Przetargi.pl
Dowóz dzieci do placówek oświatowych wraz z opiekunem na terenie Gminy Tuszów Narodowy w roku szkolnym od 4 listopada 2013 do 28 czerwca 2015 na podstawie zakupu biletów miesięcznych imiennych z 49% zniżką

Gmina Tuszów Narodowy ogłasza przetarg

 • Adres: 39-332 Tuszów Narodowy, Tuszów Narodowy 225
 • Województwo: podkarpackie
 • Telefon/fax: tel. 017 7743725 , fax. 017 7743721
 • Data zamieszczenia: 2013-10-09
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Tuszów Narodowy
  Tuszów Narodowy 225 225
  39-332 Tuszów Narodowy, woj. podkarpackie
  tel. 017 7743725, fax. 017 7743721
  REGON: 65058193300000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.tuszownarodowy.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Dowóz dzieci do placówek oświatowych wraz z opiekunem na terenie Gminy Tuszów Narodowy w roku szkolnym od 4 listopada 2013 do 28 czerwca 2015 na podstawie zakupu biletów miesięcznych imiennych z 49% zniżką
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: usługi
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  świadczenie usług w zakresie przewozu uczniów do szkół podstawowych i szkoły gimnazjalnej w Tuszowie Narodowym, realizowanego w ramach komunikacji regularnej na podstawie imiennych biletów miesięcznych dla dzieci i młodzieży w przedziale od rozpoczęcia odbywania obowiązkowego rocznego przygotowania przedszkolnego do klasy III gimnazjum. -Przejazdy uczniów na podstawie imiennych biletów miesięcznych rozumiane jako dojazd ucznia z miejsca zamieszkania do wskazanej szkoły i powrót po skończonych zajęciach ze szkoły do miejsca zamieszkania. Świadczenie usług w zakresie przewozu osób podczas wyjazdów okazjonalnych ( np. zawody sportowe, wycieczki, na basen ) na terenie kraju, zleconych przez zamawiającego. Liczba uczniów zleconych w danym miesiącu to 426 uczniów, ilość ta może ulec zmianie w przypadku: jeśli zmieni się ilość dzieci zamieszkałych w obwodzie szkół w obrębie danej trasy dowozu, ze względu na zmianę miejsca zamieszkania uczniów, reorganizacji sieci szkół, zmiany przepisów prawa oświatowego, zmiany organizacji roku, planu nauczania, zmiany planu lekcji. Zamawiający zapłaci wynagrodzenie Wykonawcy za faktycznie zrealizowaną ilość kilometrów. Zamawiający nabywał będzie bilety miesięczne dla uczniów w celu wykonania obowiązku określonego w art. 14a ust. 3 oraz art. 17 ust. 3 ustawy z dnia 7 września 1991r o systemie oświaty ( Dz..U. z 1996r nr 67 poz. 329 z późn. zm.) w związku z tym jest upoważniony do ulgi podstawowej w wysokości 49% na podstawie art.5a ustawy z dnia 20 czerwca 1992r o uprawnieniach do ulgowych przejazdów środkami publicznymi transportu zbiorowego ( Dz.U. nr 175 poz. 1440 z późn. zm.) Dopłatę z tytułu stosowania ulg ustawowych otrzymuje Wykonawca zgodnie z art. 8a ust. 4 ustawy z dnia 20 czerwca 1992r o uprawnieniach do ulgowych przejazdów środkami publicznego transportu zbiorowego. Zamówienie realizowane będzie w ramach przewozów regularnych ( na podstawie biletów miesięcznych) w krajowym transporcie drogowym osób, na podstawie ustawy z dnia 6 września 2001 r ( Dz. U. z 2007r nr 125, poz. 874). Planowane dowozy i odwozy oraz trasy przewozu uczniów zostały ujęte w szczegółowym rozkładzie jazdy, zał. nr 6 do SIWZ Dowóz/odwóz uczniów do Publicznego Gimnazjum w Tuszowie Narodowym i szkół podstawowych realizowany będzie wg załączonego rozkładu jazdy. Przedmiot zamówienia obejmuje następujące placówki oświatowe: -Publiczne Gimnazjum im. J.P.II w Tuszowie Narodowym, -Szkoła Podstawowa w Tuszowie Narodowym z filia w Grochowem, -Szkoła Podstawowa w Borkach Nizińskich, -Szkoła Podstawowa w Czajkowej, -Szkoła Podstawowa w Maliniu Dowozem objęte jest ogółem 426 uczniów. Podane liczy uczniów są liczbami aktualnymi na dzień ogłoszenia o zamówieniu publicznym i w trakcie roku szkolnego mogą ulec zmianie. Wykonawca zapewnia opiekę nad uczniami w czasie dowóz/odwóz do i ze szkoły. Osoby zatrudnione do sprawowania opieki muszą posiadać odpowiednie kwalifikacje. Opiekunem uczniów nie może być kierowca autobusu. Opiekun autobusu szkolnego ponosi odpowiedzialność za uczniów dowożonych od chwili wejścia uczniów do autobusu, do chwili przekazania ich szkole oraz od chwili odebrania ich ze szkoły do chwili opuszczenia przez uczniów autobusu na przystanku w swojej miejscowości. Za bezpieczeństwo uczniów dochodzących do autobusu oraz powracających do domu po przywozie do swojej miejscowości odpowiedzialność ponoszą rodzice/prawni opiekunowie. Podczas dowozu opiekun odprowadza uczniów dowożonych pod drzwi wejściowe do szkoły iprzekazuje ich wyznaczonemu przez dyrektora szkoły nauczycielowi dyżurnemu. Podczas odwozów opiekun szkolnego autobusu odbiera uczniów spod drzwi szkoły i wprowadza do autobusu szkolnego zgodnie z ustalonym porządkiem. Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany godziny dowozu i odwozu uczniów. Cena za bilet miesięczny jednego ucznia jaką Wykonawca przedstawi w ofercie za dowóz i odwóz dzieci szkolnych, musi obejmować wszystkie koszty łącznie z wynagrodzeniem opiekuna oraz kosztami utrzymania kierowców, tj. Wykonawca podaje w ofercie jedna uśrednioną cenę biletu dwustronnego ( dowóz, odwóz do 35 km) ulgowego miesięcznego z 49% zniżką. Zamawiający do dowozu uczniów do szkół ma wykorzystywać pojazdy dopuszczone do ruchu w zakresie przewozów pasażerskich i odpowiednio oznakowane. Podmiot, który będzie realizował przedmiot zamówienia, będzie zobowiązany zabezpieczyć odpowiednią liczbę środków transportu z odpowiednią ilością miejsc siedzących, dostosowaną do ilości dowożonych osób( 4 autobusy, lub 3 autobusy i 1 bus ). Dzienny przebieg autobusów to około 450 km. Pojazdy służące do przewozu uczniów muszą być oznakowane, ubezpieczone oraz spełniać wymogi niezbędne do dopuszczenia do ruchu drogowego. Wykonawca zobowiązany jest przez okres trwania niniejszej umowy posiadać polisę ubezpieczeniową od następstw nieszczęśliwych wypadków i odpowiedzialności cywilnej.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 601000009
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: tak

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium w niniejszym postępowaniu

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.tuszownarodowy.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach