10 Lutego 24
  81-364 Gdynia, woj. pomorskie
  tel. 58 761 20 00
  REGON: 191675557
 • Adres strony internetowej zamawiającego: https://www.zdiz.gdynia.pl/

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Usuwanie odp. niebezp.: cz.1 - odp. niebezp. o kodzie 17 06 05* - mat. bud. zaw. azbest (np. eternitu), cz.2 - odp. niebezp., z wył. odp. o kodzie 17 06 05* oraz odp. stwarzających zagr. sanit-epid.
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: usługi
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie usługi obejmującej usuwanie odpadów niebezpiecznych:Część 1 – odpadów niebezpiecznych o kodzie 17 06 05* - materiałów budowlanych zawierających azbest (np. eternitu), oraz sporządzanie bieżącej dokumentacji z przeprowadzanej zbiórki odpadów, zgodnie z wzorem meldunku do opisu przedmiotu zamówienia, który stanowi:załącznik nr A1 do SWZ – dla części 1,2. Podstawowy zakres usługi obejmuje:a) ręczne lub mechaniczne uprzątnięcie odpadów niebezpiecznych o kodzie 17 06 05* (materiały budowlane zawierające azbest, np. eternit) z miejsc wskazanych przez Zamawiającego,b) załadunek zebranych odpadów na środek transportu, ich transport i przekazanie uprawnionym podmiotom, posiadającym niezbędne zezwolenia w tym zakresie, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa,c) zamiecenie lub zagrabienie terenu, jeśli jego stan po usunięciu odpadów będzie tego wymagać.3. Wykonawca zrealizuje usługę związaną z usuwaniem odpadów objętych przedmiotem zamówienia:a) z pasa drogowego głównych ciągów komunikacyjnych, skwerów i placów – w czasie określonym w ofercie - od zgłoszenia przez Zamawiającego (czas T wskazany w ofercie, w zaokrągleniu do pełnych godzin, tj. do 4 godz., do 6 godz., do 8 godz., do 12 godz., do 24 godz.; maksymalny czas T nie może przekroczyć 24 godzin), z uwzględnieniem możliwości wystąpienia potrzeby realizacji prac w godzinach 06:00-22:00 oraz w dni ustawowo wolne od pracy (soboty, niedziele, święta),b) z pozostałych terenów gminnych – w terminie uzgodnionym z Zamawiającym, jednak nie dłuższym niż 14 dni od zgłoszenia przez Zamawiającego.4. Przewidywana przez Zamawiającego, szacunkowa ilość odpadów do usunięcia w ramach realizacji zamówienia została wskazana w Formularzu cenowym - część 1, stanowiącym Załącznik nr 1a. Wartość tą należy traktować wyłącznie orientacyjnie.5. Rzeczywista ilość usuniętych przez Wykonawcę odpadów będzie zależeć od faktycznych potrzeb Zamawiającego.Przedmiot zamówienia nie obejmuje usuwania odpadów powstałych w wyniku zdarzeń drogowych.Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, warunki realizacji oraz obowiązki Wykonawcy określają załączniki do SWZ:dla części 1.:a) Opis przedmiotu zamówienia (OPZ) – Załącznik nr A do SWZb) Meldunek z realizacji usługi – Załącznik nr A1 do SWZc) Formularz cenowy – część 1 – załącznik nr 1a do SWZd) Wzór umowy – załącznik nr 7 – część 11. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie usługi obejmującej usuwanie odpadów niebezpiecznych:Część 2 – odpadów niebezpiecznych, z wyłączeniem odpadów o kodzie 17 06 05*, oraz odpadów stwarzających zagrożenie sanitarno-epidemiologiczne:16 03 80 produkty spożywcze przeterminowane lub nieprzydatne do spożycia, odpady medyczne:18 01 01 - urządzenia chirurgiczne i zabiegowe oraz ich resztki (z wyłączeniem 18 01 03)18 01 03* - inne odpady, które zawierają żywa drobnoustroje chorobotwórcze lub ich toksyny oraz inne formy zdolne do przeniesienia materiału genetycznego, o których wiadomo lub co do których istnieją wiarygodne podstawy do sądzenia, że wywołują choroby u ludzi i zwierząt (np. zainfekowane pieluchomajtki, podpaski, podkłady), z wyłączeniem 18 01 80 i 18 01 8218 01 04 - inne odpady niż wymienione w 18 01 03 (np. opatrunki z materiału lub gipsu, pościel, ubrania jednorazowe, pieluchy)20 01 23* urządzenia zawierające freony (np. lodówki)20 01 35* zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne inne niż wymienione w 20 01 21 i 20 01 23 zawierające niebezpieczne składniki (np. telewizory, komputery)xx xx xx* inne odpady niebezpieczneoraz sporządzanie bieżącej dokumentacji z przeprowadzanej zbiórki odpadów, zgodnie z wzorem meldunku do opisu przedmiotu zamówienia, który stanowi:załącznik nr B1 do SWZ – dla części 2. 2. Podstawowy zakres usługi obejmuje:a) ręczne lub mechaniczne uprzątnięcie wyżej wymienionych odpadów niebezpiecznych z miejsc wskazanych przez Zamawiającego,b) załadunek zebranych odpadów na środek transportu, ich transport i przekazanie uprawnionym podmiotom, posiadającym niezbędne zezwolenia w tym zakresie, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa,c) zamiecenie lub zagrabienie terenu, jeśli jego stan po usunięciu odpadów będzie tego wymagać.3. Wykonawca zrealizuje usługę związaną z usuwaniem odpadów objętych przedmiotem zamówienia:a) z pasa drogowego głównych ciągów komunikacyjnych, skwerów i placów – w czasie określonym w ofercie - od zgłoszenia przez Zamawiającego (czas T wskazany w ofercie, w zaokrągleniu do pełnych godzin, tj. do 4 godz., do 6 godz., do 8 godz., do 12 godz., do 24 godz.; maksymalny czas T nie może przekroczyć 24 godzin), z uwzględnieniem możliwości wystąpienia potrzeby realizacji prac w godzinach 06:00-22:00 oraz w dni ustawowo wolne od pracy (soboty, niedziele, święta),b) z pozostałych terenów gminnych – w terminie uzgodnionym z Zamawiającym, jednak nie dłuższym niż 48 godzin od zgłoszenia przez Zamawiającego.4. Przewidywana przez Zamawiającego, szacunkowa ilość odpadów do usunięcia w ramach realizacji zamówienia została wskazana w Formularzu cenowym – część 2, stanowiącym Załącznik nr 1b. Wartość tą należy traktować wyłącznie orientacyjnie.5. Rzeczywista ilość usuniętych przez Wykonawcę odpadów będzie zależeć od faktycznych potrzeb Zamawiającego.Przedmiot zamówienia nie obejmuje usuwania odpadów powstałych w wyniku zdarzeń drogowych.Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, warunki realizacji oraz obowiązki Wykonawcy określają załączniki do SWZ:dla części 2.:a) Opis przedmiotu zamówienia (OPZ) – Załącznik nr B do SWZb) Meldunek z realizacji usługi – Załącznik nr B1 do SWZc) Formularz cenowy – część 1 – załącznik nr 1b do SWZd) Wzór umowy – załącznik nr 7 – część 2
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 90500000-2
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: 1. Zamawiający żąda od wykonawców wniesienia wadium w wysokości:.Część 1 – 400,00 zł,Część 2 – 1 600,00 zł.W przypadku składania oferty na dwie części oferta musi być zabezpieczona wadium w wysokości sumy wadiów na poszczególne części.2. Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert i utrzymuje nieprzerwanie do dnia upływu terminu związania ofert, z wyjątkiem przypadków, o których mowa w art. 98 ust.1 pkt 2) i 3) oraz ust. 2 ustawy.3. Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach:1) pieniądzu;2) gwarancjach bankowych;3) gwarancjach ubezpieczeniowych;4) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2020 r. poz. 299).4. Wadium w formie poręczeń lub gwarancji musi wskazywać jako beneficjenta Zarząd Dróg i Zieleni w Gdyni, ul. 10 Lutego 24 w Gdyni.5. Wadium wnoszone w pieniądzu wpłaca się przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego, tj. Zarządu Dróg i Zieleni w Gdyni, ul. 10 Lutego 24 w Gdyni w PKO BP Oddział 14 w Gdyni, nr: PL 56 1440 1084 0000 0000 0619 0227, z oznaczeniem: Wadium do postępowania nrEZP. 271.2.2023 część 1/2*6. Wadium w formie poręczeń lub gwarancji należy złożyć wraz z ofertą w oryginale w formie elektronicznej (opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym wystawcy dokumentu).7. Gwarancje lub poręczenia o których mowa w ust. 3 muszą być złożone w postaci dokumentu elektronicznego, podpisanego kwalifikowanym podpisem elektronicznym przez osobę upoważnioną do wystawienia przedmiotowych dokumentów (np. bank, ubezpieczyciel) i złożone wraz z ofertą za pośrednictwem Platformy.8. O uznaniu przez Zamawiającego, że wadium w pieniądzu wniesiono w wymaganym terminie, decyduje data wpływu środków na rachunek Zamawiającego.9. Wadium w formie poręczeń lub gwarancji musi gwarantować Zamawiającemu bezwarunkową, nieodwołalną wypłatę na jego pierwsze żądanie kwoty wadium w przypadkach określonych w art. 98 ust. 6 pkt 1)-3) ustawy, bez jakichkolwiek dodatkowych zastrzeżeń i warunków. Poręczenia i gwarancje muszą być ważne co najmniej przez okres związania ofertą, a w przypadku przedłużenia terminu związania ofertą – także przez ten okres.10. Zamawiający zwraca wadium wniesione w pieniądzu wraz z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku bankowego oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy wskazany przez Wykonawcę.11. Zamawiający zwraca wadium wniesione w innej formie niż w pieniądzu poprzez złożenie gwarantowi lub poręczycielowi oświadczenia o zwolnieniu wadium, z tym że Wykonawca zobowiązany jest podać Zamawiającemu w Formularzu OFERTA adres e-mail gwaranta do złożenia oświadczenia o zwolnieniu wadium.12. Zamawiający zwraca wadium niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 7 dni od dnia wystąpienia okoliczności, o których mowa w art. 98 ust.1pkt 1) - 3) ustawy.13. Zamawiający zwraca wadium niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 7 dni od dnia złożenia wniosku o zwrot wadium, w przypadkach o których mowa w art. 98 ust. 2 pkt 1) – 4) ustawy.14. Złożenie wniosku o zwrot wadium, o którym mowa w ust. 12-13, powoduje rozwiązanie stosunku prawnego z Wykonawcą wraz z utratą przez niego prawa do korzystania ze środków ochrony prawnej, o których mowa w dziale IX ustawy.15. Kopię dowodu wniesienia wadium w formie pieniądza zaleca się dołączyć do oferty.
 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: 1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu na zasadach określonych w Rozdziale 8 SWZ oraz spełniają określone przez Zamawiającego warunki udziału w postępowaniu.2. W celu potwierdzenia spełniania przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu, dotyczących wymaganych uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, Zamawiający żąda posiadania takich uprawnień, o ile obowiązek ich posiadania wynika z odrębnych przepisów, w szczególności:CZĘŚĆ 1 / CZĘŚĆ 2posiadania aktualnego wpisu Wykonawcy do rejestru „Baza danych odpadowych” (BDO), prowadzonego przez marszałka województwa, na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14.12.2012r. o odpadach (Dz.U. 2022r., poz. 699, ze zm.), wraz ze wskazaniem numeru rejestrowego BDO;W przypadku Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia, wymagany warunek musi być spełniony przez jednego Wykonawcę.3. W celu potwierdzenia spełniania przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu dotyczących zdolności technicznej lub zawodowej Zamawiający żąda:CZĘŚĆ 1 / CZĘŚĆ 23.1. dysponowania i skierowana do realizacji usługi przez Wykonawcę następującymi urządzeniami technicznymi: co najmniej jednym samochodem ciężarowym przeznaczonym do przewozu odpadów niebezpiecznych, przystosowanym, wyposażonym i oznakowanym w sposób umożliwiający przewóz towarów niebezpiecznych, zgodnie z wymogami ADR / przepisami ustawy z dnia 19.08.2011r. o przewozie towarów niebezpiecznych (Dz.U. 2022 poz. 2147) oraz3.2 skierowanie przez Wykonawcę do realizacji zamówienia co najmniej trzech osób, w tym:• jednej osoby, posiadającej uprawnienia do kierowania pojazdem przewożącym towary niebezpieczne w przewozie drogowym, zgodnie z zaświadczeniem ADR / przepisami ustawy z dnia 19.08.2011r. o przewozie towarów niebezpiecznych (Dz.U. 2022 poz. 2147),• jednej osoby, zapewniającej właściwe koordynowanie i kierowanie pracami,• jednej osoby, wykonującej czynności polegające na zbieraniu i załadunku odpadów.Zamawiający dopuszcza wykazanie dla Części 1 i Części 2 tych samych urządzeń technicznych i osób.
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: Tak

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą: 2023-01-27

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach