Przetargi.pl
Usługi związane z zimowym utrzymaniem dróg gminnych, mienia komunalnego i chodników w sezonie zimowym 2013/2014 na terenie gminy Bukowsko

Gmina Bukowsko ogłasza przetarg

 • Adres: 38-505 Bukowsko, Bukowsko 290
 • Województwo: podkarpackie
 • Telefon/fax: tel. 013 4674015 , fax. 013 4674466
 • Data zamieszczenia: 2013-10-09
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Bukowsko
  Bukowsko 290 290
  38-505 Bukowsko, woj. podkarpackie
  tel. 013 4674015, fax. 013 4674466
  REGON: 37044073200000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.bukowsko.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Usługi związane z zimowym utrzymaniem dróg gminnych, mienia komunalnego i chodników w sezonie zimowym 2013/2014 na terenie gminy Bukowsko
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: usługi
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Usługi związane z zimowym utrzymaniem dróg gminnych, mienia komunalnego i chodników w sezonie zimowym 2013/2014 na terenie gminy Bukowsko
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 902129006
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Nie dotyczy

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.bukowsko.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach