Przetargi.pl
dostawę produktów betonowych i materiałów chodnikowych

Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. ogłasza przetarg

 • Adres: 39-300 Mielec, ul. Wolności 44
 • Województwo: podkarpackie
 • Telefon/fax: tel. 017 5820500, 5820573 , fax. 017 5820576
 • Data zamieszczenia: 2013-10-09
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o.
  ul. Wolności 44 44
  39-300 Mielec, woj. podkarpackie
  tel. 017 5820500, 5820573, fax. 017 5820576
  REGON: 69043924700000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.mpgk.mielec.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Podmiot prawa publicznego

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  dostawę produktów betonowych i materiałów chodnikowych
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: dostawy
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Dostawa produktów betonowych i materiałów chodnikowych Przedmiot zamówienia musi posiadać stosowne atesty i spełniać normy: PN - EN1338; PN - EN1339; PN - EN1340. Lp. Nazwa przedmiotu zamówienia j.m. Ilość 1. Kostka brukowa szara gr. 4 cm m2 1 2. Kostka brukowa kolorowa gr. 4 cm m2 1 3. Kostka brukowa szara gr. 6 cm m2 3600 4. Kostka brukowa kolorowa gr. 6 cm m2 3000 5. Koło szare gr. 6 cm, pow. 3,3 m2 szt. 1 6. Koło kolorowe gr. 6 cm, pow. 3,3 m2 szt. 1 7. Kostka brukowa śrutowana szara gr. 6 cm m2 1 8. Kostka brukowa śrutowana kolorowa gr. 6 cm m2 1 9. Kostka brukowa szara gr. 8 cm m2 1400 10. Kostka brukowa kolorowa gr. 8 cm m2 600 11. Obrzeże szare: 100 x 20 x 6 [cm] szt. 3000 12. Obrzeże kolorowe: 100 x 20 x6 [cm] szt. 1 13. Obrzeże szare: 100x25x8 [cm] szt. 1700 14. Obrzeże kolorowe: 100x25x8 [cm] szt. 1 15. Obrzeże szare: 100x30x8 [cm] szt. 500 16. Obrzeże kolorowe: 100x30x8 [cm] szt. 1 17. Krawężnik drogowy szary 100x25x12 [cm] Szt. 1 18. Krawężnik drogowy szary 100x30x15 [cm] szt. 2500 19. Krawężnik drogowy kolorowy 100x30x15 [cm] szt. 1 20. Krawężnik drogowy szary 100x30x20 [cm] szt. 800 21. Krawężnik drogowy kolorowy 100x30x20 [cm] szt. 1 22. Krawężnik drogowy łukowy szary R zew. 0,5;1;3;6;9 [mb.] szt. 150 23. Krawężnik drogowy łukowy kolorowy R zew. 0,5;1;3;6;9 [mb.] szt. 1 24. Korytko ściekowe wibroprasowane szare 70x20x10 [cm] szt. 1 25. Korytko ściekowe wibroprasowane kolorowe 70x20x10 [cm] szt. 1 26. Korytko ściekowe (wylewane) 50x50x12 [cm] szt. 1 27. Korytko ściekowe (wylewane) 60x50x15 [cm] szt. 1 28. Płytka chodnikowa szara 50x50x7 [cm] szt. 1 29. Płytka chodnikowa kolorowa 50x50x7 [cm] szt. 1 30. Płytka chodnikowa szara 35x35x5 [cm] szt. 1 31. Płytka chodnikowa kolorowa 35x35x5 [cm] szt. 1 32. Płyta ażurowa szara 60x40x10 [cm] szt. 500 33. Płyta Jomb 75x50x7 szt. 1 34. Płyta Jomb 75x50x12 szt. 1 35. Płyta Jomb 100x50x7 szt. 1 36. Bloczek betonowy 38x25x14 szt. 1 37. Palisada 12x12x40 [cm] szara szt. 1 38. Palisada 12x12x40 [cm] kolorowa szt. 1 39. Palisada ? 11 szara 11/40 szt. 1 40. Palisada ? 11 kolorowa 11 40 szt. 1 41. Koło szare gr 6 cm, pow. 3,82 m2 szt. 1 42. Koło kolorowe gr. 6 cm, pow. 3,82 m2 szt. 1 43. Kostka brukowa szara gr. 6 cm, obijana szt. 1 44. Kostka brukowa kolorowa gr. 6 cm obijana szt. 1 45. Krawężnik drogowy szary 100x25x12 [cm] szt. 1 46. Krawężnik drogowy kolorowy 100x25x12 [cm] szt. 1 47. Bloczek betonowy 38x24x12 [cm] szt. 1 48. Płyta ażurowa Siena, szara szt. 1 49. Płyta ażurowa Siena, kolorowa szt. 1 50. Płyta drogowa 300x100x15 [cm] szt. 1 51. Płyta drogowa 300x150x15 [cm] szt. 1 Ilości produktów określone w tabeli mają charakter szacunkowy. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmniejszenia lub zwiększenia ilości zamawianych produktów, do osiągnięcia kwoty brutto określonej w złożonej ofercie.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 441142004
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie
 • II.2. Czas trwania zamówienia lub termin wykonania: 12 miesięcy

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: http://bip.mpgk.mielec.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach