Przetargi.pl
Dostawa soli drogowej do zimowego utrzymania dróg powiatowych

Zarząd Dróg Powiatowych w Brzozowie ogłasza przetarg

 • Adres: 36-200 Brzozów, ul. Parkowa 20
 • Województwo: podkarpackie
 • Telefon/fax: tel. 013 4340474 , fax. 013 4340474
 • Data zamieszczenia: 2013-10-09
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Zarząd Dróg Powiatowych w Brzozowie
  ul. Parkowa 20 20
  36-200 Brzozów, woj. podkarpackie
  tel. 013 4340474, fax. 013 4340474
  REGON: 37044824800000
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Dostawa soli drogowej do zimowego utrzymania dróg powiatowych
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: dostawy
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Zamówienie obejmuje sukcesywną dostawę soli drogowej do zimowego utrzymania dróg powiatowych na potrzeby Zarządu Dróg Powiatowych w Brzozowie. Szacunkowa ilość zapotrzebowania w okresie objętym zamówieniem: do 270 ton - sól drogowa luzem bez opakowania. Wykonawca realizował będzie dostawy własnym środkiem transportu wraz załadunkiem i rozładunkiem do siedziby Zamawiającego na Bazę Zarządu Dróg Powiatowych w Brzozowie ul. Parkowa 20, w ilościach i terminie uzgodnionym każdorazowo telefonicznie przed dostawą przez przedstawiciela Zamawiającego
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 349271001
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Zamawiający nie żąda wniesienia wadium

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: http://bip.powiatbrzozow.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną