Przetargi.pl
dostawę kruszywa stabilizowanego cementem, betonu i podsypki

Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. ogłasza przetarg

 • Adres: 39-300 Mielec, ul. Wolności 44
 • Województwo: podkarpackie
 • Telefon/fax: tel. 017 5820500, 5820573 , fax. 017 5820576
 • Data zamieszczenia: 2013-10-09
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o.
  ul. Wolności 44 44
  39-300 Mielec, woj. podkarpackie
  tel. 017 5820500, 5820573, fax. 017 5820576
  REGON: 69043924700000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.mpgk.mielec.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Podmiot prawa publicznego

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  dostawę kruszywa stabilizowanego cementem, betonu i podsypki
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: dostawy
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Dostawa kruszywa stabilizowanego cementem, betonu i podsypki realizowana w siedzibie Wykonawcy położonej nie dalej niż 15 km od siedziby Zamawiającego. Lp. Nazwa Jednostka miary Ilość 1 Kruszywo stabilizowane cementem 1,5-2,5 MPA 1 m 3 500 2 Beton zwykły B-7,5 1 m 3 200 3 Beton zwykły B-10 1 m 3 300 4 Beton zwykły B-15 1 m 3 400 5 Beton zwykły B-20 1 m 3 80 6 Beton zwykły B-25 1 m 3 50 7 Beton zwykły B-30 1 m 3 20 8 Podsypka cementowo - piaskowa 1 m 3 600 Przedmiot zamówienia musi spełniać wymagania normy PN-EN 206-1. Podane potrzeby roczne stanowią szacunkową wielkość zapotrzebowania w okresie trwania umowy. Zamawiający zastrzega sobie prawo zmian ilościowych dostaw w ramach przedmiotu zamówienia, które dostosowywane będą do potrzeb.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 142120000
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie
 • II.2. Czas trwania zamówienia lub termin wykonania: 12 miesięcy

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: http://bip.mpgk.mielec.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach